Stal nierdzewna

paslanmaz-sac

Co to jest blacha nierdzewna?

Paslanmaz Sac ala??m?, en az% 10,5 krom içeren demir ala??m?d?r. Burada krom, çelik yüzeyinde bir tabaka ad? verilen ince bir oksit tabakas? üretir. Bu, ürünün yüzey korozyonundan korunmas?n? önler; Krom miktar?ndaki art??, genel korozyona kar?? yüksek direnç sa?lar. Paslanmaz çelik ala??m? ayr?ca çe?itli miktarlarda manganez, silikon ve karbon içerir. Molibden ve nikel gibi di?er elementler, iyi artt?r?lm?? direnç korozyonu ve geli?mi? biçimlenebilirlik dahil olmak üzere temel özellikleri vermek için eklenebilir.

paslanmaz-celik-turleri
wycieczki ze stali nierdzewnej

Üretilen paslanmaz Sac levhalar?n kalitesi nas?l belirlenir?

Endüstriyel paslanmaz sac üretiminde, Paslanmaz çelik sac levhalar?n?n imalat? profesyonel uzmanlar?n rehberli?inde yap?lmaktad?r. Bu sayede üreticilerin, al?c?lar?n kalite istekleri do?rultusunda mükemmel kalitedeki plaka kalitesini ortaya ç?karmas?na yard?mc? olurlar. STAL NIERDZEWNA , güvenilir ve yüksek kalitede hammadde kullan?larak geli?tirilir ve ürün imalatlar?n?n kalitesini sa?lamak için paslanmaz çelik üretimi öncesi hassas ?ekilde test edilir. Kalite kontrol , paslanmaz çelik plakalar?n ürün kalitesinin bakmakt?r.

Paslanmaz Çelik Plakalar?n üretimi, uluslararas? ve ulusal ürün kalite standartlar? göz önünde bulundurularak yap?l?r. Ayr?ca, Paslanmaz çelik levha üretimine ili?kin endüstri kurulum normlar? göz önüne al?narak yap?l?r. En son teknoloji ve modern araçlar sayesinde, ürünün tüm a?amalar?nda etkinlik sa?lan?r.

materiału
?malat endüstrisinde testler esas olarak ürünün kalitesini sa?lamak için yap?l?r. Üretim tesisinde yap?lan testler, direnç testi, sertlik testi, paslanmaz korozyon testi, pozitif malzeme tan?mlama testi gibidir. Ürün üzerinde yass?la?t?rma testi, alevlenme testi, makro testi, mikro test ve kimyasal test ve mekanik testler gibi di?er testler yap?l?r.

PASLANMAZ ÇEL?K KAL?TES?

plakalar?n kalitesi – Paslanmaz çelik ala??m?, içinde mükemmel özelliklere sahip olmas? nedeniyle birçok uygulamada en popüler kullan?lan ala??mlardan biridir. Paslanmaz çelik plakalar? bu nedenle yüksek dayan?kl?l?k, esneklik, korozyon önleyici, uzun ömürlülük, boyutsal hassasiyet, ince yüzey kalitesi, çekme dayan?m? ve mekanik dayan?m gibi mükemmel özelliklere sahiptir. Ayr?ca korozyon çatla??na, oyukla?maya, çatlak korozyonuna ve oksidasyona kar?? dirençlidir ve yüksek ?s?ya dayan?r.

 

430-kalite-paslanmaz
430-jakość-stal nierdzewna
pl_PLPolski