????????paslanmaz sac

Paslanmaz Çelik üretimi

Paslanmaz Çelik üretimi Paslanmaz çelik üretimi, çok çe?itli uygulamalarda kullan?lan, demir içeren bir ala??md?r (iki veya daha fazla kimyasal elementten olu?an bir madde). Krom içeri?inden dolay?, genellikle ala??m?n yüzde 12 ila 20’sinde leke veya paslanmaya kar?? mükemmel bir dirence sahiptir. Farkl? paslanmaz çelik üreticileri taraf?ndan üretilen birçok özel ala??m?n yan? s?ra standart ala??mlar olarak bilinen 57’den fazla paslanmaz çelik vard?r. Bu birçok çelik türü neredeyse sonsuz say?da uygulamada ve sanayide kullan?lmaktad?r: dökme malzeme ta??ma ekipmanlar?, bina d?? cepheleri ve çat? kaplamalar?, otomobil parçalar? (egzoz, trim / dekoratif, motor, ?asi, ba?lant? elemanlar?, yak?t borular? için borulama), kimyasal i?leme tesisler (y?kay?c?lar ve ?s? e?anjörleri), ka??t hamuru ve ka??t imalat?, petrol rafinerisi, su […]

Paslanmaz sac a??rl?k hesaplama

[CP_CALCULATED_FIELDS id=”6″] Paslanmaz çelik sac a??rl?klar? plaka ebatlar?na göre belirlenmektedir. çeli?in özgül a??rl??? :7,85 olarak baz al?nmaktad?r. Buna göre 1 mm kal?nl?kta 1 metre geni?likte ve 2 metre uzunlukta paslanmaz sac plaka a??rl??? takribi 16 kg gelmektedir.Paslanmaz çelik sac plaka a??rl?k hesaplama formülü ?u ?ekildedir. (Kal?nl?k x Geni?lik x Boy x 7,85 )/1000000 = Kg [table id=4 /] Paslanmaz sac a??rl?k hesab? Formül: Uzunluk (m) x Geni?lik (m) x Kal?nl?k (mm) x 7.80. Bu araç, paslanmaz çelik sac, levha veya dairenin a??rl???n? hesaplamak için kullan??l?d?r. Paslanmaz Çelik Sac A??rl?k hesaplama formülü Bu araç, paslanmaz çelik sac?n a??rl???n? hesaplamak için tasarlanm??t?r. Her bir sayfa boyutu için hesaplama a?a??daki gibidir: Bu arac? […]

ステンレス鋼

paslanmaz-sac

Paslanmaz Sac nedir? Paslanmaz Sac ala??m?, en az% 10,5 krom içeren demir ala??m?d?r. Burada krom, çelik yüzeyinde bir tabaka ad? verilen ince bir oksit tabakas? üretir. Bu, ürünün yüzey korozyonundan korunmas?n? önler; Krom miktar?ndaki art??, genel korozyona kar?? yüksek direnç sa?lar. Paslanmaz çelik ala??m? ayr?ca çe?itli miktarlarda manganez, silikon ve karbon içerir. Molibden ve nikel gibi di?er elementler, iyi artt?r?lm?? direnç korozyonu ve geli?mi? biçimlenebilirlik dahil olmak üzere temel özellikleri vermek için eklenebilir. Üretilen paslanmaz Sac levhalar?n kalitesi nas?l belirlenir? Endüstriyel paslanmaz sac üretiminde, Paslanmaz çelik sac levhalar?n?n imalat? profesyonel uzmanlar?n rehberli?inde yap?lmaktad?r. Bu sayede üreticilerin, al?c?lar?n kalite istekleri do?rultusunda mükemmel kalitedeki plaka kalitesini ortaya ç?karmas?na yard?mc? olurlar. PASLANMAZ sac , güvenilir […]

ja???