Yasal Uyar?

1. TARAFLAR

I?s?bu Mesafeli Sat?s? So?zles?mesi (“So?zles?me”); adresi 5. maddede belirtilen (“Al?c?”) ile ferhatpa?a mah. karadeniz cad no 13 Ata?ehir ?stanbul adresinde bulunan ?tibar demir çelik ltd.?ti. (“Sat?c?”) aras?nda as?ag??da belirtilen hu?ku?m ve s?artlar c?erc?evesinde elektronik ortamda kurulmus?tur.

2. TANIMLAR

I?s?bu so?zles?menin uygulanmas?nda ve yorumlanmas?nda as?ag??da yaz?l? terimler kars??lar?ndaki yaz?l? ac??klamalar? ifade edeceklerdir.
Bakan: Ticaret Bakan??n?,
Bakanl?k: Ticaret Bakanl?g???n?,
Kanun: Tu?keticinin Korunmas? Hakk?nda Kanun?u,
Yo?netmelik: Mesafeli Sat?s?lar Yo?netmelik?i,
Hizmet: Bir u?cret veya menfaat kars??l?g??nda yap?lan ya da yap?lmas? taahhu?t edilen mal sag?lama d?s??ndaki her tu?rlu? tu?ketici is?leminin konusu,
Sat?c?: Kamu tu?zel kis?ileri de dahil olmak u?zere ticari veya mesleki amac?larla : tu?keticiye mal sunan ya da mal sunan?n ad?na ya da hesab?na hareket eden gerc?ek veya tu?zel kis?iyi,
I?nternet Sitesi: SATICI?ya ait www.celikfiyatlari.com adl? internet sitesini,
Siparis? Veren: Bir mal veya hizmeti SATICI?ya ait www.celikfiyatlari.com adl? internet sitesi u?zerinden talep eden gerc?ek ya da tu?zel kis?iyi,
Al?c?: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amac?larla edinen, kullanan veya yararlanan gerc?ek ya da tu?zel kis?iyi,
Taraflar: SATICI ve ALICI?y?,
So?zles?me: SATICI ve ALICI aras?nda akdedilen is?bu So?zles?me?yi,
U?ru?n veya U?ru?nler: Al?s?veris?e konu olan tas??n?r es?ya, konut veya tatil amac?l? tas??nmaz mallar ile elektronik ortamda kullan?lmak u?zere haz?rlanan yaz?l?m, ses, go?ru?ntu? ve benzeri her tu?rlu? u?ru?nleri, ifade eder.

3. KONU

I?s?bu So?zles?me?nin konusu; ALICI?n?n, SATICI?ya ait internet sitesi u?zerinden elektronik ortamda siparis?ini verdig?i as?ag??da nitelikleri ve sat?s? fiyat? belirtilen u?ru?nu?n sat?s?? ve teslimi ile ilgili olarak 6502 say?l? Tu?keticinin Korunmas? Hakk?nda Kanun ve Mesafeli So?zles?meler Yo?netmelig?i hu?ku?mleri gereg?ince Taraflar??n hak ve yu?ku?mlu?lu?klerin belirlenmesidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat?s? fiyat?d?r. I?lan edilen fiyatlar ve vaatler gu?ncelleme yap?lana ve deg?is?tirilene kadar gec?erlidir. Su?reli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen su?re sonuna kadar gec?erlidir.

4. ALICI’NIN O?NCEDEN BI?LGI?LENDI?RI?LDI?G?I? HUSUSLAR

4.1. ALICI, as?ag??daki hususlarda, bu So?zles?me’nin ALICI taraf?ndan I?nternet Sitesi’nde kabulu? ile kurulmas?ndan ve gerek siparis?i, gerek o?deme yu?ku?mlu?lu?g?u? alt?na girmesinden o?nce I?nternet Sitesi’nin ilgili sayfalar?-k?s?mlar?ndaki tu?m genel-o?zel ac??klamalar? inceledig?ini, okudug?unu, anlad?g??n? ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yap?ld?g??n? kabul eder.

 1. SATICI’n?n unvan? ve iletis?im bilgileri ile gu?ncel tan?t?c? bilgileri,
 2. U?ru?nler’in I?nternet Sitesi’nden al?nmas? s?ras?ndaki sat?s? is?lemi as?amalar? ile yanl?s? girilen bilgilerin du?zeltilmesine ilis?kin amaca uygun arac?lar-yo?ntemler,
 3. SATICI’n?n mensubu oldug?u Meslek Odas? (I?TO-I?stanbul Ticaret Odas?) ve ITO’nun meslek ile ilgili o?ngo?rdu?g?u? davran?s?kurallar? bilgisinin edinebileceg?i elektronik iletis?im bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)
 4. SATICI taraf?ndan uygulanan ALICI bilgileri ic?in gec?erli gizlilik, veri kullan?m?-is?leme ve ALICI’ya elektronik iletis?im kurallar? ile ALICI’n?n bu hususlarda SATICI’ya verdig?i izinler, ALICI’n?n kanuni haklar?, SATICI’n?n haklar? ve taraflar?n haklar?n? kullan?m usulleri,
 5. U?ru?nler ic?in SATICI taraf?ndan o?ngo?ru?len go?nderim k?s?tlamalar?,
 6. So?zles?me konusu U?ru?nler ic?in SATICI taraf?ndan kabul edilen o?deme yo?ntem-arac?lar? ile U?ru?nler’in temel o?zellik-
 7. nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyat? (ilgili masraflar da dahil olmak u?zere ALICI’n?n SATICI’ya o?deyeceg?i toplam bedel) U?ru?nler’in ALICI’ya teslimine ilis?kin usuller ile nakliye-teslim-kargo masraflar? hakk?nda bilgiler,
 8. U?ru?nler ile ilgili dig?er o?deme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile So?zles?me’nin ifas?na ilis?kin bilgiler, bu hususlarda taraflar?n sorumluluklar?,
 9. ALICI’n?n cayma hakk?na sahip olmad?g?? U?ru?nler ve dig?er mal ve hizmetler,
 10. ALICI’n?n cayma hakk?n?n oldug?u durumlarda bu hakk?n? kullanma s?artlar?, su?resi ve usulu? ile hakk?n su?resinde kullan?lmamas? durumunda ALICI’n?n cayma hakk?n? kaybedeceg?i,
 11. Cayma hakk? olan U?ru?nler’de, U?ru?n cayma su?resi ic?inde kullan?m talimatlar?na, olag?an is?leyis?ine veya teknik o?zelliklerine uygun kullan?lmamas?ndan o?tu?ru? bozuldug?u veya bir deg?is?iklig?e ug?rad?g?? takdirde ALICI’n?n cayma talebinin kabul edilmeyebileceg?i ve her durumda SATICI’ya kars?? sorumlu olacag??, SATICI’n?n kabul ettig?i hallerde so?z konusu bozuklug?a veya deg?is?ime go?re uygun buldug?u bir tutar? ALICI’ya yapacag?? geri o?demeden mahsup edebileceg?i,
 12. Cayma hakk?n?n bulundug?u durumlarda U?ru?nleri SATICI’ya ne s?ekilde iade edebileceg?i ve ilgili tu?m mali hususlar (iade yollar?, masraf? ve U?ru?n bedelinin iadesi ve iade s?ras?nda, ALICI taraf?ndan kazan?lm?s?/kullan?lm?s? o?du?l puanlar? ic?in yap?labilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 13. ALICI?n?n I?nternet Sitesi?nde do?nem do?nem uygulanabilecek c?es?itli f?rsatlara ilis?kin yararlanma kos?ullar?n?n (o?zels?artlar) detaylar?n?,
 14. Mahiyetine go?re bu So?zles?me’de de yer alan dig?er tu?m sat?s? s?artlar? ile is?bu So?zles?me ALICI taraf?ndan I?NTERNET SI?TESI?’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile go?nderildig?inden ALICI taraf?ndan istenen su?re ile saklan?p buradan eris?ilebileceg?i, SATICI’n?n da u?c? y?l su?re ile nezdinde saklayabileceg?i.
 15. Uyus?mazl?k hallerinde ALICI’n?n SATICI’ya s?ikayetlerini iletebileceg?i iletis?im bilgileri ile yasal bas?vurular?n?, 6502 Say?l? Kanun’un ilgili hu?ku?mlerine uygun olarak I?lc?e/I?l Hakem Heyetlerine ve Tu?ketici Mahkemeleri’ne yapabileceg?i.

5. SATICI BI?LGI?LERI?

U?nvan: ?tibar demir çelik ltd.?ti.
Adresi: ferhatpa?a mah. karadeniz cad no 13 Ata?ehir ?stanbul
Telefon: 0216 545 60 00
E-posta adresi: [email protected]

6. ALICI BI?LGI?LERI?

Teslim Edilecek Kis?i

Teslimat Adresi:
Telefon:
Faks:
E-posta/Kullan?c? Ad?:

7. SI?PARI?S? VEREN KI?S?I? BI?LGI?LERI?

Ad?/Soyad?/Unvan? Adres
Telefon
Faks
E-posta/Kullan?c? Ad?

8. FATURA BI?LGI?LERI?

Ad?/Soyad?/Unvan? Adres
Telefon
Faks E-posta/Kullan?c? Ad?

9. SO?ZLES?ME KONUSU U?RU?N/U?RU?NLER BI?LGI?LERI?

9.1. Mal?n/U?ru?n/U?ru?nlerin/ Hizmetin temel o?zelliklerini (tu?ru?, miktar?, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI?ya ait internet sitesinde yer almaktad?r. U?ru?nu?n temel o?zelliklerini kampanya su?resince inceleyebilirsiniz.

9.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat?s? fiyat?d?r. I?lan edilen fiyatlar ve vaatler gu?ncelleme yap?lana ve deg?is?tirilene kadar gec?erlidir. Su?reli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen su?re sonuna kadar gec?erlidir.

9.3. So?zles?me konusu mal ya da hizmetin tu?m vergiler da?hil sat?s? fiyat? as?ag??daki tabloda go?sterilmis?tir.

Ürün Aç?klamas? Numero Pe?in Fiyat? Ara Toplam (KDV Dahil)
Toplam TL

Teslimat Adresi
Teslim Edilecek Kis?i
Fatura Adresi
Siparis? Tarihi
Teslim S?ekli

9.4. U?ru?n sevkiyat masraf? olan kargo u?creti, dig?er her tu?rlu? vergi, resim harc? gibi ek u?cretler ALICI taraf?ndan o?denecektir.

10. GENEL HU?KU?MLER

10.1. ALICI, I?nternet Sitesi?nde So?zles?me konusu U?ru?n?u?n temel nitelikleri, sat?s? fiyat? ve o?deme s?ekli ile teslimata ilis?kin o?n bilgileri okuyup, bilgi sahibi oldug?unu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdig?ini kabul, beyan ve taahhu?t eder. ALICI?n?n; O?n Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli sat?s? so?zles?mesinin kurulmas?ndan evvel, SATICI taraf?ndan ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparis?i verilen u?ru?nlere ait temel o?zellikleri, u?ru?nlerin vergiler da?hil \yat?n?, o?deme ve teslimat bilgilerini de dog?ru ve eksiksiz olarak edindig?ini kabul, beyan ve taahhu?t eder.

10.2. So?zles?me konusu her bir u?ru?n, 60 gu?nlu?k yasal su?reyi as?mamak kayd? ile ALICI’n?n yerles?im yeri uzakl?g??na bag?l? olarak internet sitesindeki o?n bilgiler k?sm?nda belirtilen su?re zarf?nda ALICI veya ALICI?n?n go?sterdig?i adresteki kis?i ve/veya kurulus?a teslim edilir. Bu su?re ic?erisinde edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI So?zles?me’yi feshedebilir. I?nternet sitesinde ?tahmini teslimat tarihi? s?eklinde belirtilen u?ru?nlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmis? olup bu ifade herhangi bir taahhu?t ic?ermemektedir. Bu u?ru?nler mevzuatta belirtildig?i u?zere en gec? 60 gu?n ic?erisinde ALICI?ya teslim edilecektir.

10.3. SATICI, So?zles?me konusu u?ru?nu? eksiksiz, siparis?te belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullan?m k?lavuzlar? is?in gereg?i olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her tu?rlu? ay?ptan ari? olarak yasal mevzuat gereklerine go?re sag?lam, standartlara uygun bir s?ekilde is?i dog?ruluk ve du?ru?stlu?k esaslar? da?hilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yu?kseltmeyi, is?in ifas? s?ras?nda gerekli dikkat ve o?zeni go?stermeyi, ihtiyat ve o?ngo?ru? ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhu?t eder.

10.4. SATICI, So?zles?me’den dog?an ifa yu?ku?mlu?lu?g?u?nu?n su?resi dolmadan ALICI?y? bilgilendirmek ve ac??kc?a onay?n? almak suretiyle es?it kalite ve fiyatta farkl? bir u?ru?n tedarik edebilir.

10.5. ALICI, So?zles?me konusu U?ru?n?u?n teslimat? ic?in is?bu So?zles?me?yi elektronik ortamda teyit edeceg?ini, herhangi bir nedenle So?zles?me konusu u?ru?n bedelinin o?denmemesi ve/veya banka, finans kurulus?u kay?tlar?nda iptal edilmesi halinde, SATICI?n?n so?zles?me konusu u?ru?nu? teslim yu?ku?mlu?lu?g?u?nu?n sona ereceg?ini kabul, beyan ve taahhu?t eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kurulus?u taraf?ndan bas?ar?s?z kodu go?nderilen ancak banka ve/veya finans kurulus?u taraf?ndan SATICI?ya yap?lan o?demelere ilis?kin ALICI, SATICI?n?n herhangi bir sorumlulug?unun bulunmad?g??n? kabul, beyan ve taahhu?t eder.

10.6. ALICI, So?zles?me konusu U?ru?n?u?n ALICI veya ALICI?n?n go?sterdig?i adresteki kis?i ve/veya kurulus?a tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kart?n?n yetkisiz kis?ilerce haks?z kullan?lmas? sonucunda So?zles?me konusu u?ru?n bedelinin ilgili banka veya finans kurulus?u taraf?ndan SATICI’ya o?denmemesi halinde, ALICI So?zles?me konusu u?ru?nu? 3 gu?n ic?erisinde nakliye gideri ve di?er masraflar? SATICI?ya ait olacak s?ekilde SATICI?ya iade edeceg?ini kabul, beyan ve taahhu?t eder.

10.7. SATICI, taraflar?n iradesi d?s??nda gelis?en, o?nceden o?ngo?ru?lemeyen ve taraflar?n borc?lar?n? yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin olus?mas? gibi mu?cbir sebep halleri nedeni ile so?zles?me konusu u?ru?nu? su?resi ic?inde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceg?ini kabul, beyan ve taahhu?t eder. ALICI da siparis?in iptal edilmesini, so?zles?me konusu u?ru?nu?n varsa emsali ile deg?is?tirilmesini ve/veya teslimat su?resinin engelleyici durumun ortadan kalkmas?na kadar ertelenmesini SATICI?dan talep etme hakk?n? masraflar ç?kt?ktan sonra haizdir. ALICI taraf?ndan siparis?in iptal edilmesi halinde ALICI?n?n nakit ile yapt?g?? o?demelerde, u?ru?n tutar? 10 (on) gu?n ic?inde kendisine masraflar ç?kt?ktan sonra nakden o?denir. ALICI’n?n sipari?i iptal etmesi durumunda, ALICI’n?n vermi? oldu?u sipari? için yap?lan masraflar iade tutar?ndan kesilecektir. ALICI?n?n kredi kart? ile yapt?g?? o?demelerde ise, u?ru?n tutar?, siparis?in ALICI taraf?ndan iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) gu?n ic?erisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI taraf?ndan kredi kart?na iade edilen tutar?n banka taraf?ndan ALICI hesab?na yans?t?lmas?na ilis?kin ortalama su?recin 2 (iki) ile 3 (u?c?) haftay? bulabileceg?ini, bu tutar?n bankaya iadesinden sonra ALICI?n?n hesaplar?na yans?mas? halinin tamamen banka is?lem su?reci ile ilgili oldug?undan, ALICI, olas? gecikmeler ic?in SATICI?y? sorumlu tutamayacag??n? kabul, beyan ve taahhu?t eder.

10.8. ALICI, So?zles?me konusu mal/hizmeti teslim almadan o?nce muayene edecek; ezik, k?r?k, ambalaj? y?rt?lm?s? vb. hasarl? ve ay?pl? mal/hizmeti kargo s?irketinden teslim almayacakt?r. Teslim al?nan mal/hizmetin hasars?z ve sag?lam oldug?u kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin o?zenle korunmas? borcu, ALICI?ya aittir. Cayma hakk? kullan?lacaksa mal/hizmet kullan?lmamal?d?r. Fatura iade edilmelidir.

10.9. ALICI ile siparis? esnas?nda kullan?lan kredi kart? hamilinin ayn? kis?i olmamas? veya u?ru?nu?n ALICI?ya tesliminden evvel, siparis?te kullan?lan kredi kart?na ilis?kin gu?venlik ac??g?? tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kart? hamiline ilis?kin kimlik ve iletis?im bilgilerini, siparis?te kullan?lan kredi kart?n?n bir o?nceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankas?ndan kredi kart?n?n kendisine ait oldug?una ilis?kin yaz?y? ibraz etmesini ALICI?dan talep edebilir. ALICI?n?n talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar gec?ecek su?rede siparis? dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmido?rt) saat ic?erisinde kars??lanmamas? halinde ise SATICI, siparis?i iptal etme hakk?n? haizdir.

10.10. ALICI, SATICI?ya ait internet sitesine u?ye olurken verdig?i kis?isel ve dig?er sair bilgilerin gerc?eg?e uygun oldug?unu, SATICI?n?n bu bilgilerin gerc?eg?e ayk?r?l?g?? nedeniyle ug?rayacag?? tu?m zararlar?, SATICI?n?n ilk bildirimi u?zerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceg?ini beyan ve taahhu?t eder.

10.11. ALICI, SATICI?ya ait internet sitesini kullan?rken yasal mevzuat hu?ku?mlerine riayet etmeyi ve bunlar? ihlal etmemeyi bas?tan kabul ve taahhu?t eder. Aksi takdirde, dog?acak tu?m hukuki ve cezai yu?ku?mlu?lu?kler tamamen ve mu?nhas?ran ALICI?y? bag?layacakt?r.

10.12. ALICI, SATICI?ya ait internet sitesini hic?bir s?ekilde kamu du?zenini bozucu, genel ahlaka ayk?r?, bas?kalar?n? rahats?z ve taciz edici s?ekilde, yasalara ayk?r? bir amac? ic?in, bas?kalar?n?n maddi ve manevi haklar?na tecavu?z edecek s?ekilde kullanamaz. Ayr?ca, u?ye bas?kalar?n?n hizmetleri kullanmas?n? o?nleyici veya zorlas?t?r?c? faaliyet (spam, virus, truva at?, vb.) is?lemlerde bulunamaz.

10.13. SATICI?ya ait internet sitesinin u?zerinden, SATICI?n?n kendi kontrolu?nde olmayan ve/veya bas?kaca u?c?u?ncu? kis?ilerin sahip oldug?u ve/veya is?lettig?i bas?ka web sitelerine ve/veya bas?ka ic?eriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI?ya yo?nlenme kolayl?g?? sag?lamak amac?yla konmus? olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi is?leten kis?iyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin ic?erdig?i bilgilere yo?nelik herhangi bir garanti nitelig?i tas??mamaktad?r.

10.14. I?s?bu u?yelik so?zles?mesi ic?erisinde say?lan maddelerden bir ya da birkac??n? ihlal eden u?ye is?bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak s?ahsen sorumlu olup, SATICI?y? bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuc?lar?ndan ari tutacakt?r. Ayr?ca; is?bu ihlal nedeniyle, olay?n hukuk alan?na intikal ettirilmesi halinde, SATICI?n?n u?yeye kars?? u?yelik so?zles?mesine uyulmamas?ndan dolay? tazminat talebinde bulunma hakk? sakl?d?r.

11. O?ZEL S?ARTLAR

11.1. ALICI I?nternet Sitesi?nde birden fazla butikten tek bir sepette al?s?veris? yapabilecektir. Ayn? sepet ic?erisinde farkl? butikten al?nan u?ru?nlerin her biri ic?in SATICI taraf?ndan birden fazla fatura kesilebilecektir. S?u?pheye mahal b?rakmamak bak?m?ndan belirtilmelidir ki, SATICI ALICI?n?n farkl? butiklerden ald?g?? u?ru?nlerin teslimat?n? mevzuattaki yasal su?re ic?erisinde kalmak kos?uluyla farkl? zamanlarda gerc?ekles?tirebilecektir.

11.2. SATICI, kendi mu?nhas?r takdirinde olmak u?zere, I?nternet Sitesi?nde ALICI?lar ic?in c?es?itli zamanlarda kos?ullar? SATICI taraf?ndan belirlenmek u?zere c?es?itli kampanyalar (bir ve/veya birden fazla butikten ayn? anda SATICI taraf?ndan belirlenecek tutarlarda al?s?veris? yap?ld?g?? durumlarda SATICI taraf?ndan belirlenecek tu?rdeki indirimlerin ALICI?lara yans?t?ld?g?? kampanyalar). S?u kadar ki, ALICI?n?n herhangi bir sebeple sat?n ald?g?? u?ru?nleri iade, cayma hakk? vb. sebeplerle iade etmesi halinde SATICI taraf?ndan du?zenlenen kampanya kos?ullar?n?n herhangi bir sebeple sag?lanamamas? halinde kampanya kapsam?nda faydalan?lan indirim miktar?/fayda iptal edilir ve ALICI?ya yap?lacak iade o?demesinden du?s?u?lecektir.

11.3. ALICI?n?n ayn? faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olmas? halinde kampanyalar birles?tirilmeyecek, ALICI yaln?zca bir kampanyadan yararlanabilecektir. ALICI bo?yle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacag??n? kabul, beyan ve taahhu?t eder.

11.4. SATICI I?nternet Sitesi?nde duyurdug?u kampanyalar? diledig?i zaman durdurma, gu?ncelleme ve kampanya kos?ullar?n? deg?is?tirme hakk? sakl?d?r. ALICI?n?n I?nternet Sitesi?nden yapacag?? her bir al?s?veris? o?ncesi kampanya kos?ullar?n? incelemesi gerekmektedir.

11.5. Bankan?z kampanyalar du?zenleyerek sizin sec?tig?iniz taksit adedinin daha u?stu?nde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit o?teleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tu?r kampanyalar bankan?z?n inisiyati\ndedir ve SATICI?n?n bilgisi da?hilinde olmas? durumunda sayfalar?m?zda kampanyalar hakk?nda bilgi verilmektedir. Kredi kart?n?z?n hesap kesim tarihinden itibaren siparis? toplam? taksit adedine bo?lu?nerek kredi kart? o?zetinize bankan?z taraf?ndan yans?t?lacakt?r. Banka taksit tutarlar?n? ku?surat farklar?n? dikkate alarak aylara es?it olarak dag??tmayabilir. Detayl? o?deme plan?n?z?n olus?turulmas? bankan?z inisiyatidedir.

12. KI?S?I?SEL VERI?LERI?N KORUNMASI, TI?CARI?ELEKTRONI?K I?LETI? VE FI?KRI?-SINAI? HAKLAR I?LE I?LGI?LI?KURALLAR

12.1. 6698 say?l? Kis?isel Verilerin Korunmas? Kanunu kapsam?nda kis?isel veri olarak tan?mlanabilecek ALICI?ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numaras?, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;
* siparis? almak, u?ru?n ve hizmetleri sunmak, u?ru?n ve hizmetleri gelis?tirmek, sistemsel sorunlar?n c?o?zu?mu?, o?deme is?lemlerini gerc?ekles?tirmek, -o?nceden onay verilmesi halinde- siparis?ler, u?ru?nler ve hizmetler hakk?nda pazarlama faaliyetlerinde kullan?lmak, ALICI?ya ait bilgilerin gu?ncellenmesinde ve u?yeliklerin yo?netimi ve su?rdu?ru?lmesi ile ALICI ile SATICI aras?nda kurulan mesafeli sat?s? so?zles?mesi ve sair so?zles?melerin ifas? amac?yla ve 3. kis?ilerin teknik, lojistik ve benzeri dig?er is?levlerinin SATICI ad?na yerine getirilmesini sag?lamak ic?in SATICI, SATICI is?tirakleri ve u?c?u?ncu? kis?i ve/veya kurulus?lar taraf?ndan su?resiz/su?reli kaydedilebilir, yaz?l?/manyetik ars?ivlerde muhafaza edilebilir, kullan?labilir, gu?ncellenebilir, paylas??labilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile is?lenebilir.

12.2. ALICI?lara, yu?ru?rlu?kteki mevzuata uygun s?ekilde, her tu?rlu? u?ru?n ve hizmetlere ilis?kin tan?t?m, reklam, iletis?im, promosyon, sat?s? ve pazarlama amac?yla, kredi kart? ve u?yelik bilgilendirme, is?lem, uygulamalar? ic?in ?tibar demir çelik Ltd.?ti. taraf?ndan SMS/k?sa mesaj, anl?k bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, dig?er elektronik iletis?im arac?lar? ile ticari elektronik iletis?imler yap?labilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler go?nderilmesini kabul etmis?tir.

12.3. ALICI taraf?ndan I?nternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve is?lemlerin gu?venlig?i ic?in gerekli o?nlemler, Sat?c? taraf?ndaki kendi sistem altyap?s?nda, bilgi ve is?lemin mahiyetine go?re gu?nu?mu?z teknik imkanlar? o?lc?u?su?nde al?nm?s?t?r. Bununla beraber, so?z konusu bilgiler ALICI?ya ait cihazlardan girildig?inden ALICI taraf?ndan korunmalar? ve ilgisiz kis?ilerce eris?ilememesi ic?in, viru?s ve benzeri zararl? uygulamalara ilis?kin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin al?nmas? sorumlulug?u ALICI?ya aittir.

12.4. ALICI SATICI’ya belirtilen iletis?im kanallar?ndan ulas?arak veri kullan?m?-is?lenmelerini ve/veya iletis?imleri her zaman ic?in durdurulmas?n? talep edebilir. ALICI’n?n bu husustaki ac??k bildirimine go?re, kis?isel veri is?lemleri ve/veya taraf?na iletis?imler yasal azami su?re ic?inde durdurulur; ayr?ca dilerse, hukuken muhafazas? gerekenler ve/veya mu?mku?n olanlar haricindeki bilgileri, veri kay?t sisteminden silinir ya da kimlig?i belli olmayacak bic?imde anonim hale getirilir. ALICI isterse kis?isel verilerinin is?lenmesi ile ilgili is?lemler, aktar?ld?g?? kis?iler, eksik veya yanl?s? olmas? halinde du?zeltilmesi, du?zeltilen bilgilerin ilgili u?c?u?ncu? kis?ilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya c??kmas?na itiraz, verilerin kanuna ayk?r? olarak is?lenmesi sebebi ile zarara ug?rama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman bas?vurabilir ve bilgi alabilir. So?z konusu bas?vurular incelenerek yasal su?resi ic?erisinde ALICI?ya mevzuatta o?ngo?ru?len su?relerde do?nu?s? yap?lacakt?r.

12.5. Internet Sitesi’ne ait her tu?rlu? bilgi ve ic?erik ile bunlar?n du?zenlenmesi, revizyonu ve k?smen/tamamen kullan?m? konusunda; SATICI’n?n anlas?mas?na go?re dig?er u?c?u?ncu? sah?slara ait olanlar haric?; tu?m fikri s?nai haklar ve mu?lkiyet haklar? ?tibar demir çelik Ltd.?ti. ne aittir.

12.6. Internet Sitesi’nden ulas??lan dig?er sitelerde kendilerine ait gizlilik-gu?venlik politikalar? ve kullan?m s?artlar? gec?erlidir, olus?abilecek ihtilaflar ile men\ neticelerinden SATICI sorumlu deg?ildir.

13. CAYMA HAKKI

13.1. ALICI; mal sat?s??na ilis?kin mesafeli so?zles?melerde, u?ru?nu?n kendisine veya go?sterdigi adresteki kis?i/kurulus?a teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondo?rt) gu?n olmas?na rag?men sipari? kabul tarihinden ba?layacak ve s?irket prensibi olarak 15 (onbes?) gu?n ic?erisinde hic?bir gerekc?e go?stermeksizin mal? reddederek so?zles?meden cayma hakk?n? kullanabilir. Hizmet sunumuna ilis?kin mesafeli so?zles?melerde ise, bu su?re bu so?zles?menin imzaland?g?? tarihten itibaren baslar. ALICI cayma hakk?n?n kullan?ld?g??na dair bildirimin bu su?re ic?inde SATICI?ya yo?neltmis? olmas? gerekmektedir. ALICI, mesafeli so?zles?meyi ya da buna kars??l?k gelen her hangi bir tekli\ kabul etmeden o?nce ayr?nt?lar? yo?netmelikte belirlenen hususlarda ve siparis?i onaylad?g?? takdirde o?deme yu?ku?mlu?lu?g?u? alt?na gireceg?i konusunda ac??k ve anlas??l?r s?ekilde sat?c? veya sag?lay?c? taraf?ndan bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildig?ini pes?inen kabul eder. Cayma hakk? su?resi sona ermeden o?nce, tu?keticinin onay? ile hizmetin ifas?na bas?lanan hizmet so?zlesmelerinde cayma hakk? kullan?lamaz. Cayma hakk?n?n kullan?m?ndan kaynaklanan masraflar SATICI?ya aittir.

13.2. Cayma hakk?n?n kullan?lmas? ic?in 15 (onbes?) gu?nlu?k su?re ic?inde www.celikfiyatlari.com internet sitesindeki siparis?lerim sayfas?nda yer alan ?Kolay I?ade? bo?lu?mu?nden iade kodu olus?turmas? ve iade kodunun gec?erlilik su?resi olan 7 gu?nlu?k su?resi ic?erisinde u?ru?nu? kargo s?irketine teslim etmesi gerekmektedir. ALICI iade kodu olus?tururken u?ru?nu? go?ndermek istedig?i kargo s?irketini SATICI taraf?ndan sag?lanan sec?enekler u?zerinden sec?me hakk?na sahiptir. Ayr?ca ALICI dilerse 15 (on bes?) gu?nlu?k su?re ic?erisinde SATICI’ya iadeli taahhu?tlu? posta, faks veya eposta ile SATICI?n?n yukar?da belirtilen adresine yaz?l? bildirimde bulunularak da cayma hakk?n? kullanabilir. Cayma hakk?n?n kullan?lmas? ic?in u?ru?nu?n 11. madde bas?l?g?? alt?nda du?zenlenen ?Cayma Hakk? Kullan?lamayacak U?ru?nler? hu?ku?mleri c?erc?evesinde kullan?lmam?s? olmas? s?artt?r. Bu hakk?n kullan?lmas? halinde,

 1. 3. kis?iye veya ALICI? ya teslim edilen u?ru?nu?n faturas?, (I?ade edilmek istenen u?ru?nu?n faturas? kurumsal ise, iade ederken kurumun du?zenlemis? oldug?u iade faturas? ile birlikte go?nderilmesi gerekmektedir. Faturas? kurumlar ad?na du?zenlenen siparis? iadeleri I?ADE FATURASI kesilmedig?i takdirde tamamlanamayacakt?r.)
 2. I?ade formu,
 3. I?ade edilecek u?ru?nlerin kutusu, ambalaj?, varsa standart aksesuarlar? ile birlikte eksiksiz ve hasars?z olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulas?mas?ndan itibaren en gec? 14 gu?nlu?k su?re ic?erisinde toplam bedeli ALICI?ya iade etmekle yu?ku?mlu?du?r. Cayma hakk?n?n kullan?lmas?ndan itibaren ALICI?n?n da bahse konu u?ru?nu? 10 gu?nlu?k su?re ic?erisinde mal? iade etmesi gerekmektedir.
 5. ALICI?n?n kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal?n deg?erinde bir azalma olursa veya iade imka?ns?zlas??rsa ALICI kusuru oran?nda SATICI?n?n zararlar?n? tazmin etmekle yu?ku?mlu?du?r.
 6. Cayma hakk?n?n kullan?lmas? nedeniyle SATICI taraf?ndan du?zenlenen kampanya limit tutar?n?n alt?na du?s?u?lmesi halinde kampanya kapsam?nda faydalan?lan indirim miktar? iptal edilir.
 7. ALICI?n?n cayma hakk?n? kulland?g?? durumlarda ya da siparis?e konu olan u?ru?nu?n c?es?itli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararlar? ile ALICI?ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, al?s?veris? kredi kart? ile ve taksitli olarak yap?lm?s?sa, kredi kart?na iade prosedu?ru? as?ag??da belirtilmis?tir:
  ALICI u?ru?nu? kac? taksit ile ald?ysa Banka ALICI?ya geri o?demesini taksitle yapmaktad?r. SATICI bankaya u?ru?n bedelinin tamam?n? tek seferde o?dedikten sonra, Banka poslar?ndan yap?lan taksitli harcamalar?n ALICI?n?n kredi kart?na iadesi durumunda, konuya mu?dahil taraflar?n mag?dur duruma du?s?memesi ic?in talep edilen iade tutarlar?, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplar?na Banka taraf?ndan aktar?l?r. ALICI?n?n sat?s? iptaline kadar o?demis? oldug?u taksit tutarlar?, eg?er iade tarihi ile kart?n hesap kesim tarihleri c?ak?s?mazsa her ay karta 1 (bir) iade yans?yacak ve ALICI iade o?ncesinde o?demis?oldug?u taksitleri sat?s??n taksitleri bittikten sonra, iade o?ncesinde o?demis? oldug?u taksitleri say?s? kadar ay daha alacak ve mevcut borc?lar?ndan du?s?mu?s? olacakt?r.

 

14. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK U?RU?NLER

27.11.2014 tarihli Resmi Gazetede yay?mlanan Mesafeli so?zles?meler yo?netmelig?inin “cayma hakk?n?n istisnalar?” bas?l?kl? 15. Madde hu?ku?mleri ve taraflar aras?nda elektronik ortamda onaylanan mesafeli sat?s? so?zles?mesinin 6.madde hu?ku?mleri c?erc?evesinde kullan?lmam?s? ve sat?c? taraf?ndan tekrar sat?s?a arz edilebilir nitelikte olmas? s?artt?r. ALICI as?ag??daki hallerde cayma hakk?n? kullanamayacakt?r:

 1. Fiyat? finansal piyasalardaki dalgalanmalara bag?l? olarak deg?is?en ve sat?c?n?n kontrolu?nde olmayan mal veya hizmetlere ilis?kin so?zles?melerde (Ziynet, alt?n ve gu?mu?s? kategorisindeki u?ru?nler).
 2. Tu?keticinin istekleri veya kis?isel ihtiyac?lar? dog?rultusunda haz?rlanan mallarda.c) C?abuk bozulabilen veya son kullanma tarihi gec?ebilecek mallarda.
 3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mu?hu?r, paket gibi koruyucu unsurlar? ac??lm?s? olan mallardan; iadesi sag?l?k ve hijyen ac??s?ndan uygun olmayanlar?n tesliminde.
 4. Tu?ketici taraf?ndan ambalaj, bant, mu?hu?r, paket gibi koruyucu unsurlar? ac??lm?s? olmas? s?art?yla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya go?ru?ntu? kay?tlar?na, yaz?l?m programlar?na ve bilgisayar sarf malzemelerine (her tu?rlu? yaz?l?m ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve k?rtasiye sarf malzemeleri (toner, kartus?, s?erit vb.) telefon konto?r siparis?leri) ilis?kin so?zles?melerde.
 5. Mal?n tesliminden sonra ambalaj, bant, mu?hu?r, paket gibi koruyucu unsurlar? ac??lm?s? olmas? halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital ic?erik ve bilgisayar sarf malzemelerinde.
 6. Abonelik so?zles?mesi kapsam?nda sag?lananlar d?s??nda, gazete ve dergi gibi su?reli yay?nlarda.
 7. Belirli bir tarihte veya do?nemde yap?lmas? gereken, konaklama, es?ya tas??ma, araba kiralama, yiyecek-ic?ecek tedariki ve eg?lence veya dinlenme amac?yla yap?lan bos? zaman?n deg?erlendirilmesinde.
 8. Elektronik ortamda an?nda ifa edilen hizmetler veya tu?keticiye an?nda teslim edilen u?ru?nlerde.j) Cayma hakk? su?resi sona ermeden o?nce, tu?keticinin onay? ile ifas?na bas?lanan hizmetlerde.

15. TEMERRU?T HALI? VE HUKUKI? SONUC?LARI

ALICI, kredi kart? ile yapm?s? oldug?u is?lemlerinde temerru?de du?s?mesi halinde kart sahibi bankan?n kendisi ile yapm?s?oldug?u kredi kart? so?zles?mesi c?erc?evesinde faiz o?deyeceg?ini ve bankaya kars?? sorumlu olacag??n? kabul, beyan ve taahhu?t eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara bas?vurabilir; dog?acak masraflar? ve veka?let u?cretini ALICI?dan talep edebilir ve her kos?ulda ALICI?n?n borcundan dolay? temerru?de du?s?mesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifas?ndan dolay? SATICI?n?n ug?rad?g?? zarar ve ziyan?n? o?deyeceg?ini kabul, beyan ve taahhu?t eder.

16. DELI?L ANLAS?MASI VE YETKI?LI? MAHKEME

16.1. Bu So?zles?me’den ve/veya uygulanmas?ndan dog?abilecek her tu?rlu? uyus?mazl?g??n c?o?zu?mu?nde SATICI kay?tlar? (bilgisayar-ses kay?tlar? gibi manyetik ortamdaki kay?tlar dahil) kesin delil olus?turur. Taraflar, So?zlesme’nin uygulanmas?ndan ve yorumundan dog?an ihtilaflarda mevzuat c?erc?evesinde belirlenen parasal s?n?rlar dahilinde ALICI ve SATICI?n?n ikametga?h?n?n bulundug?u yerdeki Tu?ketici Hakem Heyetleri as?an durumlarda ALICI’n?n ve SATICI’n?n Tu?ketici Mahkemeleri yetkili olacag??n? kabul etmis?tir.

17. YU?RU?RLU?K

Site u?zerinden verilen siparis?e ait o?demenin gerc?ekles?mesi durumunda ALICI is?bu So?zles?me?nin tu?m kos?ullar?n? kabul etmis? say?lacakt?r. SATICI, so?z konusu So?zles?me?nin site u?zerinde, ALICI taraf?ndan okundug?una ve kabul edildig?ine dair onay almaks?z?n siparis? verilememesini sag?layacak yaz?l?msal du?zenlemeleri yapmakla yu?ku?mlu?du?r.

“CelikFiyatlari.com” internet sitesinde yer alan her türlü veri, yorum ve de?erlendirmeler haz?rland??? tarih itibariyle mevcut piyasa ko?ullar? ve güvenilirli?ine inan?lan kaynaklara dayan?larak “Çelik Fiyatlar?” taraf?ndan haz?rlanm??t?r.

Burada yer alan yat?r?m bilgi, yorum ve tavsiyeleri yat?r?m dan??manl??? kapsam?nda de?ildir. Yat?r?m dan??manl??? hizmeti, ki?ilerin risk ve getiri tercihleri dikkate al?narak ki?iye özel sunulmaktad?r. Burada yer alan ve hiçbir ?ekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayan?larak yat?r?m karar? verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do?urmayabilir.

Burada yer alan bilgiler “Çelik Fiyatlar?” taraf?ndan genel bilgilendirme amac? ile haz?rlanm??t?r. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanlar?n ki?isel görü?lerine dayanmakta olup, herhangi bir yat?r?m arac?n?n al?m-sat?m önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamal?d?r. Bu görü?ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yat?r?m karar? verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do?urmayabilir. Hiçbir ?ekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu içerik, genel anlamda bilgi vermeyi amaçlamakta olup; bu içeri?in, mü?terilerin ve di?er yat?r?mc?lar?n al?m sat?m kararlar?n? destekleyebilecek yeterli bilgileri kapsamayabilece?i dikkate al?nmal?d?r. Bu sayfalarda yer alan çe?itli bilgi ve görü?lere dayan?larak yap?lacak ileriye dönük yat?r?mlar ve ticari i?lemlerin sonuçlar?ndan ya da ortaya ç?kabilecek zararlardan Celikfiyatlari.com, ortaklar?n? ve i?birli?i yapt??? firmalar? sorumlu tutulamaz.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do?ru oldu?u garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin de?i?tirilebilir. Tüm veriler, “Çelik Fiyatlar?” taraf?ndan güvenilir oldu?una inan?lan kaynaklardan al?nm??t?r. Bu kaynaklar?n kullan?lmas? nedeni ile ortaya ç?kabilecek hatalardan “Çelik Fiyatlar?” sorumlu de?ildir.

Sitemizde yer alan ?çeri?in tamam? veya herhangi bir k?sm? yaln?zca sahipleri taraf?ndan veya sahiplerinin yaz?l? izni ile kullan?labilir. ?çerik üzerinde ?zinsiz de?i?iklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yay?nlamak yasakt?r. Bu siteden al?nan ?çerik herhangi bir ticari amaçla kullan?lamaz.

 

CelikFiyatlari.com, internet adreslerinde di?er kurumlara ait internet adresi ba?lant?lar?na (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet ba?lant?lar? üzerinden eri?ilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeri?in do?rulu?u ve hukuka uygunlu?u hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir. CelikFiyatlari.com web sitesi ve sosyal medya platformlar? haricinde, CelikFiyatlari.com ad?na yay?nlanan içeriklerin dikkate al?nmamas? gerekmektedir. Yukar?da belirtilenler d???nda bu sitede yer alan CelikFiyatlari.com markas?n? ve logosunu içeren bilgi ve belgeler üzerindeki fikri mülkiyet haklar? CelikFiyatlari.com ‘ve ortaklar?na aitir.

 

errore: Il contenuto è protetto !!
it_ITItaliano