????????cephe kaplama

?stanbul Beton Alt? Trapezi

beton alt? trapez sac

?stanbul Beton alt? Trapezi Sac Beton alt? trapez saclara deck sac? da denmektedir. Deck saclar? zemin kal?plar? yerine sarf edilen basit ve süratli montaj edilebilir. Uzunlu?u istenilen ölçüye göre üretilebilir zemin kal?p saclar?d?r. Deck sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üzerine fason i?çilik eklenerek bulanabilir. Günümüz yap? teknolojilerinde en çok rastlanan özellik uygun de?i?ik yap? malzemelerinin beraber kullan?labilmesidir. Yap? Teknolojilerinde en çok sarf edilen özellik de?i?ik yap? malzemelerini bir arada kullanabilmektir. Çelik yap?n?n üzerine konulan ve bütün aç?lm?? alanlar?n beton muhafazakar sac ile kapat?lmas?ndan sonra sac?n çelik yap?ya sabitlenmesi gereklidir.   Farkl? formalarda üretilebilmektedir.   Trapez formlar?   27/200 form   38/151 form   60/940 form   75/750 form olmaktad?r. Yap?n?n […]

Kenet Çat?

Kenet Çat? nedir? Kenet Çenet nedir? : Günümüzde yap?larda kullan?lan kaplama malzemelerinin çe?itlili?i artm??t?r. Kenet çat? kaplama ise en çok kullan?lan çat? kaplama malzemesidir. Çelik yap?n?n çat?s? için do?ru bir kaplama malzemesi seçimi malzemenin sa?lam, uzun ömürlü, ekonomik, kullan?m amaçlar?na uygun ve estetik olmas? gibi ?artlar? sa?lamal?d?r. Çat? Kaplama malzemelerinin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Özellikle baz? alanlar?n kapat?lmas?nda kullan?lan çelik çat?lar?n atmosferik korozyona maruz kalmas? kaç?n?lmaz bir olayd?r. Atmosferik korozyon, di?er tüm korozyon türlerinden, gerek maliyet ve gerekse tasarruf bak?m?ndan önemlidir. Atmosferik korozyon, co?rafi bölgelere ve yerel ko?ullara göre de?i?ir. Endüstriyel kirlenmenin yo?un oldu?u bölgelerde korozyon h?z? di?er bölgelere göre daha fazla olabilir. Denize yak?n yerlerde ve 24 metre uzakta […]

屋根?髪? – ファサードのクラッディング?

ÇATI SACI- trapez sac

Çat? Sac? – Cephe Kaplamas? Malzemesi   Çat? sac? veya di?er ad?yla trapez saclar yap?lar?na ve kullan?m yerlerine göre model de?i?ikli?ine sahiptirler. Çat? sac? malzemesi farkl? boyutlarda üretilebilmesinin yan? s?ra renk seçenekleri de bulunmaktad?r. Çat? saclar? trapez sac denilmesinin sebebi ingilizceden dilimize trapeziodal steel den gelmesidir. Çat? saclar? üretim malzemeleri : Galvaniz sac Boyal? Galvaniz Sac Çat? saclar?n?n galvaniz saclardan üretilmesinin sebebi galvanizli saclar?n yüzey kaplama kal?nl???na göre paslanmama ömürlerinin çok uzun olmas? gelmektedir. Ortalama bir galvaniz sac 10 y?l paslanmadan dayanabilmektedir. Burada galvaniz kaplama miktar? yani metrekareye dü?en çinko miktar? ayn? zamanda korozyondan da koruma katsay?s?n?n artmas?na sebep olmaktad?r. Yani di?er bir de?yi?le galvaniz kaplama miktar? trapez sac?n ömrünü […]

Boyal? Trapez sac ?stanbul

Boyal? Trapez sac ?stanbul

Boyal? Trapez sac ?stanbul farkl? renkler ve çe?itte Trapez saclar?m?z bulunmaktad?r. Boyal? Trapez saclar asl?nda iki farkl? türü bulunmaktad?r. D?? cephe kaplamas? trapez saclar ve Beton alt? trapez saclar. D?? cephe kaplamas? olarak veya beton alt? trapez sac kullan?m? olarak da trapez saclar galvanizli rulo saclardan imal edilmektedir. Çat? kaplama malzemesi olan Trapez saclar?n fiyatlar? galvanizli rulo saclar ve sonras?nda yap?lan i?lem maliyetleri olu?turmaktad?r. Galvaniz rulo sac fiyatlar?na sitemizin ilgili bölümünden ula?abilirsiniz. Renkli saclardan da üretilebilmeleri estetik aç?s?ndan çelik binalar?n d?? cephe kaplamalar?nda ve çat? kaplamalar?nda tercih sebebidir. Trapez sac galvaniz veya boyal? saclardan yap?ld?klar? için uzun ömürlüdürler. Korozyona ve farkl? hava ko?ullar?na uygundur. DX51 kalite galvaniz saclardan üretilirler. ?stanbul […]

istanbul Trapez Sac Fiyatlar?

boyal? sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çat? kaplama

?stanbul Trapez Sac Fiyatlar? siz de?erli mü?terilerimiz için özel istanbul ata?ehir de sat?? noktalar? olu?turduk art?k Sipari?leriniz Bir Telefon Kadar Yak?n.  Trapez sac 27/200 formu kapatma eni 100 cm uzunluk istedi?iniz boyda üretilir. Geni?lik ölçüsü 1 metre olan galvanizli trapez sac fiyat listesi a?a??daki gibidir. Galvaniz Sac Fiyatlar? Galvaniz saclar daha önce de belirtti?imiz üzere so?uk haddelenmi? rulo saclardan üretilmektedir. So?uk haddelenmi? saclar?n çinko havuzuna dald?r?lmas? ve istenilen mikron kadar çinko ile kaplanmas? ile galvaniz rulo saclar üretilir. ?stanbul Trapez Sac Fiyatlar? Galvaniz saclar?n üzerine kaplanacak çinko malzemenin ömrününde uzun olmas?n? sa?lamaktad?r. Korozyona aç?k halde olan so?uk haddelenmi? saclar çinko kaplanmas? ile en az 15 -20 y?l korozyondan korunmas? sa?lanmaktad?r. Galvaniz sac […]

Renkli Çat? Kaplama ve Cephe Metal Kaplama, Trapez sac uygulama

boyal? sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çat? kaplama

Renkli Çat? Kaplama ve Cephe Metal Kaplama, Trapez sac uygulama Renkli Çat? Kaplama Trapez saclar çat? kaplama ve cephe kaplama uygulamar?nda kullan?lan ister renkli isterseniz ise sadece galvanizli olarak kullan?labilen uygun fiyatl? malzemelerdir. Trapez saclar metre hesab? satabilen firmalar olsa da saclar?n birim fiyatlar? usd/ton olarak hesaplan?r. Çat? kaplamas? malzemesi Trapez saclar?nda sat?? ?ekli kg/m2 de?il TL/ton dur. Çat? kaplama uygulamas? yapt?rmak istiyorsan?z öncelikle trapez sac fiyatlar?n?n hesaplamas?n? ö?renmenizi tavsiye ederiz. Cephe kaplamas? içinde ayn? durum geçerlidir. Renkli Çat? Kaplama ve Cephe Kaplama Renkli çat? kaplama malzemesi olarak trapez saclar genellikle beyaz, k?rm?z? ya da mavi gibi renklerde üretilmektedir. Boyal? trapez saclar?n renk kodlar? 9002 , 3009 gibi farkl? renk […]

ja???