Beton alt? trapez saclar?

Beton alt? trapez saclar? formu, yap?larda beton ve çelik aras?nda bütünlük sa?lamak için kullan?lan en uygun malzemelerden biridir. Beton alt? trapez sac?n beton ile uyumu sonucu tasarruf ve yüksek dayan?kl?l?k sa?lan?r.

Galvaniz rulo sac kullan?larak, 0,70 ? 1,50 mm aras? de?i?ik kal?nl?klarda üretilebilmektedir. Net kaplama alan? 80 cm ile 1 metre aras?nda de?i?mektedir. Beton alt? trapez saclar ?stenen boylarda üretilebilmektedir. Üretilebilen maksimum boy 15 metredir.

Kompozit Yap? Nedir?

Yap? Teknolojilerinde en s?k kullan?lan özellik farkl? yap? malzemelerini bir arada kullanabilmektir.

Kompozit yap?n?n en önemli özelli?i beton ile çeli?in beraber kullan?lmas?d?r. Dünyadaki çelik + beton kompozit yap?larda yüksek gerilime ve esneklik özelli?ine sahip çelik ile yüksek bas?nç mukavemeti ve korozyon direncine sahip betonun çe?itli kombinasyonlar? kullan?lmakta ve uygulanmaktad?r.

Kompozit yap? yöntemi ile çelik ve betonun pozitif özelliklerini herhangi bir engel kalmadan birle?tirmek mümkündür.

Yap?larda Saplama Kaynak Uygulamalar?

Kompozit Yap? Sektörünün in?aat sektöründe önemli bir yeri bulunmaktad?r.

Binan?n hava ko?ullar?ndan ba??ms?z, h?zl? montaj avantaj? planan tarihten daha önce kullan?ma geçmesine olanak sa?lar.

Geni? kolonlara ihtiyaç duyulmayan alanlarda, daha esnek kullan?ma ve daha fazla kullan?m alan?na imkan verir.

Kiri? boyutlar? betonarmeye göre dü?ük oldu?undan geni? aç?kl?klara ra?men dö?emelerin inceli?i nedeniyle ayn? yap? yüksekli?i için daha fazla kat yap?lmas?na olanak sa?lar.

BETON ALTI TRAPEZ SAC S?STEM?N?N AVANTAJLARI

Günümüz yap? teknolojilerinde en s?k rastlanan özellik ideal farkl? yap? malzemelerinin bir arada kullan?labilmesidir.

Kompozit yap?n?n en önemli özelli?i beton ile çeli?in beraber kullan?lmas?d?r.

Dünyadaki çelik + beton kompozit yap?larda yüksek gerilme ve esneklik özelli?ine sahip çelik ile, yüksek bas?nç mukavemeti ve korozyon direncine sahip betonun

çe?itli kombinasyonlar? kullan?lmakta ve uygulanmaktad?r.

Kompozit yap? yöntemi ile çelik ve betonun pozitif özelliklerini herhangi bir engel kalmadan birle?tirmek mümkündür.

 


Çelik + Beton Kompozit yap?lar?n avantajlar?

 • Bina yüksekli?inin dü?ük olmas? maksimum kat olana?? sa?lar.
 • Köprü ta??y?c? aral?klar?n?n 40-80m aras?nda de?i?mesine izin verdi?inden daha ekonomik köprü yap?m?n? sa?lar.
 • Çelik ta??y?c? yap?lar kolonsuz, duvars?z ve tagliato fuoriConsente uno spazio infinito.
 • Bina betonarmeye göre %40-50 daha hafiftir, buda daha az deprem yükü almas? anlam?na gelir.
 • Çelik yap?larda tesisat montaj? kolay yap?l?r.
 • Binan?n çelik kolonlarla yap?lmas? yang?na kar?? büyük avantaj sa?lar. Is? gövdeye yava? yay?l?r.
 • Dünya normlar?nda test edilmi? ve onaylanm?? bütünüyle kaynat?lm?? saplama ile beton ve çelik bir bütün halinde hareket eder. Buda bina güvenli?inde önemli rol oynar.

 

52/992 FORMU TRAPEZ LEVHALARIN TA?IYAB?LECE?? YAYILI YÜKLER (Kg/m2)
A??k Aral???(m) Saç Kal?nl??? (mm)
0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1.20 1554 1768 1981 2192 2401 2609 2815 3019 3221
1.40 1142 1299 1455 1611 1764 1917 2068 2218 2367
1.60 874 995 1114 1233 1351 1468 1583 1698 1812
1.80 691 786 880 974 1067 1160 1251 1342 1432
2.00 559 637 713 789 864 939 1013 1087 1160
2.20 462 526 589 652 714 776 837 898 958
2.40 388 442 495 548 600 652 704 755 805
2.60 331 377 422 467 512 556 600 643 686
3.00 249 283 317 351 384 417 450 483 515
Momento d'inerzia
(J:cm4/m)
44.59 50.74 56.84 62.89 68.89 74.85 80.76 86.61 92.43
Momento di forza
(L:cm3/m)
16.95 19.29 21.61 23.91 26.20 28.46 30.71 32.93 35.14

Kompozit Dö?eme Beton Alt? Trapez

Sac Levha Avantajlar?

Fondo in cemento? Foglio a trapezio daimi kal?p görevi görür.

Yerine konulmas? di?er kal?p malzemelerine göre çok kolayd?r. ?skele kurma , sökme derdi yoktur.

Fondo in cemento? Foglio a trapezio Yap?m süresini h?zland?r?r , emniyetli bir sistem olu?turur. Betondan sonra alt yüzü temiz kal?r ve çelik sac alt yüzü boyanarak veya parlak sac renginde b?rak?larak estetik bir görüntü elde edilebilir.

Fondo in cemento? Foglio a trapezio en kesiti, genellikle pozitif moment için yeterli olan donat? görevi görür.

ötre ve s?cakl?k de?i?imlerine dayan?m veya iç mesnetlerde süreklili?i sa?lamak için dö?emede ilave donat? kullan?labilir.

Çelik kiri?e mesnetlenen fondo in cemento? lamiera trapezoidale, yap?m a?amas?nda kiri?lerin bas?nç ba?l??? için

yanal mesnet olarak görev yapar.

Beton Alt? Trapez sac yüksekli?i, sac tipiyle de?i?ebilen 40 litre/m²?ye kadar beton ekonomisi sa?lar.

Dö?emenin kendi a??rl???ndaki bu azalma, yap? ve temeller taraf?ndan ta??nan ölü yükte 1.0 kN/ m² civar?nda önemli bir azalma sa?lar.

Kullan?lan sac en kesiti daha fazla yük ta??d???ndan, kompozit dö?eme kal?nl???, betonarme dö?eme kal?nl???ndan daha az olur . Yap?ya daha az yük biner.Beton Alt? Trapez Sac oldukça kolay ta??n?r ve depolan?r .

1500 m² lik bir dö?eme için gerekli beton alt? trapez sac bir kamyonla genellikle ta??nabilir.

Beton Alt? Trapez 38/151 Özellikleri 

Beton Alt? Trapezi 38/151 formu özel projeler için geli?tirilmi? bir formdur.

Dü?ük beton yüksekli?i gerektiren yerlerde kullan?lmak için tasarlanm??t?r. Ayr?ca konut çelik yap?lar?n ara kat dö?emelerinde, hafif depolama yap?lacak ara kat dö?emelerinde ve ofis ara kat dö?eme çeliklerinde kullan?lmaktad?r.

Trapez sac 38/151 formu trapez çat? sac? ile ayn? makinede üretilmektedir.

Beton Alt? Trapez 38/151 Ölçüleri

Beton Alt? sac 38/151 formundad?r. Formdaki 38 mm ölçüsü hatve yükseklik ölçüsüdür.

Formdaki 151 mm ölçüsü hatve ölçüsüdür. Hatve demek birbirini takip eden ayn? formun ba?lang?ç eksenleridir. 38/151 formundaki beton alt? trapez sac ürünümüz net kapatma alan? 91 cm dir.

Trapez saclarda net kapatma alan? montaj esnas?nda yan yana kapataca?? alan? ifade etmektedir.

Sac?n komple geni?li?inden ziyade formun ba?lang?ç ve biti? ekseni baz al?nmaktad?r.

Örnek verecek olursak 38/151 ? 91 cm lik betonda alt? trapez sac?n 2 tane yan yana kapataca?? faydal? kapatma aln? 2×91 = 182 cm dir.

38-151 BETON ALTI TRAPEZ SAC- TEMEL SACI
38-151 SOTTO LASTRA A TRAPEZIO IN CALCESTRUZZO - LASTRA DI FONDAZIONE

Beton Alt? Trapez Montaj? 

Beton Alt? Trapez 38/151 çelik yap?n?n üstüne, çelik kiri? istikametine dik olacak ?ekilde dö?enir.

Çelik yap?n?n aç?k alanlar?na beton tutucu sac konulmal?d?r.

Beton tutucu sac dö?eme kal?nl??? ne kadar olacak ise o kadar yüksek olmal?d?r.

Bir nevi kal?p görevi de gören beton tutucu saclar genelde 2, 2,5 , 3 mm sacdan 90 derece olarak bükülerek çelik üstüne kaynat?larak konulmaktad?r.

Çelik yap?n?n üstüne konulan ve tüm aç?k alanlar?n beton tutucu sac ile kapat?lmas?ndan sonra sac?n çelik yap?ya sabitlenmesi gerekmektedir. Genelde anahtar ba?l? civata ile sabitlense de i?in do?rusu Stud çivisi ile montaj yap?lmas?d?r.

Stud çivisi kendine özgü kaynak makinesi ile herhangi bir elektrot tel veya gaz kullanmadan sac? çelik yap? üstüne elektrik ark? olu?turarak kaynat?lmaktad?r.

Beton kullan?m?nda %15-30 aras?nda tasarruf sa?lar.

Statik yükler dü?tü?ünden daha ekonomik kesitler ortaya ç?kar. Kompozit dö?eme trapezleri kolay ta??n?r,depolan?r, istenilen boyda üretilir.

Çelik kiri? ve kompozit dö?eme trapezi hadveleri aras?nda kalan bo?luklar yang?n elektrik vs. tesisat?n kolayca dö?enebilmesini sa?lar.

Galvaniz kapl? çelik saclar korozyana kar?? son derece dayan?kl?d?r.

Bu dayan?m? artt?rmak amac?yla boya uygulamalar? yap?lmas?na müsaittir. ?n?a süresince çelik kiri?ler üzerine oturan saclar i?ciler ve malzemeler için güvenli bir çal??ma platformudur.

Kal?p gerektirmedi?inden kal?p malzemesi , iskele ve i?çili?i maliyetleri yoktur.

Beton ile tam etkile?im halinde çal??an kompozit dö?eme trapezleri donat? görevi görür.

Donat? metraj? azal?r.

E?de?er yükseklikteki beton plak dö?emelere göre daha hafif olmas?na ra?men yük ta??ma kapasitesi daha fazlad?r.

Beton Alt? Trapez Sac Kompozit yap?larda kal?p maliyetlerini ortadan kald?ran ve yüksek dayan?m? sayesinde beton kullan?m? da minimize eden yap? elamanlar? aras?nda yer almaktad?r.
Beton alt? trapez uygun kal?nl?klarda geni? aç?kl?klar? rahatl?kla kapatabilmektedir.
Uygun kal?nl?klar?n tespiti statik hesaplara dayanmaktad?r.
Her yap?n?n mutlaka sabit ve hareketli yüklerinin hesap edilmesi gerekir.
Maliyetleri minimize etmenin en güvenilir  yolu statik hesapt?r.
Yapaca??n?z bu hesaplamalar ile yap?n?n hafiflemesini sa?layarak yat?r?m maliyetini minimize etmektedir.
Bilindi?i gibi Kompozit yap?larda kullan?lan ba?l?ca Çelik, Beton ve Ah?ap gibi malzemelerin sertlikleri, esnekleri ve dayan?mlar? birbirlerinden çok farkl?d?r.
Tek ba??na yap?lan çelik yap?larda arakat dö?emelerinde genelde maliyet aç?s?ndan ve mimari aç?dan beton tercih edilmektedir. Beton yap?lar?n maliyetini dü?ürmek ve i?çili?i kolayla?t?rmak için tercih edilen ilk ürünlerdendir.
Bütünlü?ü sa?layan beton alt? trapez sac?n yüzey yap?s? itibariyle beton ile çeli?i birle?tirerek sa?lam ve güçlü bir zemin olu?umunu sa?lar.
Dö?eme çeli?in üstüne Stud çivisi sayesinde tutturulmas? ile yap? ile bir bütünlü?ü sa?lam?? olur. Stud çivisi çak?lm?? beton alt? trapez sac?n üstüne çelik has?r da at?larak tam anlam?yla kompakt bir yap? haline dönü?mektedir.

Beton Alt? Trapez Sac Ölçüleri 

Farkl? yap? alternatifleri ve geni?likleri için üretimini yapm?? oldu?umuz Beton Alt? Trapez Sac teknik bilgileri a?a??da belirtilmi?tir.
Beton alt? trapez sac kullan?laca?? yap?daki duruma göre tercih edilmektedir.
Örne?in endüstriyel tesislerde genelde 60/940 ile 75/750 formu tercih edilmektedir.
Hafif ara kat dö?emelerinde ise 38/151 formu tercih edilmektedir.
Tabii ki esas olan statik hesaplardaki rapora göre sac kal?nl??? ve formu onaylat?lmal?d?r.
 • 38/151 Beton Alt? Trapez
 • 60/940 Beton Alt? Trapez
 • 75/750 Beton Alt? Trapez

Beton Alt? Trapez Sac Faydalar?

 • Yap?s? itibari ile montaj? kolayd?r. ?stenilen ölçülere göre üretildi?i için firesiz montaj yap?labilmektedir. Özel Üretim hatlar? sayesinde projedeki yerle?im ölçülerinize göre farkl? ölçülere göre imalat yap?labilmektedir.
 • Kullan?m alanlar? genelde Çelik yap?lar?n üstünde oldu?u için montaj aç?s?ndan iskele, sepet gibi ekipmanlara ihtiyaç yoktur. Yap?n?n durumuna göre tek bir noktaya vinç ile servis edilerek tek seferde tüm vinç maliyetlerini
 • Montaj? kolayl??? aç?s?ndan zaman tasarrufu sa?lar.
 • Kesit yap?s?ndan dolay? beton sonras? esneklik minimize edilir. Çelik üstüne montaj? yap?lan beton alt? trapez sac?n çeli?e sabitlenmesiyle yap?n?n yatay ve dikey yönde birbirine ba?lant?s? sa?lanm?? olur. Bu ?ekilde yap?daki esnekli?i minimize etmi? oluruz.
 • Beton Alt? Trapez Sac talep edilecek Trapez Formuna göre %40 civar?nda beton tasarrufu sa?lamaktad?r.
Lamiera a trapezio zincata 27-200
Galvaniz rulolar?n trapez levha olarak formlanm?? halidir.27/200 formunda üretilmektedir.
Formlanm?? trapez levha geni?likleri;1000 mm enden 860 mm (Faydal? alan :800 mm ),1200mm
enden 1050 mm (Faydal? alan :1000 mm ) olarak üretilmektedir.
YAYLI YÜK KAPAS?TES?  (KG/M2)
A?IK ARALI?I (M ) SPESSORE (MM)
0,40 0,45 0,50 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
1.00 473 533 593 652 770 889 1009 1127 1187
1.10 391 440 490 538 637 734 883 931 981
1.20 329 370 411 452 536 617 701 782 824
1.40 241 272 302 332 393 453 515 575 605
1.50 211 237 264 290 343 396 449 501 528
1.80 146 165 183 201 238 275 312 348 367
2.00 119 134 149 163 193 223 252 282 297
2.20 98 110 123 135 160 184 209 233 254
2.40 82 93 103 113 134 155 175 196 205
2.50 76 86 95 104 124 142 162 181 190
2.80 61 68 76 83 98 114 129 144 152
3.00 53 59 66 72 86 99 112 125 132
1 PLAKA TRAPEZ A?IRLI?I
UZUNLUK                (860 MM GEN??L?K) SPESSORE (MM)
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
2,00 m 6,40 7,20 8,00 8,80 9,60 11,20 12,80 14,40 16,00
2,50 mt 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
3,00 mt 9,60 10,80 12,00 13,20 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00
3,50 mt 11,20 12,60 14,00 15,40 16,80 19,60 22,40 25,20 28,00
4,00 mt 12,80 14,40 16,00 17,60 19,20 22,40 25,60 28,80 32,00
4,50 mt 14,40 16,20 18,00 19,80 21,60 25,20 28,80 32,40 36,00
5,00 m 16,00 18,00 20,00 22,00 24,00 28,00 32,00 36,00 40,00
5,50 metri 17,60 19,80 22,00 24,20 26,40 30,80 35,20 39,60 44,00
6,00 m 19,20 21,60 24,00 26,40 28,80 33,60 38,40 43,20 48,00
1 PLAKA TRAPEZ A?IRLI?I
UZUNLUK                (1000 MM GEN??L?K) SPESSORE (MM)
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
2,00 m 7,68 8,64 9,60 10,56 11,52 13,44 15,36 17,28 19,20
2,50 mt 9,60 10,80 12,00 13,20 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00
3,00 mt 11,52 12,96 14,40 15,84 17,28 20,16 23,04 25,92 28,80
3,50 mt 13,44 15,12 16,80 18,48 20,16 23,52 26,88 30,24 33,60
4,00 mt 15,36 17,28 19,20 21,12 23,04 26,88 30,72 34,56 38,40
4,50 mt 17,28 19,44 21,60 23,76 25,92 30,24 34,56 38,88 43,20
5,00 m 19,20 21,60 24,00 26,40 28,80 33,60 38,40 43,20 48,00
5,50 metri 21,12 23,76 26,40 29,04 31,68 36,96 42,24 47,52 52,80
6,00 m 23,04 25,92 28,80 31,68 34,56 40,32 26,08 51,84 57,60

 

 

38/151 beton alt? trapez sac
38/151 beton alt? trapez sac

 

Lamiera a trapezio zincata 38-151
Galvaniz rulolar?n trapez levha olarak formlanm?? halidir.38/151 formunda üretilmektedir.
Formlanm?? trapez levha geni?likleri ;1200 mm enden 975 mm (faydal? alan :906 mm ) olarak
üretilmektedir
YAYLI YÜK KAPAS?TES?  (KG/M2)
A?IK ARALI?I (M ) SPESSORE (MM)
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20
1.20 465 555 643 730 817 901 1068
1.40 342 408 472 537 600 662 785
1.60 262 312 362 411 459 507 601
1.80 207 247 286 325 363 401 475
2.00 168 200 231 263 294 325 385
2.20 138 165 191 217 243 268 318
2.40 116 139 161 183 204 225 267
2.60 99 118 137 156 174 192 228
3.00 67 80 93 105 118 130 154
1 PIATTO TRAPEZ A?IRLI?I
UZUNLUK                (906 MM GEN??L?K) MALZEME KALINLI?I
0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20
2,00 m 9,60 11,52 13,44 15,36 17,28 19,20 23,04
2,50 mt 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00 28,80
3,00 mt 14,40 17,28 20,16 23,04 25,92 28,80 34,56
3,50 mt 16,80 20,16 23,52 26,88 30,24 33,60 40,32
4,00 mt 19,20 23,04 26,88 30,72 34,56 38,40 46,08
4,50 mt 21,60 25,92 30,24 34,56 38,88 43,20 51,84
5,00 m 24,00 28,80 33,60 38,40 43,20 48,00 57,60
5,50 metri 26,40 31,68 36,96 42,24 47,52 52,80 63,36
6,00 m 28,80 34,56 40,32 46,08 51,84 57,60 69,12

 

 

Kompozit dö?eme sistemi çok katl? çelik yap?larda kullan?lan, üzerinde hareketli yüklerin ta??naca?? bir dö?eme sistemidir.

Çelik kiri? ile %40?a varan oranlarda ekonomik kullan?m sa?lanmaktad?r.

Kal?c? kal?p olarak kullan?ld???ndan, kal?p iskelesi tasarrufunun yan? s?ra montajda h?z ve pratiklik sa?lar.

Kompozit dö?eme etkisi ile çelik kiri?lerin moment ta??ma kapasiteleri artmaktad?r.

Malzemedeki ç?k?nt?lar sayesinde kompozit dö?emelerde aderans? artt?r?r.

Malzemedeki hadve bo?luklar? daha az beton kullan?m? imkan? verir.
Yüksek yük ta??ma kapasitesi daha geni? aç?kl?k geçebilmeyi mümkün k?lar.

Donat? olarak yaln?z çelik has?r kullan?ld???ndan, betonarme demiri tasarrufu sa?lar.

 

Betonalt? Trapez Sac Uygulamalar?

Kompozit dö?emenin olu?turulabilmesi için fondo in cemento? lamiera trapezoidale olarak adland?r?lan özel bir form yap?s?na sahip bir trapez sac kullan?lmas? gerekmektedir.

Bu form özellik trapez sac?n gövde k?sm?nda bulunan özel girinti ve ç?k?nt?lar?d?r.

Bu ç?k?nt?lar vas?tas?yla beton ile sac aras?nda kayma kuvvetleri aktar?lmakta ve sac kompozit dö?eme aras?nda kuvvetli birle?ime destek sa?lamaktad?r.

Teknik Özellikler

Malzeme: Boyal? Sac, Galvanizli Sac, Alüminyum, Boyal? Alüminyum,
Inossidabile.
Malzeme Kal?nl???: 0.50 mm – 1.20 mm
Trapez Boyu: 500 mm – 16000 mm

Kullan?m Alanlar?

Çelik konstrüksiyon yap?lar, konutlar, hava alanlar?, akaryak?t istasyonlar? ve endüstriyel yap?lardaki beton alt? uygulamalar?nda kullan?lmaktad?r.

Avantajlar?

Kal?p görevini görür. Emniyetli bir sistem olu?turur.
Bina yap?m süresini h?zland?r?r.
Çelik ve beton maliyetini dü?ürür.

Foglio a trapezio

Kompozit özelli?inden dolay? ta??y?c? ana ve tali kesitlerinde 50% ye yak?n tasarruf sa?lar.

Fondo in cemento? Foglio a trapezio Çelik bina maliyetini dü?ürür.

Çelik binan?n ta??y?c? yap?s?n? güçlendirir.

Beton Alt? Trapez sac dö?endi?inde ?stenilen beton kal?nl???na ula?mak için di?er dö?eme tiplerine göre daha az beton kullan?r.70/915 trapez beton hacminde %15-30 aras? tasarruf sa?lar.

Hadve yanlar?ndaki yükseltilmi? kabartmalar, çelik ve beton aras?ndaki mekanik yap??may?, aderans?, artt?r?r.Kal?c? kal?p olarak kullan?l?r.

70/915 beton alt? trapez sac, 70 mm hadve yüksekli?i ve geli?mi? kesit özellikleriyle , beton ve çelik aras?nda mükemmel kompozit bütünlük sa?lar.Çelik bina maliyetlerini ciddi ölçüde dü?ürür , yüksek yap?sal verim sa?lar. .

BETON ALTI TRAPEZ SAC NED?R

Beton alt? trapez sac 70/980

Beton alt? trapez sac 70/980, kompozit dö?eme trapezi 70 mm hadve yüksekli?i ve geli?mi? form özellikleriyle beton ve çelik aras?nda mükemmel kompozit bütünlük sa?lar.

Bu yolla yüksek yap?sal verim elde edilir ve ta??ma kapasitesi maksimum k?l?n?r. Profilin efektif formu kompozit dö?eme tasar?mlar? için mükemmel seçenekler yarat?r.

Kabartmalar; Birbirine z?t yönlerde ve hadvelerin her iki taraf?ndaki yükseltilmi? yatay kabartmalar, çelik ve sertle?mi? beton aras?nda mekanik ba?lant?y? mükemmel seviyeye yükseltir.

Beton Alt? Trapez 50/980

Beton Alt? Trapez 50/980?in yüksekli?ine oranla çok efektif olan 915 mm net kaplama eni daha az parça trapez kullan?m?n? gerektirir. Ço?u durumda geçici destek gerekmez.

Beton Kullan?m?nda Tasarruf

Kompozit panel 70/915 özgün yap?s?na ba?l? olarak istenilen herhangi beton kal?nl???na ula?mak için di?er dö?eme trapezlerine göre daha az beton kullan?lmas?n? mümkün k?lar. Eurodeck di?er trapezlerle kar??la?t?r?ld???nda beton hacminde %15 den %30?a kadar tasarruf sa?lar.

Beton Alt? Trapez 70/915

Beton Alt? 70/915?in do?ru tasar?m ve montajlarda kullan?lmas?na yön vermek üzere her türlü teknik ve donan?m deste?ini sa?lamaktad?r.

Malzeme Standartlar?

Beton Alt? Foglio a trapezio 70/915; EN10143 standard?na uygun olarak roll form teknolojisiyle üretilmektedir. Bu sayede maksimum üretim boyu 15 m?dir. Kullan?lan çelik kalitesi, EN 10147 kriterlerine uygun olarak minimum S250GD+Z den S350GD+Z ye kadar galvaniz kapl? hammaddelerdir. Kompozit trapez sac, 0,70 mm?den, maksimum 1,20 mm?ye kadar ç?kabilen kal?nl?k aral?klar?nda üretilebilmektedir.

Vantaggi

Kal?c? kal?p olarak kullan?l?r.

Hafif ve normal beton ile kullan?labilir.

4 saate kadar yang?na dayan?kl?l?k sa?lar.

Daha hafif bina yükleri sayesinde temele kadar inen ekonomik kesitler sa?lan?r.

Çelik iskelet kullan?lm??sa destek çerçeveyi güçlendirir.

Güvenli bir çal??ma yüzeyi sa?lar.

Kolayca kesilir ve özel nokta detaylar?na uydurulabilir.

Asgari düzeyde istif alan? gerektirir.

Ekstra gerilme mukavemeti sa?lar.

Geni? aç?kl?klarda geçici destek gerektirmeden uygulanabilir.

?? program?n? h?zland?r?r.

LASTRA A TRAPEZIO IN CEMENTO

it_ITItaliano