????????gemi sac

船のシートグレード

Gemi Sac kaliteleri Gemi sac ve di?er çelik malzemeler, gemi yap?m?nda kullan?lan malzemelerin ba??nda Gemi saclar? gelmektedir. Bir geminin bütün konstürksiyonu çelikten yap?lmaktad?r. Çelik gemi üreticilerinin en önemli hammaddesidir. Çelikten üretilen gemilerin omugas?ndan d?? kaplamalas?na kadar bütün aksamlar? gemi çeliklerinden yap?lmaktad?r. Gemi üreticileri geminin omurgas? dedi?imiz yani iç k?sm?nda genellikle st 37 kalite veya st52 kalite çelik tercih ederler. Bu k?s?mlar deniz suyu ile bulu?mad???ndan burada gemi sac? kullan?m? zorunlu de?ildir. Gemi saclar? kimyasal bile?im olarak ticari kalite çeliklere oldukça yak?nd?r. A grade Gemi sac? kimyasal bile?enlerinde st 37 kalite sac?n kimyasal bile?enleri kar??la?t?rd???m?zda A grade gemi sac?n?n kimyasal bile?ininde karbon oran? 0,21 civar?nda görülmektedir, ayr?ca Mangan de?eri gemi saclar?nda […]

ja???