????????Oluklu sac

Çat? Kaplama için Metal OlukluSac Boyutlar?

trapez metal çat? kaplama uygulamas?

Çat? Kaplama için Metal Oluklu Sac Boyutlar? Çat? Kaplama için Metal Oluklu Sac Boyutlar?n?n birçok avantaj? olsa da, hangi boyutu seçece?inizi anlamak çok kafa kar??t?r?c? olabilir. Neyse ki, hem sa?lam hem de sa?lam olan birkaç standart oluklu çat? malzemesi ölçüsü vard?r. Kullan?m türüne ba?l? olarak, e?lik eden metal Oluklu boyutlar?ndan birine göz atabilirsiniz: Her çekin çe?itli avantajlar? ve sak?ncalar? vard?r. Örne?in, daha a??r bir önlem daha zordur ve özellikle çok geni? bir malzeme yelpazesinde kullan?ld???nda asmay? daha da zorla?t?r?r. Çat? Kaplama için Metal Oluklu Sac Boyutlar?, en uyarlanabilir, ancak üstün dayan?kl?l??a sahip oldu?u için do?ru bir karard?r. Oluklu sac ra?men, 0,40 ile 0,50 mm kal?nl???nda galvaniz levhalardan yap?lm??t?r. Ayn? ?ekilde en kal?n […]

Oluklu Galvaniz Sac Fiyatlar?

galvaniz oluklu sac

S?cak bir ?ekilde haddelenen rulo haldeki saclar ve dü?ük karbonlu so?uk rulo saclar s?cak dald?rma yöntemiyle çinko kaplanarak galvaniz sac ürünleri elde edilir. Mü?terilerin taleplerine göre rulo halde, standart olarak, istenilen boylarda, mahya, trapez, stor ve oluklu olarak ya da duvar profilleri olarak kullan?lacak ürünler üretilir.  Oluklu galvaniz sac fiyatlar? geni?lik ve kal?nl???na ba?l? olarak hesaplan?r. Oluklu Galvaniz Sac ?malat? Oluklu galvaniz sac imalat?, çinko kapl? düz levhalar?n form makaralar?ndan geçirilmesiyle elde edilir. Oluklama TS 822 standartlar?na uygun olarak yap?lan bir i?lemdir.  Oluklu galvaniz sac Dx51 kaliteye sahiptir. 0,4 ila 1 mm aras?ndaki kal?nl?klarda üretilir. Oluklu Galvaniz Sac Avantajlar? Oluklu galvaniz sac, çinko kaplaman?n getirdi?i birçok avantaja sahiptir. Malzeme son […]

波形屋根?髪?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Oluklu Çat? sac? Kaplama Levhalar?, s?cak dald?rma galvanizli çelikten yap?lm?? oluklu desenli çat? kaplama saclar?d?r. Bunlar?n tamam? so?uk haddeleme tekni?i ile ondüle edilmektedir. Bu tabakalar?n e?ilme mukavemetini artt?rmak için tabakalarda oluklar sa?lanm??t?r.   Oluklu çat? sac?n?n özellikleri: 1. mükemmel i?lenebilirlik. 2. Yüksek korozyon direnci. 3. ?yi kaynaklanabilirlik. 4. Yüksek sertlik. 5. Uzun servis ömrü. [/vc_column_text][vc_single_image image=”3602″ img_size=”large”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text] Oluklu Çat? Sac? Özellikleri   Galvanizli oluklu çat? sac? üretimi için gerekli olan galvaniz rulo özellikleri ?u ?ekildedir: Çinko Kaplama ? 60-275g Kal?nl?k Aral??? ? 0.14-1.5mm Bobin ?ç Çap? ? 508mm Bobin a??rl??? ? 3-5MT Yüzey ? Normal / mini / s?f?r pul, krom kaplama, cilt geçi?i, kuru ya?s?z vb. Geni?lik aral??? ? […]

電流を通された波形のシート

galvaniz oluklu sac

Galvaniz oluklu sac   Galvaniz oluklu saclar dx 51 kalite 0,40 mm ile 1 mm aras? üretilmketedir. Galvaniz oluklu saclar?n trapez saclardan farkl? olarak tek formda olmas? belirtilebilir. Galvaniz oluklu saclar?n geni?li?i 1000 mm rulo saclar üretilebilmektedirler. Kal?nl?k 0.25-1mm Geni?lik 1000-1200-1250   1000 mm galvaniz rulo sacdan üretilen oluklu galvaniz sac 875 mm geni?li?e gelmektedir. Galvaniz oluklu saclar?n hadve yükseklikleri 18/76.2 gelmektedir. 18 mm dalgan?n derinli?ini 76,2 mm ise dalgan?n geni?li?ini belirtmektedir.   Galvaniz oluklu saclar özellikle çat? kaplama da kullan?lmaktad?r. Çat? veya sundurma da rahatça kullanabilece?iniz galvaniz oluklu saclar?n uzunluklar?n? istedi?iniz ebatta üretebilmekteyiz. Galvaniz oluklu saclar?n trapez saclardan farkl? hadve yap?s?d?r. Tek tip hadve ölçüsü olmas? kolay motajlama imkan? […]

ja???