?stanbul Beton Alt? Trapezi

beton alt? trapez sac

?stanbul Beton alt? Trapezi Sac Beton alt? trapez saclara deck sac? da denmektedir.
Deck saclar? zemin kal?plar? yerine sarf edilen basit ve süratli montaj edilebilir.
Uzunlu?u istenilen ölçüye göre üretilebilir zemin kal?p saclar?d?r.

Deck sac fiyatlar? galvaniz sac fiyatlar? üzerine fason i?çilik eklenerek bulanabilir.
Günümüz yap? teknolojilerinde en çok rastlanan özellik uygun de?i?ik yap? malzemelerinin beraber kullan?labilmesidir.

Yap? Teknolojilerinde en çok sarf edilen özellik de?i?ik yap? malzemelerini bir arada kullanabilmektir.
Çelik yap?n?n üzerine konulan ve bütün aç?lm?? alanlar?n beton muhafazakar sac ile kapat?lmas?ndan sonra sac?n çelik yap?ya sabitlenmesi gereklidir.

 

Farkl? formalarda üretilebilmektedir.

 

Trapez formlar?

 

27/200 formularzy

 

38/151 formularzy

 

60/940 formularzy

 

75/750 formularzy

olmaktad?r.

Yap?n?n üst k?sm?na , kiri? yönününe dik olacak ?ekilde dö?enmelidir.

 

Yap?n?n aç?k alanlar?na beton kapat?c? çelik levha konulmal?d?r. Beton kapat?c? çelik sac dö?eme kal?nl??? ve yüksekli?i belirlenmelidir. Kal?p i?levi de gören beton kapat?c? çelik saclar genellikle 2 mm, 2,5 mm , 3 mm saclar?n 90 derece bükülmesi ve kaynat?lmas? yöntemi ile konulmaktad?r.

 

Yap?n?n üst k?sm?na konulan ve tüm aç?k alanlar?n beton kapat?c? çelik sac ile kapat?lmas?ndan sonra trapez sac?n çelik yap?ya sabitlenmesi gereklidir. Burada kullan?lacak do?ru malzeme Stud çivisidir.

 

Stud çivisi özel kaynak makinesi ile elektrod tel veya gaz kullanmadan trapez sac? çelik yap? üstüne elektrik ark? olu?turarak kaynat?lmaktad?r.

 

beton-alti-trapez-saci
beton-pod-trapez-blacha

?STANBUL BETON ALTI TRAPEZ? ÖZELL?KLER?

Beton alt? Trapezi istanbul yap?lar?n en önemli elamanlar?ndan biridir. Yap?n?n sa?laml??? aç?s?ndan dö?eme sonras? çelik yap?da yatay ve dikey yönde akslar? birbirine ba?lamaktad?r. Her ne kadar yüzey kaplama elaman? olarak ta kullan?lsa ana yap?n?n hafifletilmesi için de tercih edilir.

 

?STANBUL BETON TRAPEZ? ÖLÇÜLER?

Bir kaç farkl? formda üretimini yapt???m?z Beton trapezi 60/940 formu genellikle konut yap?lar?nda ara kat dö?emelerinde, endüstriyel yap?lar?n ara kat yap?m?nda, ofis veya plaza ara kat dö?emelerinde, depo veya antrepo ara kat dö?emelerinde de tercih edilebilmektedir. Kullan?lacak oldu?u alandaki yüklere göre yap?lan statik çal??malarda kiri? ara mesafeleri de hesap edilerek uygun trapez çelik sac kal?nl?klar? belirlenmelidir. Mü?terilerimize önerimiz mutlaka yap?lar?n?z?n statik hesaplar?n? do?ru yapt?rtarak trapez sac sipari?i vermeleridir.

 

Beton trapezi Sac formumuz 60/940 olarak an?lmaktad?r.

60 mm ölçüsü çelik galvanizli sac zeminden olan yükseklik ölçüsüdür.

940 mm olan ölçüsü ise net kapatma alan ölçüdür. Net kapatma alan ölçüsü demek yan yana yap?lan montajlarda di?er deck beton alt? trapez sac ?n üstüne kondu?u eksene denilmektedir.

Yani 2 tane sac yan yana konuldu?u zaman 188 cm alan kapatmaktad?r.

Tek  ba??na net kapatma alan? 94 cm  olan  60/940 Trapez Formlu sac?m?z  1250 mm geni?li?indeki rulodan üretilmektedir.

 

38/151/76 Beton alt? Trapezi istanbul Sac

38/151-76 beton alt? trapez sac fiyatlar?,

38/760 beton alt? trapez sac teknik çizimi,

38/151 beton alt? trapez sac uygulama,

38/766 beton alt? trapez sac imalat,

38/760 beton alt? trapez sac firmas?,

38/151 beton alt? trapez sac gebze,

38/151 beton alt? trapez sac istanbul

38/151/76 beton alt? trapez sac 76 cm

pl_PLPolski