????????6860 kalite çelik

ASTM A516 Kalite Çelik 

ASTM A516 kalite çelik mekanik özellikleri

ASTM A516 Kalite Çelik  ASTM A516 kalite 70 çelik sipari? ederken dikkate al?nmas? gereken birçok faktör vard?r. Bu malzeme için birçok farkl? boyutsal gereksinimlerin oldu?unu belirtmek önemlidir. Kal?nl?k da de?i?ebilir. Genel olarak, çelik levhan?z? normalle?tirilmi? olarak sipari? etmek isteyeceksiniz. Ayr?ca daha kal?n plakalar için gerilim giderme sipari?i verebilirsiniz. Neye ihtiyac?n?z oldu?undan emin de?ilseniz, de?irmen size bir tavsiyede bulunacakt?r. Projeniz için do?ru çelik levhay? bulduktan sonra sipari? vermelisiniz. ASTM A516 kalite 70 çelik boyutu ASTM A516 kalite 70 çelik levhalar, Tablo 1 ve Tablo 2’deki kimyasal gereksinimleri kar??lamaktad?r. Akma ve çekme mukavemeti, Tablo 2’deki gereksinimler dahilinde olmal?d?r. Yüzey cilas? da bu standarttaki standartlar? kar??lamal?d?r. Projeniz için bir malzeme seçerken, laboratuvarda test […]

ja???