??????????beton alt? trapez

DECK Trapez Sac ?malat?

beton-alt?-trapezi-istanbul

Deck Trapez Sac ?malat? Deck Trapezi imalat? – Betonarme projelere uygun bir zemin alt? beton kal?b?d?r. Kal?p yap?l?rken beton kullan?m?n? azalt?r. Binalar?n ara kat yap?m?nda , Çelik konstrüksiyon yap?lar?n yine ara kat dö?emelerinde ve  kullan?lmaktad?r. Deck Trapez sac, Çat? kaplamas? olan trapez çat? kaplamas? ile ayn? makinede üretilebilirler. Deck trapez kaplama, günümüzde bir çok yap?da ara kat veya zemin uygulamas? yap?l?rken tercih edilen beton ile çeli?in bütünle?mesi esas?na dayanan malzemedir. Çelik Zemin Kal?b? betondan tasarruf sa?larken yap?n?n da dayan?kl?l???n? artt?r?r. Galvanizli saclardan üretilen zemin alt? çelik malzemeler 0,70 ? 1,50 mm aras? de?i?ik kal?nl?klarda üretilebilmektedir. ?stenen boylarda üretimi yap?labilir. Maksimum uzunlu?u 12 metredir.   Deck Trapez Sac Ölçüleri Deck trapez […]

波形屋根?髪?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Oluklu Çat? sac? Kaplama Levhalar?, s?cak dald?rma galvanizli çelikten yap?lm?? oluklu desenli çat? kaplama saclar?d?r. Bunlar?n tamam? so?uk haddeleme tekni?i ile ondüle edilmektedir. Bu tabakalar?n e?ilme mukavemetini artt?rmak için tabakalarda oluklar sa?lanm??t?r.   Oluklu çat? sac?n?n özellikleri: 1. mükemmel i?lenebilirlik. 2. Yüksek korozyon direnci. 3. ?yi kaynaklanabilirlik. 4. Yüksek sertlik. 5. Uzun servis ömrü. [/vc_column_text][vc_single_image image=”3602″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Oluklu Çat? Sac? Özellikleri   Galvanizli oluklu çat? sac? üretimi için gerekli olan galvaniz rulo özellikleri ?u ?ekildedir: Çinko Kaplama ? 60-275g Kal?nl?k Aral??? ? 0.14-1.5mm Bobin ?ç Çap? ? 508mm Bobin a??rl??? ? 3-5MT Yüzey ? Normal / mini / s?f?r pul, krom kaplama, cilt geçi?i, kuru ya?s?z vb. Geni?lik aral??? ? […]

Beton alt? trapez sac üretimi

beton alt? trapez sac makinas?
[vc_row][vc_column][vc_column_text] Beton Alt? Trapez Sac Üretimi Beton alt? trapez sac üretimi esnas?nda bilinmesi gereken teknik bilgiler ve trapez sac üretilirken dikkat edilmesi gereken noktalar? inceleyece?iz. Öncelikle trapez sac üretiminde kullan?lan malzeme olan çelik hakk?nda biraz bilgi verelim. Çeli?in kesilebilmesi kesme i?lemi dedi?imiz bir i?leme tabi tutulur. Kesme kuvveti : malzemenin ba?l? bulundu?u malzemeden ayr?lmas?na kar?? göstermi? oldu?u dirençtir. Uygulanacak kesme kuvvetinin bilmemiz yap?lacak kesme i?lemi için kullan?lacak ekipman?nda detaylar?n? belirleyecektir. Burada kullan?lacak baz? formülleri inceleyecek olursak farkl? türdeki malzemelerin farkl? kesme kuvvetine sahip olduklar?n? görürüz.   Malzeme cinslerine göre Kesme Dirençleri Malzeme Cinsi                              Kesme Direnci t=kg/mm2         Kur?un                                                                 2,5 Kalay                                                                    3,5 Aluminyum                                                       5,6 Bak?r                                                                     10 Pirinç                                                                    15,5 Nikel                                                                    20-25 […]

コンクリート底?シートウェイト

38-151コンクリート空中ブランコシート-基礎シートの下

Sac Kal?nl??? (mm) 38/151 91 cm Kapat?r (mt/kg) 38/151 76 cm Kapat?r (mt/kg) 60/940 94 cm Kapat?r (mt/kg) 75/750 75 cm kapat?r (mt/kg) 0,60 5,77 4,71 5,69 6,09 0,70 6,73 5,49 6,64 7,10 0,80 7,69 6,28 7,59 8,11 0,90 8,65 7,06 8,53 9,13 1,00 9,62 7,85 9,48 10,14 1,20 11,54 9,42 11,38 12,17 Beton alt? sac malzeme ye beton alt? trapezi de denilmektedir. Beton alt? trapez saclarda farkl? formalarda yani kapatma ve beton a??k aral?klar?na uygun olarak ?ekillendirme yap?lmaktad?r. Temel sac? da denilen beton alt?na kullan?lan bu malzemeler galvaniz sac? belli bir formdan çekilerek ?ekillendirilmesi ile elde edilirler. Galvaniz rulo sac?n ?ekillendirilmesi yani trapez form hatt?ndan geçirilmesi s?ras?nda hadve derinlikleri […]

?stanbul Beton Alt? Trapezi

beton alt? trapez sac

?stanbul Beton alt? Trapezi Sac Beton alt? trapez saclara deck sac? da denmektedir. Deck saclar? zemin kal?plar? yerine sarf edilen basit ve süratli montaj edilebilir. Uzunlu?u istenilen ölçüye göre üretilebilir zemin kal?p saclar?d?r. Deck sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üzerine fason i?çilik eklenerek bulanabilir. Günümüz yap? teknolojilerinde en çok rastlanan özellik uygun de?i?ik yap? malzemelerinin beraber kullan?labilmesidir. Yap? Teknolojilerinde en çok sarf edilen özellik de?i?ik yap? malzemelerini bir arada kullanabilmektir. Çelik yap?n?n üzerine konulan ve bütün aç?lm?? alanlar?n beton muhafazakar sac ile kapat?lmas?ndan sonra sac?n çelik yap?ya sabitlenmesi gereklidir.   Farkl? formalarda üretilebilmektedir.   Trapez formlar?   27/200 form   38/151 form   60/940 form   75/750 form olmaktad?r. Yap?n?n […]

?stanbul Beton Trapezi

beton-alt?-trapezi-istanbul

?stanbul Beton Trapezi 75/750 ?stanbul Beton alt? Trapez saclara deck sac? da denilmektedir. Deck trapez saclar? zemin kal?plar? yerine sarf edilen basit ve süratli montaj edilebilir. Uzunlu?u istenilen ölçüye göre üretilebilir zemin kal?p saclar?d?r. Deck sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üstüne fason i?çilik eklenerek bulanabilir. Gerek fason beton alt? trapez imalat? , beton alt? trapez program? amac?yla (deck program?) mü?teri temsilcilerimiz ile görü?ebilirsiniz. Dü?ük beton yüksekli?i gerektiren yerlerde kullan?lmak amac?yla tasarlanm??t?r. Ayr?ca mesken çelik yap?lar?n arakat dö?emelerinde, hafif depolama yap?lacak ara kat dö?emelerinde ve büro arakat mefru?at çeliklerinde kullan?lmaktad?r. Trapez Sac?n tam geni?li?inden ziyade formun ba?lang?ç ve biti? ekseni baz al?nmaktad?r. Fiyatlar? günlük olarak de?i?mektedir. Beton alt? trapez saclar? galvaniz […]

Kenet Çat?

Kenet Çat? nedir? Kenet Çenet nedir? : Günümüzde yap?larda kullan?lan kaplama malzemelerinin çe?itlili?i artm??t?r. Kenet çat? kaplama ise en çok kullan?lan çat? kaplama malzemesidir. Çelik yap?n?n çat?s? için do?ru bir kaplama malzemesi seçimi malzemenin sa?lam, uzun ömürlü, ekonomik, kullan?m amaçlar?na uygun ve estetik olmas? gibi ?artlar? sa?lamal?d?r. Çat? Kaplama malzemelerinin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Özellikle baz? alanlar?n kapat?lmas?nda kullan?lan çelik çat?lar?n atmosferik korozyona maruz kalmas? kaç?n?lmaz bir olayd?r. Atmosferik korozyon, di?er tüm korozyon türlerinden, gerek maliyet ve gerekse tasarruf bak?m?ndan önemlidir. Atmosferik korozyon, co?rafi bölgelere ve yerel ko?ullara göre de?i?ir. Endüstriyel kirlenmenin yo?un oldu?u bölgelerde korozyon h?z? di?er bölgelere göre daha fazla olabilir. Denize yak?n yerlerde ve 24 metre uzakta […]

?stanbul Beton Trapezi

塗装板金、カラー板金、台形板金、ファサードクラッディング、ルーフィング

?stanbul Beton Trapezi Fiyatlar? günlük olarak de?i?mektedir. Beton alt? trapez saclar? galvaniz saclardan üretilmektedir. 38/151 formunda ve farkl? formalarda üretilen trapez saclar?n üzerinde belli aral?klarla özel izler bulunmaktad?r. Betonun daha sa?l?kl? tutunabilmesi için yap?lan bu formlama sonras? kolayl?kla beton alt? trapezi uygulamas? yap?labilmektedir. ?STANBUL BETON ALTI TRAPEZ SAC ?stanbul da bulunan beton alt? trapez sac üretim tesisimizde bir çok farkl? form üretebilmekteyiz. Beton alt? trapez sac formalar?   27/200/81 beton alt? trapez 27/200/100 beton alt? trapez 38/151 beton alt? trapez 38/151/76 beton alt? trapez 38/151/90 beton alt? trapez 60/940 beton alt? trapez 75/750 beton alt? trapez ?stanbul Beton Trapezi ÖLÇÜLER? Bir kaç farkl? formda üretimini yapt???m?z Beton trapezi 60/940 formu genellikle […]

Beton Alt? Trapezi ?stanbul

beton-alt?-trapezi-istanbul

Beton Alt? Trapezi ?stanbul Beton alt? trapezi istanbul farkl? formalarda üretilebilmektedir. En çok tercih edilen formlar? 27/200 beton trapez 38/151 beton trapez 60/940 beton trapez 75/750 beton trapez olmaktad?r.   BETON ALTI TRAPEZ? ?STANBUL Beton alt? Trapezi istanbul yap?n?n üst k?sm?na , kiri? yönününe dik olacak ?ekilde dö?enmelidir. Yap?n?n aç?k alanlar?na beton kapat?c? çelik levha konulmal?d?r. Beton kapat?c? çelik sac dö?eme kal?nl??? ve yüksekli?i belirlenmelidir. Kal?p i?levi de gören beton kapat?c? çelik saclar genellikle 2 mm, 2,5 mm , 3 mm saclar?n 90 derece bükülmesi ve kaynat?lmas? yöntemi ile konulmaktad?r. Yap?n?n üst k?sm?na konulan ve tüm aç?k alanlar?n beton kapat?c? çelik sac ile kapat?lmas?ndan sonra trapez sac?n çelik yap?ya sabitlenmesi […]

エラー: コンテンツは保護されています!!
ja???