DECK Trapez Sac ?malat?

beton-alt?-trapezi-istanbul

Deck Trapez Sac ?malat?

Deck Trapezi imalat? – Betonarme projelere uygun bir zemin alt? beton kal?b?d?r. Kal?p yap?l?rken beton kullan?m?n? azalt?r. Binalar?n ara kat yap?m?nda , Çelik konstrüksiyon yap?lar?n yine ara kat dö?emelerinde ve  kullan?lmaktad?r. Deck Trapez sac, Çat? kaplamas? olan trapez çat? kaplamas? ile ayn? makinede üretilebilirler.

Deck trapez kaplama, günümüzde bir çok yap?da ara kat veya zemin uygulamas? yap?l?rken tercih edilen beton ile çeli?in bütünle?mesi esas?na dayanan malzemedir. Çelik Zemin Kal?b? betondan tasarruf sa?larken yap?n?n da dayan?kl?l???n? artt?r?r. Galvanizli saclardan üretilen zemin alt? çelik malzemeler 0,70 ? 1,50 mm aras? de?i?ik kal?nl?klarda üretilebilmektedir. ?stenen boylarda üretimi yap?labilir. Maksimum uzunlu?u 12 metredir.

 

Deck Trapez Sac Ölçüleri

Deck trapez sac farkl? ölçülerde üretilebilmektedir.

38/151 Deck trapez sac : Burada bahsi geçen 38 , 38 mm ölçüsünü yani trapezin yüksekli?ini belirtmektedir. Buna hadve denilmektedir. 151 ise 151 mm  ifade eder ve iki yükseklik aras?ndaki mesafeyi tan?mlar. 38/151 Deck trapez sac?n genel olarak kapatma geni?li?i 91 cm dir.

Deck  Trapez Montaj? Nas?l Yap?l?r?

Ara Kat için haz?rlanm?? olan kiri?lere z?t dö?enir. Yani Çelik kiri?leri X kabul edersek Y koordinat? Beton alt? trapez sac?m?z?n yönü olacakt?r. Kolon geni?li?i aç?k olan yap?larda öncelikle tercih sebebidir. Çelik yap?larda kiri? ebatlar? betonarme yap?lara  göre geni? oldu?undan geni? aç?kl?klarda beton alt? trapez sac tercih edilir.

Zemin Kal?p Çeli?i

Deck  sac zemin kal?p çeliklerinde kenarlar?ndaki kabartmalar sayesinde , betonla çelik aras?nda kuvvetli tutunma sa?lan?r. Genellikle 3.5 metre kadar destek gerektirmeden uygulama yap?labilir.

Çelik yap?larda zemin sac? kullan?lmas?n?n en büyük avantajlar?ndan biri istenilen ebatta üretilebilmesidir. Galvaniz sac dan üretilen zemin kal?p çelikleri y?llarca bak?m gerektirmez ve paslanmaya kar?? son derece dayan?kl?d?r.

 

Stud Çivisi ile Beton Alt? Trapez Sac Montaj?

Stud çivisi; özel kaynak makineleri monte edilebilirler. Stud çivisini beton alt? trapeze monte ederken elektrod veya gaz kullan?m?na ihtiyaç yoktur.

Kolay montaj kabiliyeti ve istenilen ölçüde üretilmesi ile zemin kal?p saclar? di?er kal?p seçeneklerine göre daha çok tercih edilirler.Farkl? boylarda üretti?imiz zemin kal?p çelikleri her çelik yap?ya ve betornarme yap?ya uygunluk göstermektedir.

Farkl? yükseklik seçenekleri bulunan zemin kal?p sac? geni?likleri hadve yüksekli?ine göre de?i?iklik göstermektedir. Montaj sonras?nda beton alt? trapez saclarda kesme veya do?rultma gibi i?lem yap?labilme imkan? bulunmaktad?r. Beton alt? trapez saclar?n?n faydalar?ndan biri de ?s? yal?t?m özelli?idir. So?uk hava ko?ullar?na ve s?cak havaya kar?? oldukça dayan?kl?d?rlar. ?letkenli?i gayet iyi olan çelik zemin malzemesi farkl? formlarda olsa da kullan?labilirli?i son derece iyidir.

A??rl?k avantaj? ile pratik montaj ve zamandan tasarruf sa?lar. Kolay ta??nabilmesi ile h?zl? montaj gerçekle?tirilebilmektedir. Çelik yap? itibariyle geri dönü?üm özelli?i bulunur, yang?na kar?? dayan?kl?d?r. Bak?m gerektirmez, ihtiyaçlar?n?za uygun ebatlarda üretilebilirler, maliyetleri di?er ürünlere oranla dü?üktür.

Deck Trapez Sac Al?rken Nelere dikkat edilmelidir?

Deck Trapez Sac al?m?nda dikkat etmeniz gereken hususlar?n önünle öncelikle kalite ve fiyat gelmektedir. Her ekonomik beton alt? trapez sac kaliteli anlam?na gelmemektedir. Yeni yat?r?mlar?m?z ile beton alt? trapez sac da bir çok farkl? formunu üretebilmekteyiz. Yap?n?z?n zemininde uzun y?llar kullan?laca??n? ve yap? ile bir bütünlük içinde olaca??n? bilmelisiniz. Deck Trapez Sac al?rken projenizdeki a??k aral??? ve ebatlamaya çok dikkat edilmesi gerekir. 2mt veya 3 mt uzunluk Standart ölçüleri gibi duruyorsa bile istedi?iniz boyda zemin kal?p sac? üretebilmekteyiz. ?htiyac?n?z olan ebatlarda Zemin kal?p çeli?i ürünleri için bizi arayabilirsiniz.

Deck Trapez Saclar? Fiyatlar?

Deck Trapez Saclar? Fiyatlar? üretilirken kullan?lan galvaniz rulo sac fiyatlar? ve elbette formlama + i?çilik bedelleri üzerinden belirlenmektedir. Galvaniz rulo sac fiyatlar? as?l belirleyici etken olmas?n?n yan?nda seçece?iniz Zemin Kal?p Çeli?i hadve yani formalar? da ayr?ca fiyat?n de?i?mesine sebep olmaktad?r.

Zemin Kal?b? sac? fiyatlar?n? bize ula?arak rahatça ö?renebilirsiniz. Zemin Kal?p sac? imalat? kendi bünyemizden yat???m?z için en uygun Beton Alt? Trapez sac fiyatlar? bizde bulunmaktad?r.

 

Deck TRAPEZ SAC TA?IMA KAPAS?TES? (Kg/m2)

Kiri? Aral???(m) Sac Kal?nl??? (mm)
0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
1.20 1554 1768 1981 2192 2401 2609 2815 3019 3221
1.40 1142 1299 1455 1611 1764 1917 2068 2218 2367
1.60 874 995 1114 1233 1351 1468 1583 1698 1812
1.80 691 786 880 974 1067 1160 1251 1342 1432
2.00 559 637 713 789 864 939 1013 1087 1160
2.20 462 526 589 652 714 776 837 898 958
2.40 388 442 495 548 600 652 704 755 805
2.60 331 377 422 467 512 556 600 643 686
3.00 249 283 317 351 384 417 450 483 515
Moment bezwładności
(J: cm4/m)
44.59 50.74 56.84 62.89 68.89 74.85 80.76 86.61 92.43
Moment siły
(Szer: cm)3/m)
16.95 19.29 21.61 23.91 26.20 28.46 30.71 32.93 35.14

 

błąd: Treść jest chroniona !!
pl_PLPolski