?stanbul Beton Trapezi

beton-alt?-trapezi-istanbul

?stanbul Beton Trapezi

75/750 ?stanbul Beton alt? Trapez saclara deck sac? da denilmektedir.
Deck trapez saclar? zemin kal?plar? yerine sarf edilen basit ve süratli montaj edilebilir.
Uzunlu?u istenilen ölçüye göre üretilebilir zemin kal?p saclar?d?r. Deck sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üstüne fason i?çilik eklenerek bulanabilir.
Gerek fason beton alt? trapez imalat? , beton alt? trapez program? amac?yla (deck program?) mü?teri temsilcilerimiz ile görü?ebilirsiniz.
Dü?ük beton yüksekli?i gerektiren yerlerde kullan?lmak amac?yla tasarlanm??t?r.
Ayr?ca mesken çelik yap?lar?n arakat dö?emelerinde, hafif depolama yap?lacak ara kat dö?emelerinde ve büro arakat mefru?at çeliklerinde kullan?lmaktad?r.
Trapez Sac?n tam geni?li?inden ziyade formun ba?lang?ç ve biti? ekseni baz al?nmaktad?r.

Fiyatlar? günlük olarak de?i?mektedir.

Beton alt? trapez saclar? galvaniz saclardan üretilmektedir.

38/151 formunda ve farkl? formalarda üretilen trapez saclar?n üzerinde belli aral?klarla özel izler bulunmaktad?r. Betonun daha sa?l?kl? tutunabilmesi için yap?lan bu formlama sonras? kolayl?kla beton alt? trapezi uygulamas? yap?labilmektedir.

БЕТОНСКИ ТРАПЕЗЕН ЛИСТ

Beton alt? trapez sac üretim tesisimizde bir çok farkl? form üretebilmekteyiz.

Beton alt? trapez sac formalar?

27/200/81 Образец

27/200/100 Обрасци

38/151 Образец

38/151/76 Образец

38/151/90 Образец

Образец 60/940

Образец 75/750

BETON TRAPEZ? ÖLÇÜLER?

?stanbul ilimizde Bir kaç farkl? formda üretimini yapt???m?z Beton trapezi 60/940 formu genellikle konut yap?lar?nda ara kat dö?emelerinde, endüstriyel yap?lar?n ara kat yap?m?nda, ofis veya plaza ara kat dö?emelerinde, depo veya antrepo ara kat dö?emelerinde de tercih edilebilmektedir. Kullan?lacak oldu?u alandaki yüklere göre yap?lan statik çal??malarda kiri? ara mesafeleri de hesap edilerek uygun trapez çelik sac kal?nl?klar? belirlenmelidir. Mü?terilerimize önerimiz mutlaka yap?lar?n?z?n statik hesaplar?n? do?ru yapt?rtarak trapez sac sipari?i vermeleridir.

?stanbul Beton trapez Sac formumuz 60/940 olarak an?lmaktad?r. 60 mm ölçüsü çelik galvanizli sac zeminden olan yükseklik ölçüsüdür. 940 mm olan ölçüsü ise net kapatma alan ölçüdür. Net kapatma alan ölçüsü demek yan yana yap?lan montajlarda di?er deck beton alt? trapez sac ?n üstüne kondu?u eksene denilmektedir. Yani 2 tane sac yan yana konuldu?u zaman 188 cm alan kapatmaktad?r. Tek  ba??na net kapatma alan? 94 cm  olan  60/940 Trapez Formlu sac?m?z  1250 mm geni?li?indeki rulodan üretilmektedir.

?STANBUL BETON ALTI TRAPEZ SAC

38/151/76 Beton alt? Trapez Sac

38/151-76 beton alt? trapez sac fiyatlar?,

38/760 sac teknik çizimi,38/151 uygulama,

38/766 beton alt? trapez sac imalat,

38/760 firmas?,38/151 gebze,

38/151 beton alt? trapez sac istanbul

38/151/76 beton alt? trapez sac 76 cm geni?liktedir.

mk_MK?????????? ?????