????????kazan sac?

P235GH Kazan çelikleri

p355 kalite - erdemir 6345 kalite

P235GH Kazan çelikleri P235GH Kazan Çelikleri malzemesi EN 10028 ve EN10216 sisteminde tan?mlanan ala??ms?z çeliktir. Yüksek s?cakl?kta bile iyi plastisite, tokluk, so?ukta bükülme ve kaynak özellikleri sunar. “P” harfi “kaynaklanabilir”, “G” “yumu?at?lm?? tavlanm??” ve “H” “sertle?tirilmi?” anlam?na gelir. P265GH malzemesi ile kar??la?t?r?ld???nda, P235GH Kazan Çelikleri benzer kimyasal bile?ime sahiptir, fakat daha dü?ük Karbon içeri?i ve daha yüksek Manganez içeri?idir. P235GH Kazan Çelikleri , P265GH ile kar??la?t?r?ld???nda daha dü?ük verim ve çekme dayan?m?na sahiptir.   EN 10216 ve EN 10028 serileri s?ras?yla diki?siz çelik boru ve levhalar? bask? amaçl? olarak belirtti. EN 10216 Bölüm 2 , ala??ms?z ve ala??ml? çelik borular? belirtilen yüksek s?cakl?k özelliklerine sahipken, EN10028 k?s?m 2, ala??ms?z ve ala??ml? […]

P235 ?le P355 Aras? Kimyasal Farkl?l?klar? Nelerdir

p355 kalite - erdemir 6345 kalite

P235 ?le P355 Aras? Kimyasal Farkl?l?klar? Nelerdir P235 ve P355 malzemeleri kazan sac? olarak da bilinen bas?nçl? kap çelikleridir. Genel özelliklerine bak?ld???nda her iki malzemenin de kaynaklanabilirli?inin iyi oldu?u görülür. Bunun yan? s?ra yüksek bas?nca da dayanabilirler. P235 Kalite Mukavemet De?erleri P235 kalite malzeme ala??ms?z çelik grubuna girer. Endüstriyel alanlarda kazan üretilirken yard?mc? parça olarak bu malzemeden faydalan?l?r. Türkiye?de sadece Ere?li demir çelik fabrikalar? taraf?ndan üretilmektedir. Erdemir 6335 kalite kodudur. Satan ki?iler de buradan al?r. ?çerisinde bulunan maksimum karbon oran? yüzdesi 0.16, mangan oran? 0.6 ila 1.20 aras?nda, fosfor oran? 0.025 ve kükürt oran? 0.015?tir. Bunun d???nda içerisinde nikel, molibden, bak?r, titanyum gibi elementler de bulunur. Çekme dayan?m? 360 ila […]

P Grubu Kazan Saclar?

kazan sac? mekanik-ozellikler

P Grubu Kazan Saclar? Nelerdir? P grubu kazan saclar? n?n bir di?er ad? da bas?nçl? kap çelikleridir. En bilinen özellikleri iyi kaynaklanabilir olmalar?d?r. Kesiti 25 mm?den küçük olan saclar kaynaklan?rken ?s? tesirinde kalan bölge yani ITAB?da sertle?me e?ilimi görülmez. Bu sayede neredeyse bütün kaynak teknikleri ile sorunsuz bir ?ekilde kaynak yap?labilir. 25 mm?den büyük olanlar?n ITAB bölgesinde sertli?in artt??? görülmü?tür. Bu nedenle kaynak öncesinde ön tavlama yap?l?r. ?htiyaç duyulursa kaynak sonras?nda giderme gerilim tavlamas? da yap?lmal?d?r. Saclar?n kaynak kabiliyetlerinde ?s?l i?leme göre artma ya da azalma görülebilir. Yüksek s?cakl?k ?artlar?nda dayan?kl?l?klar?n? korurlar. Yüksek bas?nca maruz kald?klar?nda bile iyi plastisite ve tokluk özelliklerine sahiplerdir. Kolay deformasyona u?ramazlar. Bu sayede uzun süre […]

P235GH 品質シートの特徴

P235 kalite sac P235 kalite saclar bas?nçl? kap çelikleri olarak da an?lmaktad?r. p235 kalite çelikler bas?nca dayan?kl? olmas?ndan kaynakl? kazan imalat? , bas?nca dayan?kl? ya? kazanlar? gibi imalatlarda kullan?l?r.   P235GH kalite sac özellikleri   Kalite C Si Mn P S N Altotal Cr Ni Mo Ti V Nb max. max. max. max. min. max. max. max. max. P235GH1,2) max. 0,16 0.35 0,603) – 1,20 0.025 0.010 0,0124) 0.020 max. 0,30 0.30 max. 0,08 0.03 0.02 0.030 P265GH1,2) max. 0,20 0.40 0,803) – 1,40 0.025 0.010 0,0124) 0.020 max. 0,30 0.30 max. 0,08 0.03 0.02 0.030 P295GH1,2) 0,08 – 0,20 0.40 0,903) – 1,50 0.025 0.010 0,0124) 0.020 max. 0,30 0.30 max. 0,08 […]

16mo3 sac fiyatlar? – Kazan saclar?

kazan sac? fiyatlar?, erdemir kazan sac? fiyatlar?i erdemir bas?nçl? kap çelikleri,16mo3 kazan sac?, p235 kazan sac?, p265 kazan sac?

16mo3 sac fiyatlar?  –  Kazan saclar? 16mo3 sac Fiyatlar? bas?nca dayan?kl? saclar yani kazan çelikleri olarak da denilmektedir. P265GH, P295GH, P355GH, P460NH, P355NH, P355NL1-2, P460NH,-NL,ASTM A516Gr.60 ve 70 , 16Mo3, 13CRMo4-5 kalitelerinin hepsi kazan çelikleri ailesindedir. Bas?nca dayan?kl? sac mekanik de?erleri S235 gibi ticari kalite saclardan farkl?l?klar gösterir. Akma ve çekme test sonuçlar?na göre sac kalitleri de?erlendirirsek bas?nca dayan?kl? kazan saclar? ticari kalite saclardan çok daha mukavemetlidir. 16MO3 SAC F?YATLARI 16MO3 sac fiyatlar? ticari kalite S235JR , S275JR gibi kalitelerden çelik üretimi zorlu?undan ve sipari? miktar?n?n azl???ndan kaynakl? daha pahal?d?r. 16mo3 Sac Kullan?m Yerleri Su/Ya?/Gaz/Petrol borular?n imalat?nda, LPG / LNG tüpleri imalat?nda , s?v? depolama tanklar? imalat?nda kullan?l?rlar. Kazan sac […]

Kazan sac? nedir?

Kazan sac? nedir? Kazan sac? ad?ndan anla??laca?? üzere kazan imalat?nda kullan?lan çelik plaka türüdür. Kazanlar?n genellikle kazanlar?n iç yap?lar?nda kullan?l?rlar. Kazan sac? bas?nca dayan?kl? çeliklerdir. Ticari kalite çelikler S kalite ismlendirmesiyle ba?lar örne?in S235JR gibi, kazan saclar? ise P grubu çeliklerdir. P235GH kalite ,P265GH kalite , P355GH kaliteler, 16MO3 Kalite ,P295GH Kalite , P355NH Kalite ,P355NL1 Kalite gibi farkl? mukavemente göre çe?itleri vard?r. P235GH Kalite kazan saclar? üretimini Türkiye’de sadece Erdemir yapmaktad?r. P235GH Kalite çelik saclar Erdemir kalite kar??l??? 6335 kalitedir. Erdemir 6335 kalite çeliklerin aç?klamas?nda ” Yüksek s?cakl?k ve bas?nç alt?nda kullan?ma uygun kazan çelikleri “yazmaktad?r. P235GH (6335 )kalite saclar?n kimyasal analizi Standart Kar??l??? Kalite ERDEM?RKalite No C Simax. […]

Kazan sac? fiyatlar?

10 mm sac fiyatlar?, s?cak haddelenmi? sac fiyatlar?, hot rolled steel price, siyah sac fiyatlar?

Kazan sac? fiyatlar? Kazan sac? fiyatlar? ya da kazan çelikleri P gurbu çeliklerdir. 16mo3 de bu gru? içerisinde yer al?r. A??rl?kl? kullan?lan kaliteleri P235 ,P265, P295, P355 ve 16MO3 dür. Erdemi kaliteleri ise 6341 erdemir kalitesi , 6335 erdemir kalitesi ,6347 erdemir kalitesi, 6352 erdemir kalitesi, 6345 erdemir kalitesi, 16Mo3 erdemir kalitesidir. Kazan sac? fiyatlar? , hurda ve demir cevheri fiyatlar?na göre yani hammadde maliyetlerine göre de?i?ir. Kazan çelik fiyatlar? dolar/ton olarak yani usd/ton olarak fiyatland?r?l?r. Kazan saclar? st 37 kalite çelik saclara göre bas?nca mukavemetleri çok yüksektir. Kazan sac? dayan?m? Kazanlarda kullan?lan çelik saclar veya kazan çelik sac? ?s? mukavemeti en yüksek karbon çelikleridir. Karbon çelikleri genellikle 250 derece sonras?nda […]

ja???