Galvaniz Sac, Galvaniz Çelik, Galvanizli Boru, Galvaniz Profil

Rulo sac kesim fiyatlar?,galvaniz sac kesim fiyatlar?, rulo sac kesim fiyatlar?

Galvanizli Sac rulo çelik sac üreticileri

Lamiera zincata rulolar? üretim ?ekli olarak elektroliz veya s?cak dald?rma tercihe edilmektedir. Ülkemizdeki Zincato rulo sac üreticileri s?cak dald?rma galvaniz üretim ?ekli ile üretim yapmaktad?r. Bu geçmi? y?llarda kullan?lan elektro galvaniz yönteminden farkl? olarak So?uk haddelenmi? rulo saclar?n s?cak çinko havuzlar?ndan geçirilmesi ile üretilmektedir. ?stanbul, gebze, ?skenderun ve Kdz. Ere?li gibi çelik sanayisinde öncü ?ehirlerde yap?lm?? olan yat?r?mlard?r.

Zincato Sac Dilme

Zincato rulo saclar ülkemizde 0,27 mm ile 3 mm aras?nda üretilmektedir. Galvaniz rulo saclar?n geni?likleri ise 20 mm den 2000 mm kadar üretilebilmektedir. Asl?nda galvaniz sac üretimi standart olarak 1000 mm , 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm olarak üretilmektedir. Bu ebatlardan daha dar rulo sac ihtiyac? oldu?unda rulo sac dilme yap?larak istenilen ölçüye getirilmektedir.

Rulo sac dilme geni?li?i min 20 mm yap?labilmektedir. Zincato sac dilme i?lemi ikiye dilme, üçe dilme , dörde dilme gibi farkl? ebatlara göre de?i?mektedir. Örne?in galvaniz rulo sac geni?li?imiz 1000 mm olarak standart ölçüde oldu?unu varsayarsak 300 mm lik dilme yap?lacaksa bu i?lemi 3 rulo dilme b?ça?? ile yap?labilmektedir. Zincato Dilinecek rulonun dilme ebat geni?li?i ne kadar dar ise i?lem adedi o kadar fazlala?maktad?r. Dilme b?çaklar? aral??? yeterli geni?likte olmas? gereklili?inden ötürü bu dilinecek rulo bant ölçüsü önemlidir.

Zincato Rulo Boy Kesme

Galvaniz saclar kullan?m alanlar?na göre farkl? geni?liklerde olabildikleri gibi farkl? uzunluklara da kesilebilmektedirler. Rulo olarak üretilen Zincato saclar rulo sac boy açma tesisimizde istedi?iniz farkl? uzunluklarda boy kesim yap?labilir. Rulo saclar?n standart geni?likleri 1000 mm , 1200 mm, 1250 mm ve 1500 mm dir. Rulo boy açma i?lemi ile standart ebat olarak

  • 1000 mm x 2000 mm
  • 1200 mm x 2400 mm
  • 1250 mm x 2500 mm
  • 1500 mm x 3000 mm

gibi her geni?lik ölçüsüne uygun ebatlarda boy kesilebilir. Ayr?ca rulo sac boy kesme hatt?m?zda 500 mm uzunluktan 6000 mm uzunlu?a kadar istenilen özel ölçü boy kesim yap?labilmektedir. Lamiere zincate boy kesim i?lemi son derece hassast?r. Galvaniz sac yüzeyinde olu?abilecek en ufak çizik sac?n galvaniz kaplamas?n?n zedelenmesine ve ileri vadede hem estetik hem de korozyona aç?k hale gelmesine sebep olmaktad?r.

Zincato sac fiyatlar?

Galvaniz saclar daha önce de belirtti?imiz üzere so?uk haddelenmi? rulo saclardan üretilmektedir. So?uk haddelenmi? saclar?n çinko havuzuna dald?r?lmas? ve istenilen mikron kadar çinko ile kaplanmas? ile galvaniz rulo saclar üretilir. Lamiere zincate?n üzerine kaplanacak çinko malzemenin ömrününde uzun olmas?n? sa?lamaktad?r. Korozyona aç?k halde olan so?uk haddelenmi? saclar çinko kaplanmas? ile en az 15 -20 y?l korozyondan korunmas? sa?lanmaktad?r. Galvaniz sac fiyatlar? so?uk haddelenmi? sac fiyatlar? ve çinko külçe fiyatlar?na ba?l?d?r. Galvaniz sac fiyatlar?n? çelikfiyatlari.com sitemizden ya da mü?teri temsilcilerimizde ö?renebilirsiniz.

Galvanizli Saclar

Galvanizli saclar?n çinko kaplanmas? çeli?in ömrünün de uzun olmas?n? sa?lar demi?tik. Genellikle mikronlarla ölçülen bu kaplama miktar? metre kare ba??na gr olarak hesaplan?r. ?u an Galvaniz sac üreticileri en az 50 gr/m2 olarak galvaniz saclar?n yüzeylerini çinko ile kaplamaktad?r. Ülkemizde en yüksek kaplama 275 gr/m2 olarak bilinse de s?vama galvaniz türü olan 600 gr /m2 de yap?labilmektedir. Galvaniz sac yüzeyine uygulanacak her bir gr çinko art??? galvaniz kaplama fiyat?n? da artt?raca??ndan Galvaniz sac fiyat? da ona göre artacakt?r.

Galvaniz çelik fiyatlar? neden yüksek
Galvaniz çelik fiyatlar? neden yüksek

Galvanizli Boru

Zincato capelli lardan üretilen galvaniz borular farkl? ebatlarda ülkemizde üretilmektedir. Galvaniz boru fiyatlar? Galvaniz saclar?n fiyatlar?na haliyle çelik fiyatlar?na ba?l?d?r. Zincato boru üretimi standart geni?likte olan rulo saclar?n önce çap?na uygun olarak dilinmi? saclar?n roll form yani boru ?ekillendirme makinelerinden geçirilerek ve sonras?nda boyuna kaynaklanarak yap?lmas? ile olu?maktad?r. Boyuna kaynaklanan galvaniz saclar?n çinko kaplamas? hasar görece?inden sonras?nda çinko püskürtme yöntemi ile ç?plak olan çelik yüzeyler kapat?l?r. Yine galvaniz sac fiyatlar?nda oldu?u gibi galvaniz boru fiyatlar? günlük de?i?mektedir. Galvanizli boru fiyatlar?n? ö?renmek için sitemizden ya da mü?teri temsilcilerimizden destek alabilirsiniz.

Galvanizli Kare Profil

Profilo scatolato zincatol iki farkl? yöntemle üretilmektedir. En çok tercih edilen yöntem galvaniz rulo sacdan üretilen kutu profildir. Kal?nl?klar? 2 mm ye kadar olan galvaniz saclardan üretilen galvanizli kutu profilleri fiyat aç?s?ndan da di?er yöntemlere göre daha az maliyetlidir. Galvanizli kutu profil fiyatlar? bu iki yöntemin seçimine göre belirlenmektedir. Galvaniz sacdan yap?lan galvanizli kutu profiller di?er galvanizli kutu profil üretim yöntemi olan s?cak dald?rma galvaniz kaplanm?? kutu profil fiyatlar?na göre daha uygundur. Galvaniz sac fiyatlar? S?cak dald?rma çinko kaplama fiyalar?na göre daha uygundur.

galvaniz çelik sac
galvaniz çelik sac
it_ITItaliano