Stambulo pjovimas lazeriu

cnc lazer sac kesim fiyatlar?, lazer kesim fiyatlar?, lazer kesim firmalar?, lazer metal kesim istanbull, laser kesim dudullu, lazer kesim ankara

Stambulo pjovimas lazeriu

Stambulo pjovimas lazeriu, tek bir dalga boyunda olan konsantre bir ???k demetidir. Her ?????n dalga boyu vad?r. Metal kesim için ayr? dalga boyu, galvaniz sac lazer kesim için ayr? dalga boyu, paslanmaz sac cnc lazer kesim için ayr? dalga boyu kullan?lmaktad?r. Yani her metalin ????? emme kapasitesi farkl?d?r, ayr?ca bu durum Stambulo pjovimas lazeriu ile kesilecek malzemenin kal?nl??? ve yüzey dururumu ile de alakal?d?r.

Yani farkl? malzemeler lazer ????? farkl? miktarlarda emer, yans?t?r ve iletir. Bir cnc metali lazer kesim i?lemi için, kesmeyi dü?ündü?ünüz malzeme için ona uygun miktarda  dalga boyu seçmek önemlidir. Lazer enerjiyi direk malzeme yüzeyine yönlendirildi?i için, malzeme, erime s?cakl???ndan ve degradasyon s?cakl???na kadar h?zla ?s?nmas?ndan dolay? çok fazla enerji ve ????? emmektedir. cnc pjovimas lazeriu makinesi, bir cnc lazer ???k ???n?n? metal plaka üzerine odaklayarak çal???r. Stambulo pjovimas lazeriu –  Lazer ????? o kadar yüksektir ki, odakland???nda, malzemeyi eritecek veya buharla?t?racak kadar kesilecek metal malzemenin s?cakl???n? yükseltir, çok küçük bir odaklanma ile kesim i?lemini yapmaktad?r.

Lazer kesim ?stanbul, kesim esnas?nda olu?an erimi? malzemeyi gaz ile kesilen metal plaka üzerinden uzakla?t?r?r. Bu cnc kesim yöntemi özellikle levha saclar?n kesiminde kullan?lan bir yöntemdir. Stambulo pjovimas lazeriu da bulunan farkl? uzunluk ve geni?likte makinalar?m?z ile istedi?iniz kal?nl?kta lakštinio metalo pjovimas lazeriu mes galime.

istanbul lazer kesim fiyatlar?
istanbul lazer kesim fiyatlar?

?stanbul Lazer Kesim Fiyatlar?

Stambulo pjovimas lazeriu makineleri istanbul da bulunan tesisimizdeki lazer sac kesim makinalar? ile çelik kesim , bak?r plaka kesim, alüminyum plaka kesim , paslanmaz çelik sac kesim, lazerle aç?l? boru kesim, lazerle aç?l? profil kesim gibi birçok metal malzemeyi yüksek hassasiyetle kesebilmektedir. Cnc pjovimas lazeriu makianalar? oynar ba?l?klar ile aç?l? veya 3d kesim dedi?imiz plaka haricinde farkl? malzemelerin kesiminde de kullan?lmaktad?r. H profil kesimi ya da Kaynaks?z boru kesimi gibi bir çok çelik ya da metal malzeme lazer kesimi mümkündür. Dünya da lazer kesim makinesi pazar?n?n 2017-2021 döneminde % 8,04’lük bir oranda büyüyece?ini tahmin ediyor.

?stanbul Lazer Kesim Yöntemleri

Lazerler kullan?larak kesmede,cnc lazer kesim yap?lacak metal malzemenin türüne göre kesme yöntemleride farkl?l?k göstermektedir.Metal malzemeleri cnc pjovimas lazeriu için kullan?lan farkl? tiplerde birçok farkl? yöntem vard?r. Yöntemlerden baz?lar? buharla?ma, eriyik ve üfle, eriyik üfle ve yak, ?s?l gerilme çatla??, kaz?ma, so?uk kesme ve yanma stabilize lazerle kesmedir.

Lazer kesim  – Buharla?ma kesme

Buharla?t?rmada, odaklanm?? ???n kesimi malzemenin yüzeyini kaynama noktas?na kadar ?s?t?r ve bir anahtar deli?i olu?turur. Anahtar deli?i , deli?i h?zla derinle?tirerek emicili?in aniden artmas?na neden olur . Delik derinle?tikçe ve malzeme kayd?kça, üretilen buhar erimi? duvarlar? ejektay? üfleyerek a??nd?r?r ve deli?i daha da büyütür. Odun, karbon ve termoset plastikler gibi erimeyen malzemeler genellikle bu yöntemle kesilir.

Lazer kesim –ištirpti ir pūsti

Erime ve üfleme veya füzyon lazer kesim, bu lazer kesim yönteminde alevle gaz?n bulu?mas?ndan olu?an erimi? malzemeyi kesim alan?ndan üflemek için yüksek bas?nçl? kullan?r. Bu yöntem ile lazer sac kesimin güç gereksinimini büyük ölçüde azalt?lmaktad?r. Erime noktas?na kadar ?s?t?lan malzeme sonra bir gaz yüksek bas?nçla erimi? sac plaka malzemenin üzerine üfleyerek kesim i?lemi gerçekle?ir. Bu durum malzemenin s?cakl???n? daha da artt?rma ihtiyac?n? ortadan kald?r?r. Bu i?lemle cnc kesim yap?lan malzemeler genellikle metaldir.

Lazer kesim –pluošto lazeris

Fiber lazer kesim makinalar?, cnc lazer kesmenin en güçlü yoludur. Fiber lazer CO? Lazer kesime k?yasla çok daha güçlüdür. Fiber lazer kesim fiber aktif makinenin kesme kafas?na iletilir. Fiber lazer kesim CO? ye göre daha küçüktür. Fiber lazer kesim istanbul, çelik plaka (sac plaka), paslanmaz çelik plaka, alüminyum plaka ,bak?r plaka veya pirinç plaka gibi metallerden saclar?n i?lenmesi için uygundur.

Lazer kesim – Reagento atjungimas

Reaktyvusis lazerinis lakštų pjovimas paprastai yra lakštinio metalo pjovimasnde kullan?lan yöntemlerdendir. Alevle kesme olarak bilinen bu kesim yöntemi en yava? yöntemlerdendir. Di?er lazer kesim yöntemlerine göre yava? olmas?na kar??n cnc lazer kesimi istenen sac plaka malzemelerin kal?nl??? artabilmektedir.

Lazer Kesim ?stanbul
Stambulo pjovimas lazeriu

Lazer Kesim Fiyatlar? ?stanbul

Lazer kesim fiyatlar? kesilecek sac malzemenin kal?nl???na , yap?lacak cnc lazer kesimin boyutlar?na göre de?i?mektedir. Bu de?i?imin sebebi lazer kesim fiyatlar?na yans?maktad?r. Lazer sac kesim yap?lacaksa, kesilecek sac plakan?n kal?nl??? ve plaka üzerindeki boyutu kesim h?z?n? etkiledi?inden lazer sac kesim fiyatlar? hesaplamas? de?i?ir. Lazer kesim fiyatlar? hesaplamas? cm / sn göre yap?lmaktad?r. Bu sebepten lazer kesim fiyatlar? hesaplan?rken bir çok kriter incelenmektedir. Paslanmaz sac lazer kesim , galvaniz sac lazer kesim fiyatlar?n?n birbirinden farkl? olmas? da ayn? zaman da kesilecek sac plakan?n yüzey durumundan kaynaklanmaktad?r.

A?a??daki tabloda örnek olarak hangi kal?nl?kta metal plakan?n ne kadar zamanda lazer ile kesilece?i gösterilmi?tir. Lazer kesim fiyatlar? cm/sn göre hesapland???n? belirtmi?tik. Lazer sac kesim ile lazer alüminyum kesim farkl? yap?lar oldu?undan cnc lazer kesimde harcanacak zaman da ayn? oranda de?i?mektedir.

Lazer Metal Kesim Fiyatlar?

lazer kesim istanbul, lazer kesim dudullu, lazer kesim ikitelli, lazer sac kesim
lazer kesim istanbul, lazer kesim dudullu, lazer kesim ikitelli, lazer sac kesim, laser metal kesim, dudullu lazer sac kesim, ikitelli lazer sac kesimlar?
lt_LTLietuvi? kalba