?????????? ????????: yassi-ürünler

შავი ფურცელი, ცივი ფურცელი, თეფში, ფირფიტა, გემის ფურცელი, გალვანზირებული ფურცელი, თეთრი ფურცელი, ლითონის ფირფიტა, ფოლადის ფირფიტა

Depreme yatakta yakalan?nca Yap?lmas? Gerekenler : Deprem kabini

Depreme yatakta yakalan?nca Yap?lmas? Gerekenler : Deprem kabini Yatakta depreme yakaland???n?zda sakin kalman?z ve kendinizi korumak için gerekli önlemleri alman?z önemlidir. ??te deprem kabinine girmek için baz? ipuçlar?: Deprem oldu?unda yataktaysan?z oradan hemen kalk?n. Mümkün oldu?unca h?zl? önce çoçu?unuzu sonra e?inizle birlikte deprem kabinine girin. Deprem kabininin bir an önce içine girin. Kap?y? kapatt???n?zdan ve […]

??????????????? sac-??

s420 ve s235 çelik kaliteleri aras?ndaki farklar nelerdir?

?Çelikteki Mukavemet: s420 ve s235Farkl? Kaliteler, Farkl? Güçler!? S420 ve S235 çelik kalitelerinin her ikisi de in?aatta kullan?lan yap?sal çeliklerdir. Baz? benzerlikleri payla?salar da, iki s?n?f aras?nda baz? önemli farkl?l?klar da vard?r. S420 ve S235 aras?ndaki en dikkate de?er fark, akma dayan?mlar?d?r. S420, S235’ten daha yüksek akma dayan?m?na sahiptir, bu da gücün öncelikli oldu?u uygulamalar […]

S235JR ve 16Mo3 aras?ndaki farklar nelerdir?

?S235JR ve 16Mo3: ?ki Farkl? Ala??m, Tek Güçlü Çözüm!? S235JR ve 16Mo3, in?aat ve makine mühendisli?inde s?kl?kla kullan?lan iki çelik kalitesidir. Her iki s?n?f da karbon çeli?idir, yani az miktarda karbon içerirler. Bununla birlikte, iki kalite, bile?imleri ve mekanik özellikleri bak?m?ndan farkl?l?k gösterir. S235JR, tipik olarak bina ve köprü yap?m?nda kullan?lan yumu?ak çelik kalitesidir. Ayr?ca […]

A204 Gr.B ve 16Mo3 aras?ndaki farklar nelerdir?

?A204 Gr.B ve 16Mo3: Farkl? Malzemeler, Farkl? Faydalar!? A204 Gr.B ve 16Mo3’ün kimyasal bile?imi, çe?itli uygulamalarda kullan?mlar? dü?ünüldü?ünde önemlidir. Her iki malzeme de ferritik çeliklerdir, ancak kimyasal bile?imlerinde farkl?l?k gösterirler. A204 Gr.B, molibden ve manganez içeren dü?ük ala??ml? bir çelikken, 16Mo3 krom-molibden ala??ml? bir çeliktir. A204 Gr.B %0,5-0,8 molibden ve %0,5-1,0 mangan içerirken, 16Mo3 %0,12-0,2 […]

A36 ve S235J2 aras?ndaki farklar nelerdir?

?A36 ve S235J2: ?ki Malzeme, Bir Fark ? Mukavemet!? A36 ve S235J2 çeli?i, in?aat ve mühendislik uygulamalar?nda kullan?lan yap?sal çeliklerdir. Baz? benzerlikleri payla?salar da, iki malzeme aras?nda baz? temel farkl?l?klar da vard?r. Bu makale, kimyasal bile?imleri, mekanik özellikleri ve uygulamalar? aç?s?ndan A36 ve S235J2 çeli?i aras?ndaki farklar? ke?fedecektir. Kimyasal bile?im A36 ve S235J2 çeli?inin kimyasal […]

st 37 ve st 44 çelik kalitesi aras?ndaki farklar nelerdir?

?Çeli?in Gücünü Ke?fedin: Aras?ndaki Fark? Ortaya Ç?kar?n st 37 ve st 44 Kalite!” St 37 ve St 44 çeli?i aras?ndaki kalite farkl?l?klar? önemlidir ve belirli bir uygulama için uygun kaliteyi seçerken dikkate al?nmal?d?r. St 37 çeli?i, %0,20’ye kadar karbon içeri?ine sahip dü?ük karbonlu bir çeliktir, St 44 çeli?i ise %0,50’ye kadar karbon içeri?ine sahip yüksek […]

st 52 ve st 44 çelik kalitesi aras?ndaki farklar nelerdir?

?Çeli?in Gücünü Ke?fedin: Kar??la?t?r?n st 52 ve st 44 Kalite!” Belirli bir uygulama için bir malzeme seçerken çeli?in mukavemeti ve dayan?kl?l??? önemli hususlard?r. Mühendislikte kullan?lan iki yayg?n çelik türü St 52 ve St 44’tür. Bu makale, bu iki çelik aras?ndaki güç ve dayan?kl?l?k farkl?l?klar?n? inceleyecektir. St 52, mühendislik uygulamalar?nda yayg?n olarak kullan?lan dü?ük ala??ml? bir […]

st 52 ve st 37 çelik kalitesi aras?ndaki farklar nelerdir?

?Fark?n Gücünü Ke?fedin: St 52 vs St 37 çelik kalitesi!? Çelik, bir demir ve karbon ala??m?d?r ve in?aat ve imalatta kullan?lan en önemli malzemelerden biridir. En yayg?n kullan?lan çelik türlerinden ikisi St 52 ve St 37’dir. Bu çeliklerin her ikisi de demir ve karbondan olu?mas?na ra?men farkl? kimyasal bile?imlere ve mekanik özelliklere sahiptir. St 52 […]

K?rm?z? renkli çelik çat?n?n kullan?m ömrü ne kadard?r?

?Dayan?kl?l??? Yeniden Tan?mlamak ? k?rm?z? renk çelik çat? Daha uzun sürer!” K?rm?z? renkli bir çelik çat?n?n hizmet ömrü, çeli?in kalitesi, kuruldu?u ortam ve gördü?ü bak?m gibi çe?itli faktörlerden etkilenir. Çeli?in kalitesi, k?rm?z? renkli bir çelik çat?n?n hizmet ömrünü belirlemede önemli bir faktördür. Daha yüksek kalitede olan çelik, korozyona ve di?er a??nma ve y?pranma biçimlerine kar?? […]

ka_GE???????