სამართლებრივი გაფრთხილება


ყველა სახის მონაცემი, კომენტარი და შეფასება "CelikFiyatlari.com" ვებსაიტზე მომზადებულია "Çelik Prices"-ის მიერ, არსებული ბაზრის პირობებისა და წყაროების საფუძველზე, რომლებიც სანდოა მომზადების თარიღისთვის.

საინვესტიციო ინფორმაცია, კომენტარები და რეკომენდაციები, რომლებიც შეიცავს აქ, არ შედის საინვესტიციო კონსულტაციის ფარგლებში. საინვესტიციო საკონსულტაციო მომსახურებას სთავაზობენ ინდივიდუალურად, ფიზიკური პირების რისკისა და ანაზღაურების პრეფერენციების გათვალისწინებით. აქ მოცემული შინაარსი, კომენტარები და რეკომენდაციები არანაირად არ არის სახელმძღვანელო, მაგრამ ზოგადი ხასიათისაა. ეს რეკომენდაციები შეიძლება არ იყოს შესაფერისი თქვენი ფინანსური მდგომარეობისა და რისკისა და დაბრუნების პრეფერენციებისთვის. ამიტომ, საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებამ მხოლოდ აქ მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეიძლება არ გამოიღოს თქვენი მოლოდინის შესაბამისი შედეგები.

აქ მოცემული ინფორმაცია მომზადებულია “Steel Prices”-ის მიერ ზოგადი ინფორმაციის მიზნებისთვის. აქ მოცემული კომენტარები და რეკომენდაციები ეფუძნება იმ პირთა პირად მოსაზრებებს, რომლებიც აკეთებენ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს და არ უნდა იქნას განმარტებული, როგორც ყიდვა-გაყიდვის რეკომენდაცია ან რაიმე საინვესტიციო ინსტრუმენტის დაბრუნების დაპირება. ეს შეხედულებები შეიძლება არ იყოს შესაფერისი თქვენი ფინანსური მდგომარეობისა და რისკისა და დაბრუნების პრეფერენციებისთვის. ამიტომ, საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებამ მხოლოდ აქ მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეიძლება არ გამოიღოს თქვენი მოლოდინის შესაბამისი შედეგები. ეს შინაარსი, რომელიც არანაირად არ არის სახელმძღვანელო, მიზნად ისახავს ზოგადად ინფორმაციის მიწოდებას; უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შინაარსი შეიძლება არ შეიცავდეს საკმარის ინფორმაციას კლიენტებისა და სხვა ინვესტორების სავაჭრო გადაწყვეტილებების მხარდასაჭერად. Celikfiyatlari.com, მისი პარტნიორები და კომპანიები, რომლებთანაც ის თანამშრომლობს, არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი მომავალი ინვესტიციებისა და კომერციული ტრანზაქციების შედეგებზე, რომლებიც განხორციელდება ამ გვერდებზე სხვადასხვა ინფორმაციისა და მოსაზრებების საფუძველზე, ან რაიმე ზიანის გამო, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას.

აქ მოცემული ფასების, მონაცემებისა და ინფორმაციის სისრულე და სიზუსტე არ შეიძლება იყოს გარანტირებული; შინაარსი ექვემდებარება ცვლილებას შეტყობინების გარეშე. ყველა მონაცემი აღებულია წყაროებიდან, რომლებიც სანდოა "Steel Prices"-ის მიერ. "ფოლადის ფასები" არ არის პასუხისმგებელი რაიმე შეცდომებზე, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას ამ რესურსების გამოყენების გამო.

ჩვენი საიტის შინაარსის მთელი ან რომელიმე ნაწილი შეიძლება გამოიყენონ მხოლოდ მისმა მფლობელებმა ან მათი მფლობელების წერილობითი ნებართვით. აკრძალულია შინაარსის ცვლილებების შეტანა, კოპირება, დაქირავება, სესხება, გადაცემა და გამოქვეყნება ნებართვის გარეშე. ამ საიტის კონტენტი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას რაიმე კომერციული მიზნებისთვის.

 

CelikFiyatlari.com შეიძლება შეიცავდეს სხვა ინსტიტუტების ინტერნეტ მისამართების ბმულებს (ბმულებს) მის ინტერნეტ მისამართებში. ამასთან, ის არ იძლევა გარანტიას მისამართებისა და გვერდების შესახებ ინფორმაციისა და შინაარსის სიზუსტესა და კანონიერებაზე, რომლებიც წვდება აღნიშნული ინტერნეტ ბმულების საშუალებით და არ იღებს პასუხისმგებლობას. გარდა CelikFiyatlari.com ვებსაიტისა და სოციალური მედიის პლატფორმებისა, CelikFiyatlari.com-ის სახელით გამოქვეყნებული შინაარსი არ უნდა იქნას გათვალისწინებული. გარდა ზემოაღნიშნულისა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები ამ საიტზე CelikFiyatlari.com-ის ბრენდისა და ლოგოს შემცველ ინფორმაციასა და დოკუმენტებზე ეკუთვნის CelikFiyatlari.com-ს და მის პარტნიორებს.

შეცდომა: კონტენტი დაცულია!!
ka_GEქართული