????????kutu profil

Boyal? Kutu Profil ?stanbul

boyali-kutu-profil-istanbul

Boyal? Kutu Profil ?stanbul Boyal? Kutu Profil ?stanbul anadolu yakas?nda bizden kolayl?kla temin edebilirsiniz. Anti pas boyal? profilleri sürekli depomuzda bulundurdu?umuz stoklu ürünlerimizdendir. Genellikle standart ebat olarak kare ve dikdörtgen ölçülerde temin edilmektedir. Yani boyal? kutu profil ler iki farkl? tipte üretilmektedirler. Anti pas boyal? kare profiller ve Antipas boyal? dikdöktgen profiller. Kutu profillerin en çok kullan?ld??? alan elbette in?aat sektörüdür. Boyal? Kare Profil Boyal? kare profil, Çat? ve Cephe kaplama da kullan?lan antipas boyal? kutu profillerin kullan?m ömründen dolay tercih edilirler. Kutu profillerin anti pas boyal? yap?lmas?n?n faydalar? aras?nda ilk öncelik metalin uzun süre paslanmamas?n? sa?lamas?d?r. Antipas boya çelik malzemeye hem paslanmama özelli?i katar hem de kolay boya tutmas?n? […]

Dikdörtgen Kutu Profil Fiyatlar?

  Kutu profil üretili? ?ekillerne göre isimlendirilirler. ?ki tip kutu profil çe?idi bulunmaktad?r. Kare kutu profil ve Dikdörtgen kutu profil. Üretim ?ekli dikdörtgen olan kutu profil fiyatlar? ile kare ?eklinde olan kutu profil fiyatlar? birbirinden farkl?d?r. Dikdörtgen kutu profillerin kenar ölçüleri birbirinden farkl?d?r. Kare kutu profiller a??rl?klar? hesaplan?rken tek kenar ölçüsü kutu profilin di?er kenarlar ölçüleri ile ayn? oldu?undan 4 ile çarp?l?r.   Kare Kutu profil a??rl?k hesaplama örne?i 50x50x 1 mm olan bir kutu profil fiyat? hesaplamas? öncesi kutu profilin a??rl??? hesaplama formülü 50x4x1x7,85 yap?l?r. 7,85 çeliklerin özgül a??rl???d?r.Bu sonuç bize 1 metre uzunlu?unda kutu profilin a??rl???n? verecektir. Dikdörtgen kutu profil ise farkl? kenar ölçülerinden olu?tu?undan hesaplama yöntemi daha farkl?d?r. 40 […]

ja???