????????Kenet Çat?

Kenet Çat?

Kenet Çat? nedir? Kenet Çenet nedir? : Günümüzde yap?larda kullan?lan kaplama malzemelerinin çe?itlili?i artm??t?r. Kenet çat? kaplama ise en çok kullan?lan çat? kaplama malzemesidir. Çelik yap?n?n çat?s? için do?ru bir kaplama malzemesi seçimi malzemenin sa?lam, uzun ömürlü, ekonomik, kullan?m amaçlar?na uygun ve estetik olmas? gibi ?artlar? sa?lamal?d?r. Çat? Kaplama malzemelerinin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Özellikle baz? alanlar?n kapat?lmas?nda kullan?lan çelik çat?lar?n atmosferik korozyona maruz kalmas? kaç?n?lmaz bir olayd?r. Atmosferik korozyon, di?er tüm korozyon türlerinden, gerek maliyet ve gerekse tasarruf bak?m?ndan önemlidir. Atmosferik korozyon, co?rafi bölgelere ve yerel ko?ullara göre de?i?ir. Endüstriyel kirlenmenin yo?un oldu?u bölgelerde korozyon h?z? di?er bölgelere göre daha fazla olabilir. Denize yak?n yerlerde ve 24 metre uzakta […]

ja???