????????Metal çat? kaplama levhas?

Metal Çat? Renk Çe?itleri

Metalçat? trapez sac?

Metal Çat? Renk Çe?itleri Galvanizli Trapez Saclar, yüksek kaliteli galvanizli yap? çeli?inden yap?lm??t?r. Metal çat? renk çe?itleri ayn? zamanda trapez sac seçenekleridir. Yuvarlak kenarlar? dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. ?lgili düz uçlarda vinç halkalar? tak?labilmektedir. Bu metal çat? kaplama levhalar? tüm dünya da yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. ?ekilleri çekici ve renkleri zengindir. Ayr?ca güçlü ve dayan?kl?d?rlar. Metal çat? kaplamalar? birçok in?aat projesinde kullan?l?rlar. Genellikle çat? kaplama uygulamalar?nda kullan?l?rlar. Oluklu d?? kabuk 0,50 mm kal?nl???nda Galvanizli Trapez Saclardan yap?lm??t?r. Tek kat trapez sac olarak adland?r?lanlar? iç katman 5 cm mineral elyaf ile yal?t?lm??t?r. Duvar kaplamas?  trapez sac kullan?m? da yayg?nd?r. Metal Oluklar düzdür, bu da geli?mi? hava ko?ullar?na dayan?kl?l?k ve yüksek e?ilme mukavemeti sa?lar. […]

Metal Çat? Trapez Sac Fiyatlar?n? Etkileyen Faktörler

Trapez çat? saclar?

Metal Çat? Trapez Sac Fiyatlar?n? Etkileyen Faktörler Metal Çat? Trapez Sac Fiyatlar? maliyetini etkileyen birçok de?i?ken vard?r. En büyüklerinden biri, çeli?in kal?nl??? olan ölçüdür. Çelik ne kadar kal?n olursa, metal trapez sac o kadar maliyetli olur. Çe?itli profil türleri vard?r ve her birinin alternatif bir ölçüsü vard?r. Web’de Trapez Sac için ifadeler bulabilirsiniz, ancak her form için farkl? geçerlilikler olabilece?ini bilmelisiniz. Birkaç farkl? Metal Çat? Trapez Sac Fiyatlar? vard?r. Gerçekten istedi?iniz türün ?????nda çok çe?itli tahminler izleyebilirsiniz. Standart çelik, m2 kare ba??na yakla??k 10-30 usd , özel bir çelik ise 50-100 usd civar?ndad?r. Bizim gibi trapez sac üretici, tüm döngüyü daha h?zl? hale getiren ola?anüstü donan?ma sahiptir ve bu da […]

Metal Çat? Kaplama Levhalar?n?n Faydalar?

METAL ÇATI KAPLAMA

Metal Çat? Kaplama Levhalar?n?n Faydalar? Metal Çat? Kaplama Levhalar?, gelecekteki y?k?m riskinden kaç?nmak ve evlerinin de?erini korumak isteyen ev sahipleri için mükemmel bir seçimdir. Galvanizli çelik ve bak?r dahil olmak üzere bu malzemelerin çe?itli türleri vard?r ve her biri farkl? avantajlar sunar. ?htiyac?n?z olan çat? tipine ba?l? olarak düz, e?imli veya kiremitli çat? stilleri aras?ndan seçim yapabilirsiniz. Bu tür malzemeler, ister pürüzsüz, dokulu ya da tanecikli bir metal kaplama istiyorsan?z, özel ihtiyaçlar?n?z için özel olarak tasarlanabilir. Galvanizli çelik, rustik görünümü nedeniyle popüler bir seçimdir. Çeli?in oluklu nervürleri, klasik bir görünüm sa?larken güç ve dayan?kl?l?k katar. Çok ucuz oldu?u için, galvanizli çelik, ev projeleri için s?kl?kla kullan?l?r. Onlarca y?l sürecek dayan?kl?, […]

ja???