Boyal? Sac Fiyatlari

× Aktualne ceny? Zarejestruj się, aby zobaczyć z pakietów abonamentowych musisz go zdobyć! Aby otrzymać bezpłatny 7-dniowy pakiet subskrypcji Zostań członkiem
$ 1.280,00
% 0,00
0,00
Data Fiyat De?i?im
15.02.2023 000
13.02.2023 000
07.02.2023 000

Boyal? Sac Nedir?

Boyal? sac rulo, so?uk sac rulonun ba?lang?ç noktas? çinko kaplama halk diliyle galvaniz kaplama yap?lmas?yla ba?lamaktad?r. Boyal? sac rulo da olmas? gereken çinko kaplama miktar? 275 gr/m2 her iki yüze e?it uygulanm?? olarak lamine edilmesidir. Bu de?erlerde s?cak dald?rma yöntemiyle çinko kaplamas? yap?lm?? galvaniz sac, rulo boyama (coil coating)yöntemiyle boyamas? yap?lmak için haz?r bir Metal haline gelmi? olu?ur.

Boyal? sac rulo de kullan?lan boya genellikle polyester içerikli boya kullan?lmaktad?r. Bu boyan?n di?er alternatifleri PVDF, Plastisol ve poliüretan boya kaliteleridir. Ülkemizde ucuz ve tedariki kolay olmas? nedeniyle polyester boya kullan?m? yayg?nd?r.

Boyal? Saclarda galvaniz saclar tek yada çift yönlü boyanabilen çe?itlerindendir.

Çat?, in?aat ve iç dekoratif ürünlerde kullan?lmaktad?rlar.

Boyal? Sac, bir çok sektörde kullan?lmaktad?r. Kullan?ld??? sektörlerde i?lenmesi aç?s?ndan titiz dilme ve kesme ihtiyac? duymaktad?r.

Hc Yass? Metal Tesislerinde Boyal? Sac Dilme hizmeti moderne dilme hatlar?nda gerçekle?tirilmektedir.

Boyal? Rulo Sac Nedir?

 

Boyal? sac ürünleri sadece yüksek korozyon dayan?kl?l??? sebebi ile de?il, ayn? zamanda estetik görünümleri aç?s?ndan da son derece tercih edilmektedir. Aluzin, galvaniz ya da so?uk üzerine boyama yap?labilmektedir. Mü?terilerin isteklerine göre bu sac ürünleri rulo halinde de teslim edilebilmektedir. Rulo olarak da üretilen bu ürünler dilme hatt?nda dilimlenmektedir.

Dilme hatlar?nda ortalama 20 mm ene kadar dilme gerçekle?tirilmektedir. Mü?terilerimizin taleplerine göre de dil ve yat?k ?ekilde paketleme gerçekle?tirebilmektedir. Genel olarak dilme kal?nl?klar? 0,20 mm ila 2,50 mm aras?nda de?i?mektedir.

Boyal? Rulo Sac Ürünlerinin Kullan?m Alanlar?

farba? włosy ürünleri pek çok alanda kullan?maktad?r. Genel olarak estetik görünümleri için tercih edilen bu ürünler için ayd?nlatma sistemleri, beyaz e?ya ve in?aat sektörlerinden yo?un talep gelmektedir. Bu noktada ürünlerin geni? bir kullan?ma alan?n?n oldu?unu belirtebiliriz.

Boyal? Rulo Sac Ürünlerinin Üretimi

Boyal? rulo sac ürünleri hakk?nda ?unlar? belirtebiliriz: Bobin, rulo halinde bulunan yass? metallere poliüretan merdaneler yard?m? ile uygulanan yüksek otomasyona dayal? olan kesintisiz bir boyama i?lemi yap?lmaktad?r. Bu boyama i?lemi sonucunda ise, boyal? sac ürünleri ortaya ç?kmaktad?r. Boyal? sac ürünlerinin üretimi konusunda ?unlar bulunmaktad?r:

-Bobinler aç?l?r. Alt ve üst k?s?mdaki yüzeyler temizlenmektedir. (Temizlenme a?amas?nda genellikle özel kimyasallar kullan?lmaktad?r. Kimyasallarla y?kan?r ve durulan?r)

-Üst ve alt yüzeyde bulunan metallic kromatlan?r. (Bu i?lemin amac? korozyon direncinin artmas? ve boyan?n tutunmas?n? güçlendirmesini sa?lamakt?r.)

-Bu a?amadan sonra ürün f?r?nlanmaktad?r.

-Astarlanma i?lemi yap?lmaktad?r. (Ürünün sadece ön k?sm? boyamalarda, arka yüzey k?sm?na poliüretan yap??kanl??? olan yüksek arka boya uygulanmaktad?r.)

-Bu a?amadan sonra ürün f?r?nlanmaktad?r.

-Çift yüzey boyama i?lemleri bittikten sonra astarlar?n üzeri k?s?mlar? için talep edilen son boya i?lemi yap?lmaktad?r.

-Bu a?amadan sonra ürün f?r?nlanmaktad?r.

-Mü?terilerin taleplerine göre koruyucu yüzey uygulanmas? yap?lmaktad?r.

-Boyal? sac ürünleri bu a?amadan sonra metallic rulo haline getirilir ve paketlenerek mü?terilere teslim edilir.

(Boyal? sac ürünün formu genel olarak bant ve rulo ?eklindedir)

Boyal? Rulo Sac Üretimi

Mü?terilerimize daima en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktay?z. Bu noktada istedikleri ürünleri, son teknolojik araçlarla, son teknolojiye uygun olarak üretmekteyiz. Bu noktada firmam?z mü?teri memnuniyetine son derece önem vermektedir. Ayn? zamanda firmam?z, ürünlerin teslimat? noktas?nda, belirtti?i süreye son derece önem veriyor. Bu konuda çal??malar?n? titizlikle yürütmektedir.

Kaliteli ürünlerin, kaliteli ham maddeden üretildi?inin bilincinde olan firmam?z, ülkemizin çe?itli yerlerindeki ihtiyaçlar? kar??lamaktad?r. Üretilen bütün ürünler firmam?z?n garantisi alt?ndad?r. Fabrikam?z?n kalite sürecinden geçirildikten sonra, analiz a?amas?n? geçen ürünler mü?terilere iletilmektedir.

Firmam?z kalitesi konusunda son derece hassast?r. Bu sebeple de sektör içerisinde çe?itli alanlarda son derece tercih edilen firmalar?n aras?nda bulunmaktad?r. Kaliteli hizmet verdi?imiz sektörlerin ba??nda otomotiv, beyaz e?ya, makine gibi alanlar gelmektedir. Ürünlerimiz s?f?r hata prensibi ile üretilmektedir. Uygun fiyatlarla kaliteli ürünler için kesinlikle do?ru adrestesiniz.

Boyal? sac rulolarda kullan?lan boyan?n kal?nl???nda ürünü korozyon ve d?? etkenlerden korumas? manas?nda önem arz etmektedir. Boyal? sac rulolarda olmas? gereken özellikler d?? yüzey için five mikron astar boya üzeri 20 mikron son kat boya, iç yüzey için 7 mikron epoksy esasl? bir astar boyad?r. Bu de?erlerde ve yukarda bahsetti?imiz i?lemlerden geçen boyal? sac rulolar korozyona kar?? 10 y?l sorunsuz kullan?labilmektedir.

Boyal? sac rulolar mü?terinin arzusuna göre farkl? Ral kodlar?ndan istenilen renkte üretilmektedir. Boya pigmentlerinde koyu ve canl? renklerin maliyet yüksek olmas? nedeniyle bu renklerdeki boyal? sac rulolar?n fiyatlar? da di?erlerinden biraz daha pahal?d?r.

Boyal? sac rulolar?n nakliyesi için ürünün paketleme ve yükleme ?ekillerine dikkat edilmesi zaruridir. Ortalama 5-7 ton a??rl???nda olan rulolar gerekli emniyet tedbirlerini alm?? araçlara sevk olunmas? gerekmektedir. Aksi halde araç seyahat halinde iken boyal? sac rulo hareket edip yola dü?ebilir ki bu durumda olu?abilecek tehlikenin önemini özel olarak anlatmaya gerek yoktur.

Boyal? sac rulolar?n kullanma alanlar? Sandwich panel üretimI, trapez sac üretimi, endüstriyel binalar?n aksesuarlar?n?n üretiminde boyal? sac rulolar kullan?lmaktad?r.

błąd: Treść jest chroniona !!
pl_PLPolski