100WCr6 ve 107WCr5KU çeli?inin çe?itli endüstrilerdeki rolü

100WCr6 ve 107WCr5KU çeli?inin çe?itli endüstrilerdeki rolü

100WCr6 ve 107WCr5KU çelikleri mükemmel mekanik, teknik ve kimyasal özelliklerinden dolay? çe?itli endüstrilerde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

Proprietà meccaniche:
Her iki çelik de yüksek mukavemet ve sertli?e sahiptir, bu da onlar? tokluk ve a??nma direncinin gerekli oldu?u uygulamalar için uygun k?lar. ?yi i?lenebilirli?e sahiptirler ve kolay ?ekillendirme ve biçimlendirme sa?larlar. Bu çelikler ayn? zamanda mükemmel boyutsal stabiliteye sahiptir ve yüksek s?cakl?klara dayanabilir, bu da onlar?n zorlu uygulamalarda kullan?lmas?na olanak tan?r.

Teknik özellikler:
100WCr6 ve 107WCr5KU çelikleri iyi ?s? direncine ve termal stabiliteye sahiptir, bu da onlar? yüksek s?cakl?klar ve termal döngü içeren uygulamalar için uygun k?lar. Ayr?ca korozyona veya oksidasyona e?ilimli ortamlarda kullan?mlar?na olanak tan?yan iyi bir korozyon direnci sergilerler. Bu çelikler iyi elektriksel iletkenlik sunarak elektriksel iletkenlik gerektiren uygulamalar için uygundur.

Kimyasal bile?im:
100WCr6 çeli?i, kimyasal bile?imi yakla??k %0,95 karbon, %1,4 krom ve az miktarda manganez, silikon ve vanadyum gibi di?er elementlerden olu?an yüksek karbonlu kromlu bir çeliktir. Öte yandan 107WCr5KU çeli?i, manganez, silikon ve fosfor gibi di?er elementlerle birlikte yakla??k %1,1 karbon, %1,4 krom ve %0,8 tungsten bile?imine sahip yüksek karbonlu krom tungsten çeli?idir.

100WCr6 ve 107WCr5KU çelik kullanan endüstriler:
1. Otomotiv endüstrisi: Bu çelikler, yüksek mukavemetleri, a??nma dirençleri ve boyutsal kararl?l?klar? nedeniyle motor, di?li ve yatak imalat?nda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

2. Havac?l?k endüstrisi: Bu çeliklerin mükemmel mekanik özellikleri, onlar? ini? tak?m?, motor parçalar? ve ba?lant? elemanlar? gibi uçak bile?enlerinin üretimi için uygun k?lar.

3. Tak?m ve kal?p endüstrisi: 100WCr6 ve 107WCr5KU çelikleri, yüksek sertlikleri, tokluklar? ve i?lenebilirlikleri nedeniyle tak?m ve kal?p yap?m?nda s?kl?kla kullan?l?r ve kesici tak?mlar?n, z?mbalar?n ve kal?plar?n üretimini mümkün k?lar.

4. Enerji ve elektrik üretim endüstrisi: Bu çelikler yüksek s?cakl?k dayan?m?, korozyon direnci ve boyutsal kararl?l??? nedeniyle türbin, jeneratör, güç iletim sistemleri gibi uygulamalarda kullan?lmaktad?r.

5. Rulman endüstrisi: 100WCr6 çeli?i, mükemmel a??nma direnci ve toklu?u nedeniyle yüksek performansl? bilyal? ve makaral? rulmanlar?n üretiminde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

6. Endüstriyel ekipman imalat?: Bu çelikler, yüksek mukavemet, a??nma direnci ve korozyon direncinin gerekli oldu?u pompa, valf, di?li ve ?aft gibi çe?itli endüstriyel ekipmanlarda uygulama alan? bulur.

Genel olarak 100WCr6 ve 107WCr5KU çelikleri, yüksek mukavemet, sertlik, a??nma direnci, termal stabilite ve korozyon direncine sahip malzemeler gerektiren endüstrilerde hayati bir rol oynamaktad?r.

errore: Il contenuto è protetto !!
it_ITItaliano