655M13 Çelik Kalitesinin Üstün Gücünü ve Dayan?kl?l???n? Ke?fetmek

655M13 Çelik Kalitesinin Üstün Gücünü ve Dayan?kl?l???n? Ke?fetmek

655M13 çelik kalitesini kullanan endüstriler aras?nda in?aat, otomotiv, havac?l?k ve mühendislik bulunmaktad?r. Bu çelik kalitesi genellikle yüksek mukavemet, dayan?kl?l?k ve a??nma ve a??nmaya kar?? direnç gerektiren uygulamalarda kullan?l?r. A??r yüklere veya zorlu çal??ma ko?ullar?na maruz kalan di?lilerin, millerin, c?vatalar?n ve di?er bile?enlerin imalat?nda s?kl?kla kullan?l?r.

오류: 콘텐츠가 보호됩니다!!
ko_KR???