16mo3 Kimyasal Özellikleri nedir?

16mo3 kimyasal de?eri

16mo3 kimyasal özellikleri

ASTM (ASME) standartlar? boru hatt? tasar?m?nda en yayg?n olarak kullan?ld???ndan, bazen EN 16Mo3 çeli?i için iyi ASTM / ASME e?de?erini bulmak gerekir.

16Mo3 Malzeme ASTM kar??l???:
Diki?siz Borular: ASTM A335 P1
Çubuklar: ASTM A217 WC1
Kaynakl? Boru / Levhalar: ASTM A204 Gr.A & Gr. B

Ogólnie rzecz biorąc , 16Mo3 bir Cr-Mo ala??ml? çeliktir. Molibden (Mo) ilavesi sadece oyuk korozyonuna kar?? direnci artt?rmakla kalmaz, ayn? zamanda yüksek s?cakl?klarda sürünme mukavemetini önemli ölçüde art?r?r. Krom (Cr), yüksek s?cakl?ktaki hidrojen sald?r?s?na ve grafitlenmeye kar?? direnci artt?r?r.
Çelik 16Mo3 Plakalar? Mevcut
Kal?nl?k: 3mm ila 150mm


Mekanik özellikler
ech Minimum akma dayan?m? / Minimum akma dayan?m? / Limit d elastik minimale
m Çekme mukavemeti / Zugfestigkeit / A çeki? direnci
a Wydłużenie minimalne / wydłużenie minimalne / wydłużenie minimalne
J Çentik darbe testi / Kerbschlagbiegeversuch / Darbe bükme testi

 

Is?l i?lem ko?ullar?

+ A Yumu?ak tavl?
+ AC Karbürlerin küreselle?mesini sa?lamak için tavlanm??
+ AR Haddelenmi? olarak
+ AT Çözelti tavlanm??
+ C So?uk çekilmi? / sert
+ CR So?uk haddelenmi?
+ PR Ferrit-perlit yap?s? ve sertlik aral???na göre i?lem görmü?
+ ja ?zotermal tavlama
+ LC So?uk çekilmi? / yumu?ak
+M Walcowanie termomechaniczne
+ A normalizować
+ NT Normalle?tirilmi? ve temperlenmi?
+ U Ya??? sertle?ti
+ WP Soyulmu?
+KG Hava söndürüldü ve temperlendi
+ QL S?v? söndürülmü? ve temperlenmi?
+ QT Su verilmi? ve temperlenmi?
+ S Shearabiliteyi art?rmak için tedavi edildi
+ SH Haddelenmi? ve döndürülmü? olarak
+ SR So?uk çekilmi? ve stres giderilmi?
+ T Sertle?tirilmi?
+ TH Sertlik aral???na göre i?lem görmü?
WW+ S?cak çal??t?
+ U ??lenmemi?

 

16mo3 kimyasal özellikleri
Çeli?in kimyasal bile?imi% 16Mo3 (1.5415): EN 10028-2-2003

 

C oraz mni Ni P S cr radosny N- z
0.12 – 0.2 do 0,35 0.4 – 0.9 maksymalnie 0,3 maksymalnie 0,025 maksymalnie 0,01 maksymalnie 0,3 0.25 – 0.35 maksymalnie 0,012 maksymalnie 0,3

 

Çeli?in mekanik özellikleri 16Mo3 (1.5415)

 

Nominal kal?nl?k (mm): 60’a 60 – 100 100 – 150 150 – 250
rm – Çekme mukavemeti (MPa) (+ N) 440-590 430-580 420-570 410-570
Nominal kal?nl?k (mm): 250’ye 250 – 500
rm – Çekme mukavemeti (MPa) (+ QT) 440-570 420-550

 

Nominal kal?nl?k (mm): 16’ya 16 – 40 40 – 60 60 – 100 100 – 150 150 – 250
ReH – Minimum akma dayan?m? (MPa) (+ N) 275 270 260 240 220 210
Nominal kal?nl?k (mm): 250’ye 250 – 500
ReH – Minimum akma dayan?m? (MPa) (+ QT) 265 250

 

KV – Darbe enerjisi (J) enine, (+ N) +20°
27
KV – Darbe enerjisi (J) uzunlamas?na, (+ QT) +20°
50
KV – Darbe enerjisi (J) enine, (+ QT) +20°
34
KV – Darbe enerjisi (J) uzunlamas?na, +20°
40

 

A – Min. k?r?kta uzama (%) boyuna., (+ QT) 23
A – Min. k?r?kta uzama (%) enine, (+ N) 20
Nominal kal?nl?k (mm): 40’a 40 – 60 60 – 100 100 – 150
A – Min. k?r?kta uzama (%) (+ N) 24 23 22 19

 

 

16mo3 Kalite Sac
Arkusz jakości 16mo3

 

16Mo3 E?de?er çelik s?n?flar? (1.5415)

Uyar?! Sadece referans için
UE
PL
USA
Niemcy
DIN, WNr
Japonia
JIS
Francja
AFNOR
?ngiltere
BS
?talya
UNI
?spanya
UNE
?sveç
SS
Polska
PN
Çekya
CSN
Austria
ONORM

ISO
16Mo3
A204Gr.A
A204Gr.B
15Mo3
16Mo3
STBA12
15K3
1503-243B
240
243
15Mo3
16Mo3
16Mo3
2912
16M
15020
15Mo3KW
F26
P26
TS26
pl_PLPolski