????????so?uk haddelenmi? çelik

S?cak haddelenmi? çelik ile so?uk haddelenmi? çelik aras?ndaki fark nedir?

S?cak haddelenmi? sac ile so?uk haddelenmi? sac aras?ndaki fark nedir? S?cak haddlenmi? sac ile so?uk haddlenmi? sac aras?ndaki farklar? inceleyece?iz. Farkl? türlerde, kalitelerde, spesifikasyonlarda, son i?lemlerde ve di?er i?lem hususlar?na göre birçok çelik türü vard?r. Fakat üretim yöntemi olan haddeleme aç?s?ndan yap?lan çelik türüdür : S?cak haddelenmi? çelikler ve So?uk haddelenmi? çeliklerdir. S?cak ve so?uk haddelenmi? çelik aras?ndaki farklar? anlamak tasar?mc?lar?n ve mühendislerin daha iyi sonuçlar elde etmelerini mümkün k?lar. Haliyle bu durum maliyetleri de etkilemektedir. Çe?itli ?ekillerde, kalitelerde, spesifikasyonlarda, son i?lemlerde ve di?er i?lem hususlar?nda birçok çelik türü vard?r. Prefabrik çelik ürünler aras?ndaki en önemli fark, s?cak haddelenmi? ve so?uk haddelenmi? çelik aras?ndaki farkt?r. Aç?k gözükebilir, ancak baz? çelik türleri […]

ja???