Omega Direk Fiyat?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Omega Direk fiyat? , omega direk trafik ve yol levhalar? montajlamak için kullan?l?r.

Çelikten yap?lmas? ile farkl? iklim ve ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Üzerine aç?lan 70 adet delik ile i?aret levhalar?n?n kolay montajlanmas? sa?lanmaktad?r.

omega direk

Omega Direk Fiyat? 

– Omega Direk Fiyat? s?cak dald?rma galvaniz ile üretilir. Bu sebeple atmosferik tahribat için ek boya ihtiyac? duymaz.
– Bir dire?e birden fazla levha ba?lanabilir.
– Omega Direk birbirine ba?lanarak boyu uzat?labilir.
– Üzerindeki deliklere uygun olarak birden fazla i?aret levhas? ba?lanabilir
– Uzun süre dayan?m? olmas?ndan kaynakl? bak?ma ihtiyac? yoktur.
– Di?er Trafik direklerine oranla ekonomiktir.

Omega Direk Fiyat? ve  Montaj? Nas?l Yap?l?r?
Omega direk Fiyat? yol kenar?na omega direk çakma makinas? monte edilebilece?i gibi ayr?ca zemin uygunsa yeterli uzunlukça çukur kazl?r. Ard?ndan beton ile sabitlenerek monte edilebilir.

Ürün Teknik Özellikleri
Profil Kal?nl??? : 4 mm
Ilgis: 10 pėdų

OMEGA D?REK ?MALAT ÖLÇÜLER?

 • Omega stulpas (3mm) 2 mt
 • Omega stulpas (3mm) 2,5 m
 • Omega stulpas (3mm) 3 mt
 • Omega stulpas (3mm) 3,5 m
 • Omega stulpas (3mm) 4 mt
 • Omega stulpas (4mm) 2 mt
 • Omega stulpas (4mm) 2,5 m
 • Omega stulpas (4mm) 3 mt
 • Omega stulpas (4mm) 3,5 m
 • Omega stulpas (4mm) 4 mt
 • Omega stulpas ( 5mm ) 2,5 m
 • Omega stulpas (5mm) 3 mt
 • Omega stulpas (5mm) 3,5 mt
 • Omega stulpas (5mm) 4 mt

Omega direk istanbul imalat atölyemizde istenilen ölçülerde omega direk imalat? yapmaktay?z. Ayl?k omega direk üretim kapasitemiz 20000 adet üzerindedir. Omega direk istanbul dudullu da bulunan omega polių gamyba tesisimizde üretmekteyiz. Bir çok büyük firmaya fason olarak omega direk üretmekteyiz. Son 4 y?ld?r Karayollar? genel müdürlü?ünün bir çok ihalesinin omega direk ve trafik levhalar?n?n imalat?n? gerçekle?tirdik.

OMEGA D?REK F?YATLARI

Omega direklerin fiyatlar? bir kaç farkl? materyale ba?l?d?r. Omega direkler siyah sac?dan ürtilirler. Siyah sac fiyatlar?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir. Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir. Omega direk imalat?nda 2 Metre 5 Metre üretime göre üzerindeki delik say?lar? de?i?mektedir.  Omega direk üzerindeki delik say?s? ayn? zamanda maliyeti yani Omega direk fiyatlar?n? da etkilemektedir.

Omega direk genellikle olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  uyar?c? trafik levhalar?n zemine montaj?nda kullan?lan galvaniz kaplamal? çelik direklerdir. Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen omega poliusler sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direk 149 mm ve 136 mm olarak farkl? ölçülerde imal edilebilirler. Omega direkler siyah çelik sac?dan imal edilmektedir. Omega trafik dire?i istanbul imalathanemizde üretimini gerçekle?tirmekteyiz.

Omega direk fiyat?
Omega direk fiyat?

 

OMEGA D?REK ÖZELL?KLER?

 • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
 • Omega direk sac kal?nl?klar? tercihe göre 3 mm , 4 mm veya 5 mm olabilir.
 • Omega direklere birden fazla uyar?c? levha ba?lanabilir
 • 2 metrai omega polius, 2,5 metre omega direk, 3 metre omega direk, 4 metre omega direk veya 5 metre omega direk üretilebilmektedir.
 • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. Omega direk delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm?dir.
 • Omega direk bak?m maliyeti yoktur.
 • Omega direk kapal? ve aç?k alanlarda kullan?labilir.
 • Omega direk fiyatlar? ekonomiktir.
 • Omega direk çakma makinas? ile kolayca monte edilebilir.
 • Omega direk imalat? istenilen ölçüde yap?labilir.

Omega direk imalat? için kullan?lacak sac kal?nl??? ve fiyat?
Galvaniz kal?nl??? : 275 gr /m2
Omega direk imalat? için sac kesim ve büküm i?çilik bedeli
Omega direk imalat? için sac fiyalar?na sitemizden ula?abilirsiniz.

OMEGA D?REK F?YATLARI

Omega direk fiyatlar? hesaplan?rken en önemli iki kalem sac fiyatlar? ve galvaniz kaplama fiyatlar?na bakmam?z gerekmektedir.

Güncel sac fiyatlar?Jį galite peržiūrėti šioje nuorodoje. Cinkuota danga fiyatlar? ise kaplanacak alan?n yüzeyine göre veya galvaniz kaplanacak malzemenin tonaj?na göre de?i?mektedir.

OMEGA D?REK NED?R?

omega polius a??l?kl? olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  uyar?c? trafik levhalar?n zemine montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir.

Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r.

Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direklerin fiyatlar? bir kaç farkl? materyale ba?l?d?r.

Omega direkler siyah sac?dan ürtilirler. Siyah sac fiyatlar?ndaki de?i?im omega direk fiyatlar?n? da de?i?tirmektedir. Omega direk imalat? 2 metre ile 5 metre aras?nda yap?labilmektedir.

Omega direk imalat?nda 2 Metre 5 Metre üretime göre üzerindeki delik say?lar? de?i?mektedir.

Omega direk üzerindeki delik say?s? ayn? zamanda maliyeti yani Omega direk fiyatlar?n? da etkilemektedir.

Omega direk fiyatlar? kullan?lan siyah haddelenmi? sac fiyatlar? ba?l?  demi?tik.

Omega direkler iki buçuk milimetre ile 5 milimetre kal?nl?kta siyah haddelenmi? sacdan Çelikten imal edilebilirler. 

Omega direk imalat? için kullan?lacak sac?n kal?nl??? Omega direk  fiyat?n? etkilemektedir.

Karayollar? Genel Müdürlü?ü genellikle 4 milim kal?nl?k ve iki buçuk metre uzunluk Omega direk tercih etmektedirler.

Örne?in bir 4 milim kal?nl???nda sacdan Omega direk imalat? ve Omega direk fiyat hesaplamas? anlatal?m. Omega direk imalat?  için alaca??m?z sac?n 4 milimetre ve geni?li?inin 1500 milimetre ve Omega direk boyunun iki buçuk metre olarak hesaplayal?m.
Sac a??rl?k hesaplama formülü : kal?nl?k x geni?lik x boy x özgül a??rl?k (7,85)/1000000 = kg

Yani bir plaka sacdan 149 geni?li?inde olan omega direk imal edece?imizi farz edersek. Bir plaka s?cak haddelenmi? sacdan 10 adet omega direk üretilebilir.

Her bir adet omega direk için sac kesilirken 1 mm fire ayr?l?r. Bundan sebep omega direk geni?li?i 150 mm yerine 149 mm den hesaplanmaktad?r.

Omega direk a??rl?k hesaplamas? : 4 x 149 x 2500 x 7,85 / 1000000 = 11,70 kg omega direk bir adet a??rl???d?r. Bu a??rl?k hesaplamas?na galvaniz kaplama ve delikler hesaba kat?lmam??t?r.

OMEGA D?REK ÖZELL?KLER?

 • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli omega direk ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
 • Omega direk sac kal?nl?klar? tercihe göre 3 mm , 4 mm veya 5 mm olabilir.
 • Omega direklere birden fazla uyar?c? levha ba?lanabilir
 • 2 metrai omega polius, 2,5 metre omega direk, 3 metre omega direk, 4 metre omega direk veya 5 metre omega direk üretilebilmektedir.
 • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. Omega direk delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm?dir.
 • Omega direk bak?m maliyeti yoktur.
 • Omega direk kapal? ve aç?k alanlarda kullan?labilir.
 • Omega direk fiyatlar? ekonomiktir.
 • Omega direk çakma makinas? ile kolayca monte edilebilir.
 • Omega direk imalat? istenilen ölçüde yap?labilir.

OMEGA D?REK F?YATLARI

Omega direk fiyatlar? hesaplan?rken en önemli iki kalem sac fiyatlar? ve galvaniz kaplama fiyatlar?na bakmam?z gerekmektedir. Güncel sac fiyatlar?Jį galite peržiūrėti šioje nuorodoje.

Cinkuota danga fiyatlar? ise kaplanacak alan?n yüzeyine göre veya galvaniz kaplanacak malzemenin tonaj?na göre de?i?mektedir.

2,5 mm omega direk fiyat? 76,46 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
3 mm omega direk fiyat? 83,76 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
4 mm omega direk fiyat? 98,34 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
5 mm omega direk fiyat? 112,93 TL/ADET (Fiyatlar maliyetlere göre de?i?lik gösterir)
2,5 metre omega direk fiyat?
3 metre omega direk fiyat?
4 metre omega direk fiyat?
5 metre omega direk fiyat?

Görüldü?ü gibi omega direk fiyatlar? sac kal?nl???na ve uzunlu?una göre de?i?mektedir. Yukar?da verilen fiyatlar 2500 mm uzunlu?a göre hesaplanm??t?r.

omega polius genellikle kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kulland???m?z uyar?c? trafik levhalar?n montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir.

Galvaniz kapl? çelikten imal edilen omega direkler sa?lam yap?s? ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r.

Omega direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

OMEGA D?REK ?MALATI NASIL YAPILIR?

Omega direkler siyah sacdan üretilmektedir. S?cak haddelenmi? sac yap?s? gere?i atmosfer korozyonuna aç?k haldedir. Omega direkler d?? mekanda kullan?ld?klar?ndan ya?mur ve benzeri nemli ko?ullara uygun olmas? için omega direk üretimi esnas?nda s?cak haddelenmi? saclar s?cak dald?rma galvaniz ile kaplanmaktad?rlar.

S?cak dald?rma galvaniz omega direkleri korozondan korumas?n? sa?lar ve ömrünü uzat?rlar.

Omega direkler tercihe göre 2 metre den 5 metreye kadar üretilebilirler. Karayollar? genel müdürlü?ünün yani KGM nin ?artnamesinde yer alan omega polius üretim standartlar? ?u ?ekildedir.

Omega direk 4mm kal?nl?kta olmal?d?r,
Omega direkler 275 gr/m2 galvaniz ile kaplanmal?d?r,
Omega direklerin boyu 2,5 metre olmal?d?r,
Omega direklerin üzerinden delik say?s? 70 adet olmal?d?r,
Omega direkler aç?l?m? 149 mm olmal?d?r.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
lt_LTLietuvi? kalba