832M13 Çelik Kalitesinin Özelliklerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

832M13 Çelik Kalitesinin Özelliklerini ve Uygulamalar?n? Ke?fetmek

832M13 çelik kalitesi, mekanik ve kimyasal özelliklerinden dolay? yayg?n olarak kullan?lan bir mühendislik ve in?aat malzemesidir. ??te özellikleri ve uygulamalar? hakk?nda baz? ayr?nt?lar:

Özellikler:
1. ?yi sertle?ebilirlik: 832M13 çeli?i, de?i?en sertlik seviyelerine ula?mak için ?s?l i?lemle sertle?tirilebilir.
2. Yüksek mukavemet: Bu çelik kalitesi yüksek çekme mukavemetine sahiptir, bu da onu yüksek yük ta??ma kapasitesi gerektiren uygulamalar için uygun k?lar.
3. ?yi a??nma direnci: 832M13 çeli?i a??nmaya ve a??nmaya kar?? iyi bir direnç gösterir, bu da onu sürtünmeye veya darbeye maruz kalan bile?enler için ideal k?lar.

Mekanik Kompozisyon:
– Karbon (C): %0,10-0,16
– Manganez (Mn): %0,50-0,80
– Silikon (Si): %0,10-0,35
– Fosfor (P): %0,035 maksimum
– Kükürt (S): %0,040 maksimum
– Nikel (Ni): %1,50-2,00
– Krom (Cr): %0,30-0,50
– Molibden (Mo): %0,25-0,35

Teknik Kompozisyon:
– Su söndürme
– Ya? söndürme
– Hava so?utma

Akma De?eri ve Çekme De?eri:
– Verim gücü: 430-630 MPa
– Çekme mukavemeti: 780-950 MPa

Kimyasal bile?im:
– Karbon (C): %0,10-0,16
– Manganez (Mn): %0,40-0,60
– Silikon (Si): %0,10-0,35
– Fosfor (P): %0,035 maksimum
– Kükürt (S): %0,040 maksimum
– Nikel (Ni): %1,10-1,50
– Krom (Cr): %0,30-0,50
– Molibden (Mo): %0,20-0,30

Kullan?m Alanlar?:
1. Otomotiv endüstrisi: 832M13 çeli?i, otomotiv ?anz?manlar?ndaki di?liler, miller ve eksantrik milleri gibi çe?itli bile?enlerin üretiminde kullan?l?r.
2. ?n?aat sektörü: A??r i? makineleri, vinçler ve yap? elemanlar?n?n yap?m?nda kullan?l?r.
3. Petrol ve gaz endüstrisi: Bu çelik s?n?f?n?n yüksek çekme mukavemeti ve a??nma direnci, onu sondaj ekipman? ve boru hatt? in?aat? için uygun k?lar.

Üretim S?n?rlar?:
832M13 çelik kalitesine ili?kin üretim s?n?rlar?, üreticiye ve üretim sürecine ba?l? olarak de?i?iklik gösterir. Do?ru üretim s?n?rlar? için üreticinin spesifikasyonlar?na ba?vurmak önemlidir.

Endüstriler:
832M13 çelik kalitesini kullanan endüstriler aras?nda otomotiv, in?aat, petrol ve gaz ve genel mühendislik bulunmaktad?r. Yüksek mukavemet, dayan?kl?l?k ve a??nma direnci gerektiren uygulamalarda yayg?n olarak kullan?l?r.

klaida: Turinys apsaugotas!!
lt_LTLietuvi? kalba