Çelik üretimi nas?l yap?l?r?

Çelik üretimi nas?l yap?l?r?

Çelik üretimi ve çelik üretimi yöntemleri, 1800 lerin sonlar?nda endüstriyel üretimin ihtiyac?n?n ba?lamas? ile önemli ölçüde geli?ti. Bununla birlikte, Yeni yöntemlerde de hala demirdeki karbon içeri?ini azaltmak için oksijen kullan?m?na dayanmaktad?r.

Günümüzde, çelik üretimi geri dönü?türülmü? yani hurda malzemelerin yan? s?ra demir cevheri, kömür ve kireçta?? gibi geleneksel hammaddeleri de kullanmaktad?r. Çelik üreticileri genellikle iki ?ekilde çelik üretilir, temel oksijen çelik üretimi ve elektrik ark ocaklar? , bu yöntemler neredeyse tüm çelik fabrikalar?nda kullan?lmaktad?r.

Paslanmaz sac üretimi
Paslanmaz sac üretimi

Çelik üretimini bir kaç basamak olarak inceleyelim:

?lk ad?m olan demir üretimi , yüksek f?r?nlarda eritilen demir cevheri , kok ve kireç ham girdilerini içerir . S?cak metal olarak da adland?r?lan erimi? demir, yine de yüzde 4-4,5 karbon ve onu k?r?lgan yapan di?er safs?zl?klar? içerir.

?lk a?ama çelik üretiminin iki ana yöntemi vard?r: (Bazik Oksijen F?r?n?, BOF) ve daha modern (Elektrikli Ark Oca??, EAO) yöntemleri. BOF yöntemleri, bir kar??t?m f?r?n?nda erimi? demire geri dönü?türülmü? hurda çelik ekler.

Yüksek s?cakl?klarda, metal içerisinden oksijen yüksek h?zla pompalan?r ve bu da karbon içeri?ini yüzde 0-1,5’e dü?ürür. Bununla birlikte, EAO yöntemi, geri dönü?türülmü? çelik hurdalar?n?, metali eritmek ve yüksek kaliteli çeli?e dönü?türmek için yüksek güçlü elektrik ocaklar? (1650 C’ye kadar s?cakl?klar) kullanarak birle?tirir.

s?cak haddelenmi? rulo
s?cak haddelenmi? rulo

?kinci a?ama çelik üretimi, çelik bile?imini ayarlamak için hem BOF hem de EAO yöntemleri ile üretilen erimi? çeli?in yani s?v? çeli?in i?lenmesini içerir. Bu, belirli elementlerin eklenmesi veya ç?kar?lmas? ve / veya s?cakl?k ve üretim ortam?n?n manipüle edilmesi ile yap?l?r. Elde edilmek istenen çelik türlerine ba?l? olarak, a?a??daki ikinci a?ama için çelik üretim süreçleri kullan?labilir:

 • kar??t?rma
 • Pentola
 • Kepçe enjeksiyonu
 • riduzione del gas
 • Oksijen üfleme ile kapat?lm?? argon köpürtme yoluyla kompozisyon ayar?
s?cak haddeleme i?lemi
s?cak haddeleme i?lemi

Sürekli döküm, erimi? çelik kal?plara dökülmesidir, ince bir çelik katman?n?n kat?la?mas? sa?lanacak ?ekilde so?utulmu? bir kal?ba dökülür. Kat?la?an çelik merdaneler kullan?larak geri çekilir. Haddeleme s?ras?nda Çelik tamamen so?utulur ve kat?la?t?r?l?r. Uygulamaya ba?l? olarak istenen uzunluklarda kesilir; yass? ürünler için levha haline , uzun ürünler için kütükler haline getirilir. Bu a?amada s?v? çeli?in döküldü?ü kal?plar?n geni?li?i önemlidir. E?er bir yass? sac üretimi yap?l?yorsa slab dedi?imiz kal?plara dökülmelidir.

?lk biçimlendirmede, dökülmü? olan çelik daha sonra, çe?itli ?ekillerde, genellikle s?cak haddeleme ile, döküm kusurlar?n? ortadan kald?l?r. ?stenen ?ekil ve yüzey kalitesini sa?lanacak ?eklinde haddeleme yap?l?r. S?cak haddelenmi? ürünler yass? ürünlere, uzun ürünlere, diki?siz borulara , hadde profillerine veya özel ürünlere ayr?l?r.

Çelik üreticileri son olarak haddeleme teknikleri ile çelik son ?eklini alacakt?r, burada çeli?e son ?eklini ve özelliklerini verir . Bu teknikler ?unlar? içerir:

 • Metalin yeniden kristalle?me noktas?n?n alt?nda yap?lan ?ekillendirme ( so?uk haddeleme ), mekanik de?i?imi etkiler.
 • Ricottura
 • rinvenimento
 • ?sternirse Kaplama (galvanizleme)
 • Yüzey i?leme
 • Confezione
çelik tavlama i?lemi
çelik tavlama i?lemi
errore: Il contenuto è protetto !!
it_ITItaliano