Çat? Kaplama için Metal OlukluSac Boyutlar?

trapez metal çat? kaplama uygulamas?

Çat? Kaplama için Metal Oluklu Sac Boyutlar?

Çat? Kaplama için Metal Oluklu Sac Boyutlar?n?n birçok avantaj? olsa da, hangi boyutu seçece?inizi anlamak çok kafa kar??t?r?c? olabilir. Neyse ki, hem sa?lam hem de sa?lam olan birkaç standart oluklu çat? malzemesi ölçüsü vard?r. Kullan?m türüne ba?l? olarak, e?lik eden metal Oluklu boyutlar?ndan birine göz atabilirsiniz: Her çekin çe?itli avantajlar? ve sak?ncalar? vard?r. Örne?in, daha a??r bir önlem daha zordur ve özellikle çok geni? bir malzeme yelpazesinde kullan?ld???nda asmay? daha da zorla?t?r?r.

Çat? Kaplama için Metal Oluklu Sac Boyutlar?, en uyarlanabilir, ancak üstün dayan?kl?l??a sahip oldu?u için do?ru bir karard?r. Oluklu sac ra?men, 0,40 ile 0,50 mm kal?nl???nda galvaniz levhalardan yap?lm??t?r. Ayn? ?ekilde en kal?n ve en topraklanm?? çat? kat? Oluklu seçeneklerinden biridir. Farkl? çe?itlerle kar??la?t?r?ld???nda Oluklu sac daha az maliyetli ancak daha iyi dayan?ma sahiptir.

Metal Oluklu Sac Deresi

Metal Oluklu Sac iyi bir karard?r, ancak Trapez sac tercih olarak mükemmel kararlard?r. Daha fazla seçenekleri vard?r ve daha pratiktirler. Galvaniz kaplama d???nda boyal? bir malzemeden yap?lmas? mümkündür, istenilen boy yani uzunlukta kesildi?i için maddi olarak en verilmisidir. Trapez sac en ideal seçimdir. Giri?iminiz için hangi tipin ideal oldu?unu bilmiyorsan?z, gereksinimlerinize uygun Çat? Kaplamas? için do?ru Metal Oluklu Boyutlar?na karar vermek için bu ipuçlar?n?n bir k?sm?na bak?n. Okudu?un için mutlu olacaks?n!

Ölçü: Gösterge, bir Ouklu sac uzunlu?u standartt?r, bu plaka maliyetine karar verir. Sac ne kadar kal?n olursa, metrekare ba??na maliyeti o kadar az olur. En yayg?n olarak kabul edilen kal?nl?k 0,50 mm lamiera zincatad?r. Çe?itli önlemlerin dalgalanan yük limitleri, aral?klar? ve kayma de?erleri vard?r. Genel olarak, sac ne kadar kal?nsa, masraf da o kadar yüksek olur. Nihai bir seçime karar vermeden önce birkaç de?i?keni dü?ünmek idealdir.

Metal Oluklu Çat?

Çat? Kaplamas? için Metal Oluklu Boyutlar? önemli ölçüde de?i?ebilir, ancak ortalama boyutu yakla??k 1000 mm yani 1 metre geni?li?inde ve 2000 mm yani 2 metre uzunlu?unda olacakt?r. Trapez sac ile oluklu sac için her ikisi de kar??la?t?r?labilir yük limitine sahiptir ve herhangi bir çat? kat?nda kullan?labilir. Kal?nl???na ra?men, di?er önemli çat? malzemesinin türüdür. Oluklu sac çat? boyutu, Trapez sac asl?nda daha kolay uyarlanabilir, ancak y???n limiti normal bir F veya A de?erlendirmeli metalden daha dü?üktür. A-de?erli çat?lar daha dü?ük yüklere sahiptir ve daha ince olanlardan daha büyük yüklerle ba?a ç?kabilir.

Kulland???n?z Çat? Kaplamas? için Metallo Oluklu Boyutlar?n?n türü, metrekare ba??na ödeyece?iniz miktar? belirleyecektir. Metal Oluklu sac tercih edilir, farkl? yük limitleri ve aral?klar? vard?r. 0,40 mm oluklu sac en yayg?n olarak tan?nan ve en ucuz olan?d?r. Öyle olsa bile, ikisi aras?nda farkl? kar??tl?klar var. Ölçü ne kadar ince olursa, o kadar maliyetli olur. Ayn? ?ekilde daha mütevaz? bir kal?nl??a sahip ancak daha yüksek bir yük limiti olan bir çat? malzemesi oluklu capelli alabilirsiniz.

 

errore: Il contenuto è protetto !!
it_ITItaliano