????????sac uretimi

鋼板の生産はどのように行われますか?

sac-ureticileri

Çelik Sac Üretimi nas?l yap?l?r? Çelik son yüzy?lda dünya da en çok tüketilen materyaller aras?nda yer almaktad?r. Dünyan?n y?ll?k çelik tüketimi ortalama 750 milyon ton oldu?u tahmin edilmektedir. Plastik ve demir çelik tüketimindeki de?i?im ayn? zamanda o ülkenin ekonomik durumunu da yans?tmaktad?r. Çelik tüketimi art?yorsa ülkede yap?lan yat?r?mlar?n artmas? veya sanayi üretiminin artt???na i?aret etmektedir. Ki?i ba?? çelik tüketimi dünya ortalamas? 225 kg seviyelerindedir. Çeli?in yap? sektörü ve imalat sanayinde bu kadar önemli olmas?n?n ilk etkenlerinden neredeyse %100 geri dönü?türülebilir olmas?d?r. Ayr?ca karbon sal?n?m? son y?llarda da al?nan önlemlerle 1960’l? y?llara göre neredeyse yar? yar?ya kadar dü?mü?tür. Bu durum çelik üretiminin çevre dostu olmas? ve sürdürülebilirli?ini göstermektedir. Karbon çelikleri de […]

ja???