????????metal kiremit

?stanbul Metal Kiremit Fiyatlar?

metal roof colors

?stanbul Metal Kiremit Fiyatlar? ?stanbul metal kiremit fiyatlar? her projeye göre de?i?iklik göstermektedir. Uygulama alan?n?n büyüklü?ü bu konuyu do?rudan etkilemektedir. Dolay?s?yla evlere ya da i? yerlerine uygulanmadan önce ölçüler al?narak, buna göre ortalama rakamlar belirlenmektedir. Ayr?ca yap?lan i?in ve kullan?lan metalin kalitesi de fiyatlar üzerinde önemli bir etkendir. Farkl? çat? tiplerine kolayca uygulanabilmekte olup, pratik ve dayan?kl? bir yap?s? vard?r. E?er en iyi çözümlerin al?nmas? isteniyorsa tüm i?lemler dikkatli bir ?ekilde yap?lmal?d?r. Dö?emeler sadece mevcut çat?lar?n üzerine de?il ayn? zamanda beton dö?emelerin üzerine, kiremit alt? tahtas? dö?enmi? çat?lara, düz yüzeyli malzemeyle kaplanan çat?lara da uygulanabilmektedir. Bu bak?mdan bir k?s?tlamas? bulunmamaktad?r. ?stanbul Metal Kiremit Avantajlar? Nelerdir? ?stanbul Metal kiremit nedir ham […]

電流を通された波形のシート

galvaniz oluklu sac

Galvaniz oluklu sac   Galvaniz oluklu saclar dx 51 kalite 0,40 mm ile 1 mm aras? üretilmketedir. Galvaniz oluklu saclar?n trapez saclardan farkl? olarak tek formda olmas? belirtilebilir. Galvaniz oluklu saclar?n geni?li?i 1000 mm rulo saclar üretilebilmektedirler. Kal?nl?k 0.25-1mm Geni?lik 1000-1200-1250   1000 mm galvaniz rulo sacdan üretilen oluklu galvaniz sac 875 mm geni?li?e gelmektedir. Galvaniz oluklu saclar?n hadve yükseklikleri 18/76.2 gelmektedir. 18 mm dalgan?n derinli?ini 76,2 mm ise dalgan?n geni?li?ini belirtmektedir.   Galvaniz oluklu saclar özellikle çat? kaplama da kullan?lmaktad?r. Çat? veya sundurma da rahatça kullanabilece?iniz galvaniz oluklu saclar?n uzunluklar?n? istedi?iniz ebatta üretebilmekteyiz. Galvaniz oluklu saclar?n trapez saclardan farkl? hadve yap?s?d?r. Tek tip hadve ölçüsü olmas? kolay motajlama imkan? […]

?stanbul Beton Alt? Trapezi

beton alt? trapez sac

?stanbul Beton alt? Trapezi Sac Beton alt? trapez saclara deck sac? da denmektedir. Deck saclar? zemin kal?plar? yerine sarf edilen basit ve süratli montaj edilebilir. Uzunlu?u istenilen ölçüye göre üretilebilir zemin kal?p saclar?d?r. Deck sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üzerine fason i?çilik eklenerek bulanabilir. Günümüz yap? teknolojilerinde en çok rastlanan özellik uygun de?i?ik yap? malzemelerinin beraber kullan?labilmesidir. Yap? Teknolojilerinde en çok sarf edilen özellik de?i?ik yap? malzemelerini bir arada kullanabilmektir. Çelik yap?n?n üzerine konulan ve bütün aç?lm?? alanlar?n beton muhafazakar sac ile kapat?lmas?ndan sonra sac?n çelik yap?ya sabitlenmesi gereklidir.   Farkl? formalarda üretilebilmektedir.   Trapez formlar?   27/200 form   38/151 form   60/940 form   75/750 form olmaktad?r. Yap?n?n […]

Kenet Çat?

Kenet Çat? nedir? Kenet Çenet nedir? : Günümüzde yap?larda kullan?lan kaplama malzemelerinin çe?itlili?i artm??t?r. Kenet çat? kaplama ise en çok kullan?lan çat? kaplama malzemesidir. Çelik yap?n?n çat?s? için do?ru bir kaplama malzemesi seçimi malzemenin sa?lam, uzun ömürlü, ekonomik, kullan?m amaçlar?na uygun ve estetik olmas? gibi ?artlar? sa?lamal?d?r. Çat? Kaplama malzemelerinin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Özellikle baz? alanlar?n kapat?lmas?nda kullan?lan çelik çat?lar?n atmosferik korozyona maruz kalmas? kaç?n?lmaz bir olayd?r. Atmosferik korozyon, di?er tüm korozyon türlerinden, gerek maliyet ve gerekse tasarruf bak?m?ndan önemlidir. Atmosferik korozyon, co?rafi bölgelere ve yerel ko?ullara göre de?i?ir. Endüstriyel kirlenmenin yo?un oldu?u bölgelerde korozyon h?z? di?er bölgelere göre daha fazla olabilir. Denize yak?n yerlerde ve 24 metre uzakta […]

ja???