?stanbul Metal Kiremit Fiyatlar?

metal roof colors

?stanbul Metal Kiremit Fiyatlar?

?stanbul metal kiremit fiyatlar? her projeye göre de?i?iklik göstermektedir. Uygulama alan?n?n büyüklü?ü bu konuyu do?rudan etkilemektedir. Dolay?s?yla evlere ya da i? yerlerine uygulanmadan önce ölçüler al?narak, buna göre ortalama rakamlar belirlenmektedir.

Ayr?ca yap?lan i?in ve kullan?lan metalin kalitesi de fiyatlar üzerinde önemli bir etkendir. Farkl? çat? tiplerine kolayca uygulanabilmekte olup, pratik ve dayan?kl? bir yap?s? vard?r. E?er en iyi çözümlerin al?nmas? isteniyorsa tüm i?lemler dikkatli bir ?ekilde yap?lmal?d?r.

Dö?emeler sadece mevcut çat?lar?n üzerine de?il ayn? zamanda beton dö?emelerin üzerine, kiremit alt? tahtas? dö?enmi? çat?lara, düz yüzeyli malzemeyle kaplanan çat?lara da uygulanabilmektedir. Bu bak?mdan bir k?s?tlamas? bulunmamaktad?r.

metal kiremit
telha de metal

?stanbul Telha Metálica Avantajlar? Nelerdir?

?stanbul Metal kiremit nedir ham maddesi çelik çinko kapl? olan, çelikten imal edilen bir çat? kaplama malzemesidir. Elektrostatik boya teknolojisi kullan?larak alt kat? aslarla boyan?r. Üstü ise astar ve polyester ile boyanmaktad?r.

Bu sistemlerin avantaj? hem estetik hem de pratik aç?dan görülmektedir. Farkl? renk seçenekleri oldu?u için herkesin zevkine uygun bir ?ekilde haz?rlanabilir. Görünümü bak?m?ndan da modern, zarif bir estetik sunmaktad?r.

Pratik aç?dan incelendi?inde ise hafif yap?s? görülmektedir. Böylece zamandan ve nakliyeden tasarruf etmenizi sa?lar. K?sa süre içerisinde sistemi uygulaman?z mümkündür. Dayan?kl? bir yap?da oldu?u için her iklim ko?uluna dayanabilir yap?s? vard?r.

Bak?m gerektirmeyen ?stanbul telhas de metal, çatlama ve k?r?lma göstermez. Dolay?s?yla uzun y?llar herhangi bir sorun, olumsuzluk olmadan kullanman?z mümkündür. Tahta dö?emeye gereksinim b?rakmamas?, su yal?t?m malzemelerine gerek duymamas? nedeniyle malzemeden tasarruf yapman?za olanak tan?r. Böylece ekonomik bir yap?s? da vard?r.

Montaj i?lemleri de kolay oldu?u için i?çilik ve zamandan tasarruf sa?lar. Böylece di?er kiremit türlerine göre daha ekonomiktir. ?stanbul Metal kiremit ömrü ne kadar Türkiye?nin yan? s?ra Rusya, Amerika, Avrupa ve ?skandinav ülkelerinden de kullan?lmakta olup yakla??k 100 y?la kadar ömrü vard?r.

?stanbul Telha Metálica Nas?l Uygulan?r?

Metal kiremit her çat? türüne göre farkl? uygulanmaktad?r. Mevcut çat?lar, düz beton dö?emeler ve di?er sistemlere farkl? uygulanmakla beraber sorun ya?amamak ve tüm avantajlar?n? görebilmek için ham malzemesi olan metal kiremit en yüksek kalitede üretilmi? olmal?d?r.

pt_PTPortuguês