Производство на галванизиран челичен лим - Како се произведува поцинкуваниот лим?

Производство на галванизиран челичен лим - Како се произведува поцинкуваниот лим?

галванизиран челик tarihi, Simyac? kimyagerin demiri erimi? çinkoya bat?rmas?yla demirin üzerinde gümü? benzeri bir kaplama oldu?unu fark eder. Bu hikaye 300 y?l önce ba?lar. Simyac?n?n bu giri?imi galvanizleme tarihinin olu?umunda ilk ad?m olacakt?.

Çinkonun demirle bulu?mas? , galvanizleme tarihi ile yak?ndan ba?lant?l?d?r; 2500 y?l öncesinde dahi çinko ile yap?lan süslemeler bulunmaktad?r.BU süslemeler yüksek miktarda çinko bulunan madenin eritilmesi ile yap?lmaktayd?. Pirinç ise bak?r ve çinko ala??mdan yap?maktad?r. % 23 çinko içeren Judean pirinci ile MÖ 10. yy da bulunmu?tur.

Charaka Samhita MÖ 500 civar?nda yaz?lan me?hur Hint t?p metni , çinko okside edildi?inde, ‘filozof yünleri’ olarak da bilinen pushpanjan üretti?inden, çinko oksit oldu?u dü?ünülen bir metalden bahseder. Hint t?p metninde, çinko oksidinin gözler için bir merhem ve aç?k yaralar için bir tedavi olarak kullan?m?n? detayland?r?yor. Çinko oksit günümüzde ciltler için, kalamin kremlerde ve antiseptik merhemlerde kullan?l?r. Çinko üretimi 17. yüzy?lda Hindistan’dan Çin’e ta??nd?. 1743 de ?ngiltere Bristol’de ilk Avrupa çinko eriticisi yani galvaniz kaplama tesisi faaliyete ba?lad?.

galvaniz çelik
галванизиран челик

1742’de, Melouin adl? bir kimyager, Frans?z Kraliyet Akademisi’ne , erimi? çinkoya bat?rarak demir üzerinde çinko kaplaman?n nas?l elde edilebilece?ini anlatt??? bir makale sundu . Melouin’in ke?fine ilgi bilimsel çevreler aras?nda h?zla yay?ld? ve ilk uygulama erimi? çinkonun ev e?yalar? için ucuz koruyucu bir kaplama olarak kullan?lmas?yd?. Bu ürünler, 18. yüzy?l?n ikinci yar?s?nda Fransa’n?n baz? bölgelerinde kullan?lmaya ba?land?.

1850’de ?ngiliz galvanizleme endüstrisi, demirin korunmas? için y?lda 10.000 ton çinko kullan?yordu. Bu süre ayn? zamanda, galvaniz kaplamay? tüm dünyadaki insanlar?n diline gömmek için yard?mc? olacak bir mühendislik malzemesinin icat edildi?ini gördü.

Günümüzde Galvaniz kaplama ile çelik korozyonunu engelleme

Türkiye галванизиран челик üreticilerinden Erdemir kapasite olarak toplam üretiminin %5 civar? galvanizli çelik sac olu?turmaktad?r. Türkiye de galvanizli çelik üretimi geçmi?i yakla??k 60 y?l öncesine dayanmaktad?r. Erdemir galvanizleme hatt?n? 1965 y?l?nda üretimi ba?lamas? faaliyete alm??t?r.

Ard?ndan Tezcan galvaniz 1982 y?l?nda rulo galvanizleme hatt?n? faaliyete alarak galvaniz rulo sac üreten ilk özel firma olmu?tur.

2018 verilerine göre s?cak dald?rma galvaniz tüketimi y?ll?k 300.000 ton civar?nda olmaktad?r. Bu miktara galvaniz rulo sac üreticilerinin tüketti?i çinko dahil de?ildir.

Galvaniz sac üretimi nas?l yap?l?r?

S?cak Dald?rma Galvaniz

галванизиран челик, çinko ile kaplanm?? bir karbon çeli?idir. En yayg?n çinko kaplama yöntemi s?cak dald?rma i?lemidir. So?uk galvaniz kaplama diye bir yöntem yoktur.

S?cak dald?rma galvaniz i?lemi, karbon çeli?inin erimi? bir çinko havuzuna (680 derece) dald?r?lmas?yla olu?ur. Malzeme çinko havuzundan ç?kar?ld???nda ve so?utuldu?unda havadaki oksijene bir reaksiyon olu?ur. Reaksiyon çinkonun çeli?in üzerinde kat?la?mas?na ve bütünle?mesine neden olur. 

Bu en yayg?n galvanizleme ?eklidir. Fakat bu yöntemde galvaniz kaplama kal?nl??? homojen da??l?m? kolay kontrol edilemedi?inden haz?r çelik ürünler için kullan?l?r. Yani örne?in bir çelik direk kaplama için uygundur. Galvanizleme i?leminin bir di?er yöntemi sürekli galvanizleme hatlar?d?r.

Galvaniz çelik fiyatlar? neden yüksek
Galvaniz çelik fiyatlar? neden yüksek

Sürekli Galvanizleme

Sürekli galvaniz kaplama, yani çinko kaplamay?, bir çinko banyosundan geçerken sürekli bir rulo çelik bobin yüzeyine uygular. Çelik Bobin, dakikada yakla??k 200 metre h?zla hareket eder.

Çelik Bobin, çinko havuzundan arzu edilen ölçüde çinko kaplamas? ile ç?kar. ?stenilen kaplama kal?nl???na ula?mak için fazla çinko yüksek bas?nçl? havayla uzakla?t?r?l?r. Çinko havuzundan ç?kan galvanizli rulo çelik bobin so?umaya b?rak?l?r.

Sürekli galvanizleme çinko kaplama kal?nl??? daha hassas ürünlerde kullan?l?r. Genelllikle galvaniz çelik rulo üretiminde kullan?lmaktad?r. Türkiye Galvaniz sac üreticileri bu konuda oldukça yüksek yat?r?mlar yapm??lard?r. Kaplama kal?nl??? artt?kça galvanizleme maliyeti de artmaktad?r.

Galvanizli metal levhalar, çinko metalinin çelik metal üzerine elektrokaplanmas?n? içeren bir i?lemle üretilir. Galvanizleme i?lemi, çelik üzerinde oksidasyona u?rayan ve galvanizlemeye kahverengi rengini veren bir kaplama üretir. Galvanizli metal levhalar haline getirildikten sonra, parlak bir yüzey elde etmek için kaplama y?kan?r. Bu parlak yüzey, onlara kapat?c? bir son vermek için fosfatl? emaye ile kaplanabilir veya levhalar?n yüzeylerine renk katmak için renkli pigmentlerle boyanabilir. Hayal gücünüzü kullan?n ve galvanizli sac üretiminde görmek isteyece?iniz di?er renkleri dü?ünmeye çal???n.

галванизиран челик saclar, demir cevherinin pik demire dönü?türülmesiyle üretilir. Bu, karbon, kok veya kömür formunda bir indirgeyici madde ile yap?l?r. Demir cevheri ile dolu vah?i bir araziyi alabilir ve bu ürünü sadece su ve ?s? kullanarak çevre dostu bir ?ekilde üretebiliriz.

s?cak dald?rma galvaniz sac üretimi
s?cak dald?rma galvaniz sac üretimi

Galvanizleme, koruyucu kaplamalar için çeli?in haz?rlanmas? i?lemidir. Galvanizleme i?lemi, sert ve dayan?kl? bir kaplama üretmek için zamanla kürlenen taze yap?lm?? çelik üzerinde gerçekle?tirilir. Sertle?me sürecini h?zland?rmak için tedarikçi, çeli?in yüzeyine çinkoyu elektrolizle kaplad?. Kaplama geli?tikçe, sülfürik asit içinde çözülmü? bir klorür iyonu tabakas? ile elle kapland?, her ikisi de çeli?in içine yerle?tirildi?i bir dald?rma banyosundan uyguland?, ve daha sonra ultraviyole ???klar alt?nda kürlenir. Bu i?lem, metalin kimyas?na ba?l? olarak, 100°F ile 300°F (37°C ile 149°C) aras?nda de?i?en s?cakl?klarda alüminyum ve magnezyum gibi çe?itli metaller için kullan?labilir. Galvanizli sac üretimi

Galvanizli çelik saclar a?a??daki s?rayla geçer:

Galvanizli çelik sac?n en yayg?n ?ekli, birkaç çelik katman?ndan olu?an kütüklerden haddelenir. Bu tip levhay? üretmek için, kütükler bir f?r?nda yüksek s?cakl?klara (üretim s?cakl?klar? 1200°C ile 1500°C aras?ndad?r) ?s?t?l?r ve burada fazla malzeme ve ?ekli ç?karmak için bir çekiçle dövülür. Bu i?lem, her çelik tabakas? için yakla??k 20 dakika sürer.

Galvanizli çelik, önce çeli?e ince bir a? galvanizleme maddesi ile önceden a??nd?r?larak haz?rlan?r. Bu, maksimum koruma ve pas direnci elde etmek için yap?l?r. Ard?ndan, çelik rulolar, istenen nihai kal?nl??a ula?mak için bir dizi düz kesim ve yeniden kesimle levha haddelenir. Plaka haddelemesinden sonra, daha fazla bitirme geçi?i meydana gelir. Bu geçi?ler s?ras?nda çelik, cilalama makineleri kullan?larak s?zd?rmaz hale getirilir ve/veya belirli bir yüzey kalitesi elde etmek için s?cak su ile çalkalanarak elenir. Ard?ndan, son montaj yerine oturtulmadan önce bu yüzeyin üstüne koruyucu bir kaplama uygulan?r.

Galvaniz kaplamas?n? etkilemeden en son metalurjik standartlara göre i?lenmi?, haddelenmi? ve damgalanm?? çelik. Galvaniz kaplama yap??t?r?lm??, boyanmam??. Bu üretim tekni?i 1930’dan beri de?i?meden kalm??t?r.

Galvanizli metal, çelik bir yüzeyin yumu?ak çelik bir noktaya veya arkaya yap??t?r?lmas?yla üretilebilir. Metal (örne?in, galvanizli çelik, paslanmaz çelik, alüminyum) damgalan?p bir ?ekle getirildi?inde, silindirler kullan?larak vakum bas?nc? ve ard?ndan çok s?cak su ile bir çinko oksit kaplamas? uygulan?r.

Galvanizli çelik ne için kullan?l?r? Galvanizli çelik, görünmez bir çinko bariyeri olu?turarak paslanmay? önleyen bir yüzey i?lemidir. Bu süreç, 18. yüzy?lda çinko ile i?lenmi? çeli?in nem ve oksijenin neden oldu?u korozyona direnece?i ke?fedildi?inde geli?tirildi. Galvanizleme i?lemi, bir metal levhan?n havada veya suda kurutulmas?n? ve ard?ndan ba?ka bir levha ile kaplanm?? çinko katmanlar? aras?na yerle?tirilmesini içerir. Bu i?lem s?ras?nda çinko, oksijenin ilk çinko tabakas?n?n alt?ndaki aç?kta kalan metale ula?mas?n? önleyen ve böylece oksidasyonu önleyen koruyucu bir kaplama olu?turur. ??lem çelik, alüminyum, bak?r veya paslanmaz çelik dahil olmak üzere çe?itli metallere uygulanabilir. Galvanizli çelik, paslanmay? önleme ve koruyucu bir kaplama i?levi görme yetene?i nedeniyle üreticiler taraf?ndan yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Ayr?ca, iyi bir mukavemet ve a??nma direncine sahiptir. Bu faydalar, galvanizli çeli?i, üretim tesislerinde ve havaalanlar? ve otobüs depolar? gibi ula??m merkezlerinde yap?sal elemanlar ve dekoratif parçalar için ortak bir koruyucu malzeme haline getirir; ayr?ca deniz ortamlar?n?n malzemeyi uzun süreli d?? hava ko?ullar?na maruz b?rakt??? r?ht?m ve r?ht?mlardaki yüzeylerin bütünlü?ünü korur. Galvanizli çelik ayr?ca mimaride özellikle binalar?n içindeki kolonlar gibi rijitli?i korurken esneme veya bükme gerektiren destek uygulamalar?nda kullan?l?r.

çeli?in dü?ük maliyetli çinko ve demir ala??m? olan çinko ile elektrokimyasal olarak kaplanmas?yla yap?l?r. Çinko, kimyasal piller gibi davranan yüksek voltajl? elektrotlar kullan?larak sürekli bir i?lemde elektrokimyasal olarak uygulan?r. Elektrotlardan gelen elektrik yüklü parçac?klar, daha sonra yap?lar?n? yumu?atmak ve boyutlar?n? geni?letmek için tavlanan çinko kaplamalar olu?turmak için iç malzeme ile reaksiyona girer. 

Bu sonuç paslanmayacak, paslanmayacak endüstriyel bir üründür. Üretimimizde malzemeye bir delik aç?larak deli?in iç yüzeyine elektrot dokundurularak malzemeler kaplan?r.

Boyut: 1 sayfa, 4,5 ft. uzunluk x 100′ geni?lik (1250 x 30 m)

Galvanizli sac üretimi што?

Galvanizli sac üretimi. (demir ve çeli?in galvanizli demire nas?l yap?ld???n? gösteren)

Galvanizli sac üretimi, ürünün paslanmamas? için galvanizlenece?i bir i?lemdir. Galvanizleme i?lemi, imalat endüstrisinde önemli bir bile?endir ve metali korozyondan korumak için yo?un bir ?ekilde kullan?l?r.

Galvanizli sac üretimi

Galvanizli çelik sac, otomotiv d?? cepheleri, aletleri ve mobilyalar? için çok parlak bir yans?t?c? yüzey üretmek üzere bir parça ince s?cak haddelenmi? çelik galvanizlenerek yap?l?r. So?uk veya s?cak haddelenmi? çelik saclar?n kaplamal? bir ürüne nas?l dönü?türülece?ini görmek için galvanizli çelik sac üretimiyle ilgili video özelli?imizi izleyin.

Galvanizli çelik sac, birçok bina uygulamas? için ideal malzemedir. Paslanmayan güçlü bir metaldir, bu da onu d?? mekanlarda ve zorlu ortamlarda kullan?m için özellikle uygun hale getirir. Galvanizli sac, korozyona kar?? korumak için çinko ile kaplanm??t?r. Ancak, bu süreç kendine özgü bir dizi zorluk yarat?r.

Galvanizli çelik sac, esas olarak çelik sac yüzeyinin koruyucu bir çinko tabakas?na sahip oldu?u galvanizleme yöntemiyle üretilir.

Galvanizli sac, çe?itli ürünlerin üretiminde kullan?lmaktad?r. Baz?lar? ev kullan?m? için teneke kutular, araçlar,

Galvanizleme, çelik sac?n erimi? çinko banyosundan geçti?i sürekli s?cak dald?rma ad? verilen bir i?lemle çelik saclara uygulanan bir çinko kaplamad?r.

Galvanizli çelik, koruyucu bir çinko tabakas?na sahip s?radan karbon çeli?idir. Çelik mukavemeti dü?ük karbonlu çeli?e e?de?erdir, çinko d?? tabakas? ise UV ?????na ve di?er elementlere kar?? dirençli olmas?n? sa?lar. Galvanizli metalin kaynaklanmas? ve perçinlenmesi kolayd?r

mk_MK?????????? ?????