????????16mo3

P295 グレード鋼

p295 kalite sac

P295 kalite çelik P295 kalite kazan saclar? özellikle bas?nca dayan?kl? olan kullan?m alanlar?nda tercih edilmektedir. Kalite C Si Mn P S N Altotal Cr Ni Mo Ti V Nb max. max. max. max. min. max. max. max. max. P235GH1,2) max. 0,16 0.35 0,603) ? 1,20 0.025 0.010 0,0124) 0.020 max. 0,30 0.30 max. 0,08 0.03 0.02 0.030 P265GH1,2) max. 0,20 0.40 0,803) ? 1,40 0.025 0.010 0,0124) 0.020 max. 0,30 0.30 max. 0,08 0.03 0.02 0.030 P295GH1,2) 0,08 ? 0,20 0.40 0,903) ? 1,50 0.025 0.010 0,0124) 0.020 max. 0,30 0.30 max. 0,08 0.03 0.02 0.030 P355GH1,2) 0,10 ? 0,22 0.60 1,10 ? 1,70 0.025 0.010 0,0124) 0.020 max. 0,30 0.30 max. 0,08 […]

16mo3 Kimyasal Özellikleri nedir?

16mo3 kimyasal de?eri

16mo3 kimyasal özellikleri ASTM (ASME) standartlar? boru hatt? tasar?m?nda en yayg?n olarak kullan?ld???ndan, bazen EN 16Mo3 çeli?i için iyi ASTM / ASME e?de?erini bulmak gerekir. 16Mo3 Malzeme ASTM kar??l???: Diki?siz Borular: ASTM A335 P1 Çubuklar: ASTM A217 WC1 Kaynakl? Boru / Levhalar: ASTM A204 Gr.A & Gr. B Genel olarak , 16Mo3 bir Cr-Mo ala??ml? çeliktir. Molibden (Mo) ilavesi sadece oyuk korozyonuna kar?? direnci artt?rmakla kalmaz, ayn? zamanda yüksek s?cakl?klarda sürünme mukavemetini önemli ölçüde art?r?r. Krom (Cr), yüksek s?cakl?ktaki hidrojen sald?r?s?na ve grafitlenmeye kar?? direnci artt?r?r. Çelik 16Mo3 Plakalar? Mevcut Kal?nl?k: 3mm ila 150mm Mekanik özellikler R eH Minimum akma dayan?m? / Minimum akma dayan?m? / Limit d elastik minimale R m Çekme […]

16mo3 sac fiyatlar? – Kazan saclar?

kazan sac? fiyatlar?, erdemir kazan sac? fiyatlar?i erdemir bas?nçl? kap çelikleri,16mo3 kazan sac?, p235 kazan sac?, p265 kazan sac?

16mo3 sac fiyatlar?  –  Kazan saclar? 16mo3 sac Fiyatlar? bas?nca dayan?kl? saclar yani kazan çelikleri olarak da denilmektedir. P265GH, P295GH, P355GH, P460NH, P355NH, P355NL1-2, P460NH,-NL,ASTM A516Gr.60 ve 70 , 16Mo3, 13CRMo4-5 kalitelerinin hepsi kazan çelikleri ailesindedir. Bas?nca dayan?kl? sac mekanik de?erleri S235 gibi ticari kalite saclardan farkl?l?klar gösterir. Akma ve çekme test sonuçlar?na göre sac kalitleri de?erlendirirsek bas?nca dayan?kl? kazan saclar? ticari kalite saclardan çok daha mukavemetlidir. 16MO3 SAC F?YATLARI 16MO3 sac fiyatlar? ticari kalite S235JR , S275JR gibi kalitelerden çelik üretimi zorlu?undan ve sipari? miktar?n?n azl???ndan kaynakl? daha pahal?d?r. 16mo3 Sac Kullan?m Yerleri Su/Ya?/Gaz/Petrol borular?n imalat?nda, LPG / LNG tüpleri imalat?nda , s?v? depolama tanklar? imalat?nda kullan?l?rlar. Kazan sac […]

Kazan sac? nedir?

Kazan sac? nedir? Kazan sac? ad?ndan anla??laca?? üzere kazan imalat?nda kullan?lan çelik plaka türüdür. Kazanlar?n genellikle kazanlar?n iç yap?lar?nda kullan?l?rlar. Kazan sac? bas?nca dayan?kl? çeliklerdir. Ticari kalite çelikler S kalite ismlendirmesiyle ba?lar örne?in S235JR gibi, kazan saclar? ise P grubu çeliklerdir. P235GH kalite ,P265GH kalite , P355GH kaliteler, 16MO3 Kalite ,P295GH Kalite , P355NH Kalite ,P355NL1 Kalite gibi farkl? mukavemente göre çe?itleri vard?r. P235GH Kalite kazan saclar? üretimini Türkiye’de sadece Erdemir yapmaktad?r. P235GH Kalite çelik saclar Erdemir kalite kar??l??? 6335 kalitedir. Erdemir 6335 kalite çeliklerin aç?klamas?nda ” Yüksek s?cakl?k ve bas?nç alt?nda kullan?ma uygun kazan çelikleri “yazmaktad?r. P235GH (6335 )kalite saclar?n kimyasal analizi Standart Kar??l??? Kalite ERDEM?RKalite No C Simax. […]

ja???