Qual é a diferença entre S235J0 e S235JR?

S235J0 ila S235JR çeli?i, öncelikle bina in?aat? ve in?aat mühendisli?inde kullan?lan iki tip yap?sal çeliktir. Bu çelik s?n?flar?n?n her ikisi de, yap?sal amaçlar için kullan?lan s?cak haddelenmi? ürünleri kapsayan yap?sal çelik spesifikasyonlar?n?n bir koleksiyonu olan EN 10025-2 standard?n?n bir parças?d?r. S235J0 ve S235JR çeli?i aras?ndaki temel fark, S235J0’?n yap?sal uygulamalarda kullan?lmas? amaçlanmazken S235JR’nin kullan?lmas?d?r. Bunun […]

A572 Gr.C Çelik Kalitesi Alternatifleri

A572 Gr.C Çelik

“A572 Gr.C Çelik Kalitesi Alternatifleri: Projeniz ?çin Mükemmel Alternatif!” A572 Gr.C çelik kalitesi, çe?itli uygulamalarda kullan?lan yüksek mukavemetli, dü?ük ala??ml? bir yap? çeli?idir. Genellikle köprülerde, binalarda ve in?aat ekipmanlar?nda kullan?l?r. Ayr?ca araç, gemi ve di?er büyük yap?lar?n imalat?nda da kullan?l?r. A572 Gr.C çelik kalitesi, güç, dayan?kl?l?k ve kaynaklanabilirlik gerektiren uygulamalar için mükemmel bir seçimdir. Maliyet […]

Neden çelik çat?lar seçmeliyiz?

Boyal? Trapez sac

Giri? Çelik çat?lar, dayan?kl?l???, maliyet etkinli?i ve enerji verimlili?i nedeniyle konut ve ticari yap?lar için giderek daha yayg?n hale geliyor. Çelik çat?lar dayan?kl?d?r, hafiftir ve 50 y?la kadar çok az bak?m gerektirir. Ayr?ca enerji aç?s?ndan verimli ve yang?na dayan?kl? olduklar? için yaz?n so?utma giderlerinden tasarruf etmeye yard?mc? olabilirler. Çelik çat?lar, geri dönü?türülmü? bile?enlerden yap?ld?klar? için […]

Çelik Standartlar? Özelliklerinin Kar??la?t?rmal? Analizi

Çelik Özelliklerinin Kar??la?t?rmal? Analizi Çelik standartlar?, bile?enlerin, ekipmanlar?n ve binalar?n imalat?nda kullan?lan çe?itli çelik türlerinin ve demir ala??mlar?n?n kimyasal, mekanik ve metalurjik özelliklerini s?n?fland?ran, de?erlendiren ve belirleyen sistemlerdir. Çelik, bile?enlerin, ekipmanlar?n ve binalar?n üretiminde kullan?l?r. Metalurji laboratuvarlar?, üreticiler ve son kullan?c?lar?n tümü, çeli?in üretimi, i?lenmesi ve kullan?m? boyunca çelik standartlar?n?n sa?lad??? yard?mdan yararlan?r. Çelikler, a?a??dakiler […]

CNS, JIS, AISI, ASTM ve DIN Çelik Standartlar?n?n Birbirleriyle ?li?kili Olarak ?ncelenmesi

CNS, JIS, AISI, ASTM ve DIN Çelik Standartlar?n?n Birbirleriyle ?li?kili Olarak ?ncelenmesi Metalleri tam olarak i?lemek için, özellikle ala??ml? çelik ve di?er malzemelerin özelliklerini anlamak gerekir. Tien-I ekibi, herhangi bir OEM/ODM metal bile?enin seri üretimine ba?lamadan önce mü?terinin ihtiyaçlar?n? ö?renmeye öncelik verir. Ala??ml? çeli?in toplam i?leme maliyeti tasarrufunu hesaplad?ktan sonra kullanman?z? öneririz. Burada farkl? ülkelerin […]

Z?rh çeli?i kaç farkl? kalitesi vard?r?

z?rhl? çelikler

Z?rh çeli?i kaç farkl? kalitesi vard?r? Z?rh?n?z? güçlendirmek istiyorsan?z, mevcut olan birkaç farkl? çelik s?n?f? aras?ndan seçim yapabilirsiniz. Bu dereceler, kimyasal bile?im ve kaynaklanabilirlik standartlar?na göre belirlenir. AR500, Hadfield çeli?i ve Maraging çeli?i en s?k kullan?lan kalitelerdir. Bunlar?n hepsi, sava?ta olman?n getirdi?i gerilimlere dayanacak kadar dayan?kl?d?r. Çelik Hadfield Hadfield çeli?i, manganez içeren ve in?aat sektöründe […]

S235JR ve S235J0 aras?ndaki farkl?l?klar nelerdir?

s235j0 , s235jr çelik kalitesi

S235JR ve S235J0 aras?ndaki farkl?l?klar nelerdir? s235jr ve s235j0’?n kimyasal yap?lar? neredeyse tamamen ayn? de?ildir. Bununla birlikte, ikisi aras?nda bir tak?m önemli farkl?l?klar vard?r. Bu seçeneklerden baz?lar?n? dü?ünün. S235JR ve S235J0 Kimyasal bile?imleri  En gerekli yap? çeli?i türlerinden biri S235JR olarak adland?r?l?r. Kimyasal bile?imi, içinde a??rl?kça yüzde 0.17 ila 0.20 aras?nda karbon içerir. EN 10025-2’de […]

pt_PTPortuguês