????????kazan saclar?

Is?ya dayan?kl? çelik p355

Is?ya Dayan?kl? Çelik kaliteleri

Is?ya Dayan?kl? Çelik P355GH Is?ya dayan?kl? çelik P355GH çelik levha, EN10028 P355GH çelik levhalar, kazan ve bas?nçl? kap çeli?i için bir çe?it malzemedir. EN10028 ?s?ya dayan?kl? çelik P355GH çelik levhalar, minimum 280-355 MPa akma mukavemeti ve iyi kaynaklanabilirlik ile karakterize edilir, bu nedenle ?s?ya dayan?kl? çelik P355GH çeli?i esas olarak s?cak s?v?lar? ta??yan kazanlar, bas?nçl? kaplar ve borular?n imalat?nda kullan?l?r. A?a??dakiler EN10028 P355GH çelik levhan?n Kimyasal bile?imi ve mekaniktir. özellikler. Is?ya dayan?kl? çelik P355GH çelik Kimyasal analiz Kalite C. % Mn.% S. N Cu Nb Ti. Si. P. AL Cr. Mo. Ni Vi P355GH 0.10-0.22 0.10-1.70 0.015 0.012 0.30 0.020 0.03 0.60 0.025 0.020 0.30 0.08 0.30 0.02 Is?ya dayan?kl? […]

P235 ?le P355 Aras? Kimyasal Farkl?l?klar? Nelerdir

p355 kalite - erdemir 6345 kalite

P235 ?le P355 Aras? Kimyasal Farkl?l?klar? Nelerdir P235 ve P355 malzemeleri kazan sac? olarak da bilinen bas?nçl? kap çelikleridir. Genel özelliklerine bak?ld???nda her iki malzemenin de kaynaklanabilirli?inin iyi oldu?u görülür. Bunun yan? s?ra yüksek bas?nca da dayanabilirler. P235 Kalite Mukavemet De?erleri P235 kalite malzeme ala??ms?z çelik grubuna girer. Endüstriyel alanlarda kazan üretilirken yard?mc? parça olarak bu malzemeden faydalan?l?r. Türkiye?de sadece Ere?li demir çelik fabrikalar? taraf?ndan üretilmektedir. Erdemir 6335 kalite kodudur. Satan ki?iler de buradan al?r. ?çerisinde bulunan maksimum karbon oran? yüzdesi 0.16, mangan oran? 0.6 ila 1.20 aras?nda, fosfor oran? 0.025 ve kükürt oran? 0.015?tir. Bunun d???nda içerisinde nikel, molibden, bak?r, titanyum gibi elementler de bulunur. Çekme dayan?m? 360 ila […]

Kazan Saclar? Kullan?m Yerleri ve Kimyasal Yap?lar?

Kazan Saclar? Kullan?m Yerleri ve Kimyasal Yap?lar? Bas?nçl? kap çelikleri olarak da adland?r?lan kazan saclar?n?n ba??nda P harfinin oldu?unu görmü?sünüzdür.  Bunun nedeni malzemenin P kalite grubu içerisinde yer almas?d?r. Çekme ve akma mukavemetleri yüksektir. Yüksek s?cakl?k ?artlar?nda sürünme dayan?m? ve çentik darbe dayan?m? oldukça iyidir. Malzemenin içerdi?i ala??m elementinin türüne ve miktar?na göre mekanik özellikler de?i?kenlik gösterecektir. Kazan Saclar? Kullan?m Yerleri Kazan saclar? bas?nca dayan?kl? olmas?yla bilinir. Bu özelli?i sayesinde endüstride farkl? ürünlerin imalat?nda kullan?l?r. En bilinen üretim yeri Erdemir?dir. Mükemmel ?ekil alabilirli?e ve kaynaklanabilir olmas? di?er art?lar?ndand?r. Kaynak kabiliyeti ?s?l i?lem özelliklerine göre belirlendi?inden piyasada normalize edilmi? ya da sertle?tirildikten sonra temperlenip sat?lmaktad?r. Yüksek s?cakl?k ve bas?nç ba?l? ba??na […]

Kazan saclar?

kazan saclar?

Kazan saclar?  ya da di?er ad?yla bas?nçl? kap çelikleri “P” sembolü ile ba?layan kalitelerdir. Kazan saclar? bas?nca dayan?kl?l?klar?ndan dolay? kazan imalat? ya da benzeri bas?nca dayan?kl? araç üstü ekipman imalat?nda kullan?labilirler. St 37 kalite ya da s235 grubu çeliklerden farklar? P kalite grubu çelik olmalar?d?r. P235GH kalite ,P265GH kalite , P355GH kaliteler, 16MO3 Kalite ,P295GH Kalite , P355NH Kalite ,P355NL1 Kalite gibi farkl? mukavemete göre çe?itli kaliteleri vard?r. Erdemir kazan saclar?n? kendi belirledi?i kalite numaralar? ile tan?mlamaktad?r. Erdemir Kazan Sac? Kaliteleri P235GH – 6335 Erdemir Kalitesi P265GH – 6341 Erdemir kalitesi P295GH – 6347 Erdemir kalitesi P355GH – 6352 Erdemir kalitesi 16MO3 – 6345 Erdemir kalitesi P235TR1 – 3285 Erdemir […]

ja???