16mo3 Kimyasal Özellikleri nedir?

16mo3 kimyasal de?eri

16mo3 kimyasal özellikleri

ASTM (ASME) standartlar? boru hatt? tasar?m?nda en yayg?n olarak kullan?ld???ndan, bazen EN 16Mo3 çeli?i için iyi ASTM / ASME e?de?erini bulmak gerekir.

16Mo3 Malzeme ASTM kar??l???:
Diki?siz Borular: ASTM A335 P1
Çubuklar: ASTM A217 WC1
Kaynakl? Boru / Levhalar: ASTM A204 Gr.A & Gr. B

In genere , 16Mo3 bir Cr-Mo ala??ml? çeliktir. Molibden (Mo) ilavesi sadece oyuk korozyonuna kar?? direnci artt?rmakla kalmaz, ayn? zamanda yüksek s?cakl?klarda sürünme mukavemetini önemli ölçüde art?r?r. Krom (Cr), yüksek s?cakl?ktaki hidrojen sald?r?s?na ve grafitlenmeye kar?? direnci artt?r?r.
Çelik 16Mo3 Plakalar? Mevcut
Kal?nl?k: 3mm ila 150mm


Mekanik özellikler
eh Minimum akma dayan?m? / Minimum akma dayan?m? / Limit d elastik minimale
m Çekme mukavemeti / Zugfestigkeit / A çeki? direnci
un Allungamento minimo/allungamento minimo/allungamento minimo
J Çentik darbe testi / Kerbschlagbiegeversuch / Darbe bükme testi

 

Is?l i?lem ko?ullar?

+ A Yumu?ak tavl?
+ AC Karbürlerin küreselle?mesini sa?lamak için tavlanm??
+ AR Haddelenmi? olarak
+ AT Çözelti tavlanm??
+ C So?uk çekilmi? / sert
+ CR So?uk haddelenmi?
+ FP Ferrit-perlit yap?s? ve sertlik aral???na göre i?lem görmü?
+ io ?zotermal tavlama
+LC So?uk çekilmi? / yumu?ak
+M Rullatura termomeccanica
+ A normalizzare
+ NT Normalle?tirilmi? ve temperlenmi?
+ U Ya??? sertle?ti
+ PE Soyulmu?
+KG Hava söndürüldü ve temperlendi
+ QL S?v? söndürülmü? ve temperlenmi?
+ QT Su verilmi? ve temperlenmi?
+ S Shearabiliteyi art?rmak için tedavi edildi
+ SH Haddelenmi? ve döndürülmü? olarak
+ RS So?uk çekilmi? ve stres giderilmi?
+ T Sertle?tirilmi?
+ TH Sertlik aral???na göre i?lem görmü?
WW+ S?cak çal??t?
+ U ??lenmemi?

 

16mo3 kimyasal özellikleri
Çeli?in kimyasal bile?imi% 16Mo3 (1.5415): EN 10028-2-2003

 

C e mn Ni P S cr gioioso N- insieme a
0.12 – 0.2 fino a 0,35 0.4 – 0.9 massimo 0,3 massimo 0,025 massimo 0,01 massimo 0,3 0.25 – 0.35 massimo 0,012 massimo 0,3

 

Çeli?in mekanik özellikleri 16Mo3 (1.5415)

 

Nominal kal?nl?k (mm): 60’a 60 – 100 100 – 150 150 – 250
rm – Çekme mukavemeti (MPa) (+ N) 440-590 430-580 420-570 410-570
Nominal kal?nl?k (mm): 250’ye 250 – 500
rm – Çekme mukavemeti (MPa) (+ QT) 440-570 420-550

 

Nominal kal?nl?k (mm): 16’ya 16 – 40 40 – 60 60 – 100 100 – 150 150 – 250
ReH – Minimum akma dayan?m? (MPa) (+ N) 275 270 260 240 220 210
Nominal kal?nl?k (mm): 250’ye 250 – 500
ReH – Minimum akma dayan?m? (MPa) (+ QT) 265 250

 

KV – Darbe enerjisi (J) enine, (+ N) +20°
27
KV – Darbe enerjisi (J) uzunlamas?na, (+ QT) +20°
50
KV – Darbe enerjisi (J) enine, (+ QT) +20°
34
KV – Darbe enerjisi (J) uzunlamas?na, +20°
40

 

UN – Min. k?r?kta uzama (%) boyuna., (+ QT) 23
UN – Min. k?r?kta uzama (%) enine, (+ N) 20
Nominal kal?nl?k (mm): 40’a 40 – 60 60 – 100 100 – 150
UN – Min. k?r?kta uzama (%) (+ N) 24 23 22 19

 

 

16mo3 Kalite Sac
Foglio di qualità 16mo3

 

16Mo3 E?de?er çelik s?n?flar? (1.5415)

Uyar?! Sadece referans için
Unione Europea
IT
Stati Uniti d'America
Germania
DIN, WNr
Giappone
JIS
Francia
AFNOR
?ngiltere
BS
?talya
UNI
?spanya
UNE
?sveç
SS
Polonia
PN
Çekya
CSN
Austria
ONORM

ISO
16Mo3
A204Gr.A
A204Gr.B
15Mo3
16Mo3
STBA12
15D3
1503-243B
240
243
15Mo3
16Mo3
16Mo3
2912
16M
15020
15Mo3KW
F26
P26
TS26
it_ITItaliano