Kazan Saclar? Kullan?m Yerleri ve Kimyasal Yap?lar?

Kazan Saclar? Kullan?m Yerleri ve Kimyasal Yap?lar?

Bas?nçl? kap çelikleri olarak da adland?r?lan kazan saclar?n?n ba??nda P harfinin oldu?unu görmü?sünüzdür.  Bunun nedeni malzemenin P kalite grubu içerisinde yer almas?d?r. Çekme ve akma mukavemetleri yüksektir. Yüksek s?cakl?k ?artlar?nda sürünme dayan?m? ve çentik darbe dayan?m? oldukça iyidir. Malzemenin içerdi?i ala??m elementinin türüne ve miktar?na göre mekanik özellikler de?i?kenlik gösterecektir.

Kazan Saclar? Kullan?m Yerleri

Kazan saclar? bas?nca dayan?kl? olmas?yla bilinir. Bu özelli?i sayesinde endüstride farkl? ürünlerin imalat?nda kullan?l?r. En bilinen üretim yeri Erdemir?dir. Mükemmel ?ekil alabilirli?e ve kaynaklanabilir olmas? di?er art?lar?ndand?r. Kaynak kabiliyeti ?s?l i?lem özelliklerine göre belirlendi?inden piyasada normalize edilmi? ya da sertle?tirildikten sonra temperlenip sat?lmaktad?r.

Yüksek s?cakl?k ve bas?nç ba?l? ba??na tehlike arz eden bir konudur. Fazla bas?nç olu?mas? patlamalara, gaz s?z?nt?lar?na ve bunlara ba?l? olarak yang?na neden olabilir. Endüstride üretilecek bas?nçl? kaplar için malzeme seçimi bu nedenle büyük önem ta??r. Kazan saclar? kullan?larak yüksek bas?nca dayan?kl? ürünler elde edilir. S?cakla birlikte etkile?en buhar ve gazlar bir süre sonra korozyona neden olabilir. 보일러 시트? korozyona dayan?kl? özelli?i sayesinde uzun süre güvenle kullan?m sunmaktad?r.

Yol, baraj ya da in?aat ?antiyeleri gibi büyük çal??ma sahas?na sahip alanlarda kullan?lacak araç üstü sistemlerin üretimi için kazan saclar? kullan?l?r. LPG tüpler ve s?cak s?v? ta??yan borular?n yap?m?nda kullan?l?r. Petrol rafine etme endüstrisi için iyi bir malzemedir.

Kazan Saclar? Kimyasallar?

Farkl? bile?ime ve kaliteye sahip çok say?da kazan sac? vard?r. Ala??ms?z olanlar?n içerisinde Mn miktar? daha fazlayken S ve P elementleri daha az bulunur. Pürüz, çatlak, kaba çizik gibi istenmeyen hatalar?n olmamas? için normalize i?lemine tabi tutulurlar. Tek kötü yan? 350 dereceden sonra mekanik özelliklerinin azalmaya ba?lamas?d?r. Bu nedenle alternatif bir malzeme üretimi gerekli olmu?, içerisine Cr, Mo, Mn, W ve V elementlerinden belirli oranlarda eklenen az ala??ml? kazan saclar? bulunmu?tur. Burada Mo k?saltmas?na sahip molibden miktar? kritik rol oynamaktad?r. %0,25 ila %1.10 aras?nda malzemeye eklenerek yüksek s?cakl?k ?artlar?na dayanmas? sa?lanmaktad?r.

P355NH Kalitesi ve kimyasal yap?s?

P355nh kalitesi kazan saclar? aras?ndan en mukavemetli sac olarak tan?mlanmaktad?r.

 

p355nh kimyasal yap?s?
p355nh kimyasal yap?s?

https://istanbultrapez.com/

https://istanbulgalvaniz.com/

magneticbileklik.com

철강 가격?

ko_KR???