S235 ile S355 fark? nedir?, ST 37 ile ST 52 Fark? nedir?

s235, s275, s355, s420 kaliteleri aras?ndaki farklar, s235jr ile s235j2 aras?daki fark nedir? s355jr ile s355 j2 aras?ndaki fark nedir?

S235 ile S355 Çelik Kaliteleri aras?ndaki fark nedir?

S235 ile S355 Hafif çelikler olarak da bilinen yap?sal çelikler, en yayg?n demir çelik s?n?f?d?r. En çok kullan?lan kalitelerin ba??nda yer alan (S235, S275, S355 ve S420) çeliklerin kullan?mlar?n?, mekanik özelliklerini ve kimyasal bile?imlerini konusunda biraz detayl? bilgi verece?iz.

S235 ile S355 Yap?sal Çelik Uygulamalar?

S235 a S355 Yap?sal çelikler, yeterli nitelikleri ve dü?ük fiyatlar? nedeniyle vas?fl? çeliklere göre en yayg?n kullan?lan çelik materyaldir. Bu yap?lar?ndan kaynakl? onlar? bir çok farkl? sektörlerde tercih sebebi yapmaktad?r. Her y?l, dünya da üretilen yap?sal çeliklerin yakla??k % 25’i binalar?n yap?m?nda kullan?lmaktad?r. Çelik konstrüksiyon sektörünün ne denli büyük oldu?una bize göstermektedir. 2018 y?l? Türkiye çelik üretimi 37,3 milyon Ton olurken, 2018 Türkiye çelik ihracat? ise 21,3 milyon Ton olmu?tur.

Makine mühendisleri, yüksek dayan?kl?l?k veya a??r yüklere kar?? direnç gibi birçok özel ihtiyac? olmayan makineler in?a ederken bunu tercih ederler.

S235 a S355 Bazen malzeme a??nmas?na kar?? direnç, dü?ük a??rl??? korurken önemlidir. Örne?in ormanc?l?k ve madencilik ekipmanlar?nda durum böyledir. Daha sonra, Hardox ve Strenx gibi a??nmaya dayan?kl? ve yüksek mukavemetli çeliklere dönülmesi tavsiye edilir.

Çeli?in Korozyondan Korumas?

Yap?sal çelikler, hava ko?ullar?na kar?? ek bir koruma katman? ihtiyac? vard?r. Kolayca atmosferik korozyona u?rarlar, bu nedenle çeliklerin antipas boyama ile kaplamas? yani korunmas? yayg?n olarak kullan?l?r. Kal?c? bir kaplama için metal yüzey önceden i?lenmeli (kimyasal da?lama veya fosfatlama) ve önceden temizlenmelidir (kumlama, y?kama veya silme). Bu i?leme kumlama ve boyama denmektedir. Kumlama boyama makineleri içerisinden geçirilen çelik malzeme ince çelik toplarla yüzeyindeki pastan ar?nd?r?l?r sonras?nda ise toz boya püskürtülerek boyan?n temiz bir çelik yüzeyine yap??mas? sa?lan?r.

Böylece çelik korozyona kar?? en az 30 y?l bir ömre sahip olur. S235 a S355 çelik kaliteleridir. Bunun yan? s?ra çelik s?cak dald?rma galvaniz kaplama yöntemi ile de boyadan daha uzun ömürlü bir korozyondan yöntemi de uygulanabilmektedir. S?cak dald?rma galvanizleme yöntemi, kumlama boyama yöntemine göre daha maliyetli olmas?ndan kaynakl? ve galvaniz kaplanan malzeme yüzeyine yeniden boya uygulanamamas?ndan ikinci s?rada tercih edilen çelik korozyondan koruma yöntemidir.

antipas boyama, kumlama boyama, pasl? çelik, çeli?in paslanmas? süreci, Korozyondan koruma,Çeli?i koruma
antipas boyama, kumlama boyama, pasl? çelik, çeli?in paslanmas? süreci, Korozyondan koruma,Çeli?i koruma

Korozyon boyaya ra?men bir yolunu bulur ve çeli?i pasland?r?r.
Yap?sal çelikleri korozyona kar?? koruman?n bir ba?ka dayan?kl? yolu da s?cak dald?rma galvanizdir. Çinko kaplaman?n kalitesi ve uygulanabilirli?i çeli?in kimyasal bile?imine ba?l?d?r – fosfor (P) ve silisyum (Si) yüzdesi belirleyicidir:

Si + 2,5P <% 0,05 = 1. s?n?f kalite
% 0,05 iSi + 2,5P?0,15% = kötü sonuç (Sandelin aral???)
% 0,15 <Si + 2,5P <% 0,25 = 2. s?n?f kalite
% 0,25 <Si + 2,5P = kötü sonuç

Daha sert ?artlarda, örne?in limanlar da, bunun yerine paslanmaz çelikler kullan?lmas? tavsiye edilir.

Yap?sal Çelik Mekanik Özellikleri

Yap?sal Çelik Mekanik Özellikleri   Çekme mukavemeti, Rm, MPa (N / mm2) % 0,2 Akma dayan?m?, Rp0, 2min, (MPa) Brinell sertli?i, HB max
S235 360 ? 510 235 100 ? 154
S275 370 ? 530 275 121 ? 163
S355 470 ? 630 355 146 ? 187
S420 480 ? 620 420 143 ? 184

Malzemelerin farkl? mekanik özelliklerinin bilmiyorsan?z tabloyu inceleyebilirsiniz. Yap?sal çeli?in ad?ndaki say? yani 235 ya da 355 akma dayan?m?d?r. Plastik deformasyonla bitmeyen MPa cinsinden maksimum yükü gösterir. Bu de?erin üzerindeki bask? metali kal?c? olarak deforme edecektir. S235 çeli?inin durumunda bu de?er 235 MPa’d?r.S235 a S355 çelik kaliteleri. A?a??daki her ?ey deformasyona neden olur, yani detaylar?n?z yükü kald?rd?ktan sonra eski ?eklini geri kazanabilir.

Çekme mukavemeti, metalin k?r?lmadan önceki maksimum yükü ifade eder. S235 örne?iyle devam edersek, bu de?er 360? 510 MPa aras?nda bir yerde yer almaktad?r. Akma dayan?m?ndan belirgin ?ekilde daha yüksek olmas?na ra?men, ko?ullar?n?z için do?ru malzemeyi seçerken akma dayan?m? de?erini göz önünde bulundurmal?s?n?z. Bunun nedeni, gerilme mukavemetinin a??lmas? bozulma anlam?na gelirken, akma mukavemetinin a??lmas? ise sadece deformasyona sebebiyet verir.

Yap?lsal Çelik Özellikleri tablosu kalitedenyer alan say?n?n art??? daha yüksek güç anlam?na geldi?ini göstermektedir.S235 a S355 çelikleri, ço?u ihtiyac? kar??lad?klar? için burada sunulanlar aras?nda en popüler olanlard?r. S275 fazla bir kullan?m bulamaz ve bulmak daha zor olabilir. S420, daha yüksek mukavemet ararken uygundur, ancak her üreticide kolayca bulunmayabilir. Özellikle Erdemir gibi üreticilere özel sipari?le bulunabilmektedir. Ticari kalite olarak de?erlendirebilece?imiz kalitelerden de?ildir.

Tüm yap?sal çeliklerin sertlik ölçümleri oldukça dü?üktür. Gerekirse, bu de?erler sertle?tirilerek iyile?tirilebilir. Elbette sertle?tirme hem maliyet hem de zaman kayb?na sebep olacakt?r. Bu durumdan kaynakl? Çelik kullan?lacak yere göre seçilmeli ve st 37 veya st 52 fark? gözetilerek tercih edilmelidir. S235 a S355 çelik kaliteleri.

St 37 ve St 52 Çelik S?n?fland?rma ve Darbe Dayan?m?

Daha önce aç?klad???m?z rakamlardan önce ve sonra farkl? harfler bulabilirsiniz. Yap?sal çelikler, ön yap? olarak yap?sal çelikleri temsil eden bir S’ye sahiptir. Farkl? uygulamalar için çe?itli alternatifler (örne?in bas?nçl? kap çelikleri için P) vard?r. P grubu çelikler genel olarak bas?nçl? kap çelikleri ya da kazan çelikleri olarak geçmektedir. Yüksek mukavemet de?erlerinin yan?nda yüksek s?cakl??a dayan?kl? çeliklerdir.

Ferritik çelikler s?cakl?kla davran??lar?n? de?i?tirir. Daha dü?üklerde daha k?r?lgan ve daha yüksek s?cakl?klarda biraz daha sünek olurlar. Bu ve benzeri ko?ullara ihtiyaç duyuldu?unda dikkate al?nmal?d?r. K???n d??ar?da, -20 ° C’de duran bir yap?, ufak bir kaza sonucu k?r?lgan olabilir ve çelikte bir k?r?lmaya neden olabilir. Bu nedenle, do?ru darbe direncine sahip ve do?ru iklim ko?ullar?na uygun bir çelik seçmelisiniz.

Etki dayan?kl?l??? S?cakl?k
Código de impacto Test gücü S?cakl?k kodu Test s?cakl???
J 27 J R +20 °C
K 40J 0 0 °C
eu 60 J 2 -20 °C

S235JR ve S235L2 darbelerle kar??la?t?klar?nda farkl? davran?rlar. J, maksimum 27 Joule, K 40 Joule ve L 60 Joule enerjisiyle vurulabilece?ini gösterir. R, bu kapasite için minimum s?cakl???n oda s?cakl???nda (20 ° C), 0’?n 0 ° C ve 2’nin -20 ° C oldu?u anlam?na gelir. Bu nedenle, S235JR oda s?cakl???nda sadece 27 Joule’luk bir darbe alabilirken, S235L2 -20 ° C’de 60 Joule alabilir. Charpy darbe testi hakk?nda a?a??daki videoda iyi bir ?ekilde gösterilmi?tir.

S235J0 + N gibi bir ad? olan bir çelikle kar??la?t???n?zda, art?k normalle?tiriliyorsunuz. Normalle?tirme, kristal yap?s?n? inceltmek ve daha düzgün bir tane boyutu da??l?m? sa?lamak için çelik üzerinde kullan?lan bir ?s?l i?lem yöntemidir. ?ç gerilmeleri ve gerilmeleri ortadan kald?r?r. Bu da sertlik ve mukavemetten ödün vermeden çeli?in i?lenebilirli?ini, dayan?kl?l???n? ve sünekli?ini art?r?r.

Görebilece?iniz ba?ka baz? ekler olsa da, kendimizi en yayg?n olanlarla s?n?rland?r?yoruz. Sonuncusu MC. S355MC çeli?i, mukavemetini bükme gibi so?uk ?ekillendirme için uygun özelliklerle birle?tiren termomekanik olarak i?lenir.

S235, S275, S355, S420  Kimyasal bile?imi

Composição Kimyasal içerik % miktar
S235 S275 S355 S420
Manganez (Mn) max 1,60 1,60 1,60 1,60
Silikon (Si) max 0.05 0.05 0.05 0.5
Karbon (C) max 0.22 0.25 0.23 0.12
Fosfor (P) max 0.05 0.04 0.05 0.025
Sulfur (S) max 0.05 0.05 0.05 0.015

Kesin kimyasal bile?im, gereken dayan?kl?l??a ba?l? olarak de?i?ecektir. Örne?in, hava ?artlar?na dayan?kl? olmas? gereken daha güçlü yap?sal çelik (örne?in S355W), standart S355’ten biraz farkl? bir kimyaya sahip olacakt?r.

Kimya neredeyse ayn? olsa bile, farkl? üretim süreçlerinin (haddeleme, ?s?l i?lem ve so?utma) kombinasyonu nihai mukavemeti belirler. Örne?in, çelik ne kadar çok haddelenirse, o kadar güçlü olur.

Yap?sal çelikler, örne?in çelik s?n?f? S355 olarak daha iyi bilinir. Ancak bu makalede bahsetti?imiz her yap?sal çeli?in EN e?de?eri var. En yayg?n olanlar? ortaya ç?karaca??z:

  • S235JR ? EN 1.0038
  • S235J2 ? EN 1.0117
  • S275JR ? EN 1.0044
  • S275J2 ? EN 1.0145
  • S355JR ? EN 1.0045
  • S355J0 ? EN 1.0553
  • S355J2 ? EN 1.0577
  • S420M ? EN 1.8827

Hangisini Çelik Kalitesini Seçmelisiniz?

Gerçekten sizin ihtiyaçlar?n?za ba?l?d?r. Sadece baz? metal parçalar? lazerle mi keseceksiniz? Daha sonra kesilen çelik parçalar? bükmek ister misiniz? Korozyon için ne tür bir kaplama gereklidir? Ne tür bir yük ta??yor? Nerede kullan?l?yor?

Basitçe söylemek gerekirse, daha iyi bir malzeme daha pahal?ya mal olur. Montajlarda, farkl? malzeme miktar?n? minimumda tutmak en iyisidir çünkü aksi takdirde her türlü kurulum custo ao preço final Está adicionado.

Çelik seçimi için en yayg?n yöntem akma dayan?m? de?eridir. ?htiyaçlar?n?z yap?sal analiz kullan?larak hesaplanabilir. Bunu yapman?n kolay bir yolu, ço?u 3B CAD program?nda mevcut simülasyon seçeneklerini kullanmakt?r. En az?ndan büyüklük s?ras?n?n do?ru oldu?undan emin olmak için kritik noktalar yine de manuel hesaplama ile kontrol edilmelidir.

Her ?ey her boyutta ve kal?nl?kta gelmez. Üstelik her ?ey stokta yok. So?uk haddelenmi? saclar 3 mm’ye kadar, üzerinde s?cak haddelenmi? saclar elde edersiniz. So?uk haddelenmi? olanlar daha düzgün bir yap? avantaj?na sahiptir. S355MC, yap?n?z 3 mm’den daha kal?n çeliklere ihtiyaç duyuyorsa, tek tip bir yap? ve iyi bükme özellikleri sa?lar.

S235’i sorarsan?z, 2 üreticinin neden ?ayn? malzemeye? çok farkl? fiyatlar sundu?unu merak ediyor olabilirsiniz. Biri size daha fazla kalite sunuyor olabilir. Tam olarak hangi metalin kullan?ld???n? sorarak ne elde etti?inizi bildi?inizden emin olun. Kaliteye ihtiyac?n?z varsa detaylar?n? yani kimyasal analizini sorun. Dü?ük bir fiyata ihtiyac?n?z varsa ki hepimizin arad??? budur:) ara?t?r?n ya da bize sorun.

pt_PTPortuguês