????????çelik üreticileri

鋼板の生産はどのように行われますか?

sac-ureticileri

Çelik Sac Üretimi nas?l yap?l?r? Çelik son yüzy?lda dünya da en çok tüketilen materyaller aras?nda yer almaktad?r. Dünyan?n y?ll?k çelik tüketimi ortalama 750 milyon ton oldu?u tahmin edilmektedir. Plastik ve demir çelik tüketimindeki de?i?im ayn? zamanda o ülkenin ekonomik durumunu da yans?tmaktad?r. Çelik tüketimi art?yorsa ülkede yap?lan yat?r?mlar?n artmas? veya sanayi üretiminin artt???na i?aret etmektedir. Ki?i ba?? çelik tüketimi dünya ortalamas? 225 kg seviyelerindedir. Çeli?in yap? sektörü ve imalat sanayinde bu kadar önemli olmas?n?n ilk etkenlerinden neredeyse %100 geri dönü?türülebilir olmas?d?r. Ayr?ca karbon sal?n?m? son y?llarda da al?nan önlemlerle 1960’l? y?llara göre neredeyse yar? yar?ya kadar dü?mü?tür. Bu durum çelik üretiminin çevre dostu olmas? ve sürdürülebilirli?ini göstermektedir. Karbon çelikleri de […]

Çelik üretimi nas?l yap?l?r?

Çelik üretimi nas?l yap?l?r? Çelik üretimi ve çelik üretimi yöntemleri, 1800 lerin sonlar?nda endüstriyel üretimin ihtiyac?n?n ba?lamas? ile önemli ölçüde geli?ti. Bununla birlikte, Yeni yöntemlerde de hala demirdeki karbon içeri?ini azaltmak için oksijen kullan?m?na dayanmaktad?r. Günümüzde, çelik üretimi geri dönü?türülmü? yani hurda malzemelerin yan? s?ra demir cevheri, kömür ve kireçta?? gibi geleneksel hammaddeleri de kullanmaktad?r. Çelik üreticileri genellikle iki ?ekilde çelik üretilir, temel oksijen çelik üretimi ve elektrik ark ocaklar? , bu yöntemler neredeyse tüm çelik fabrikalar?nda kullan?lmaktad?r. Çelik üretimini bir kaç basamak olarak inceleyelim: ?lk ad?m olan demir üretimi , yüksek f?r?nlarda eritilen demir cevheri , kok ve kireç ham girdilerini içerir . S?cak metal olarak da adland?r?lan erimi? demir, yine de yüzde 4-4,5 karbon ve onu k?r?lgan yapan di?er […]

ja???