36CrNiMo4 Çeli?inin Gücünü ve Dayan?kl?l???n? Anlamak

36CrNiMo4 Çeli?inin Gücünü ve Dayan?kl?l???n? Anlamak

36CrNiMo4 çeli?ini yayg?n olarak kullanan endüstriler ?unlar? içerir:

1. Otomotiv endüstrisi: Bu çelik, yüksek mukavemeti ve mükemmel a??nma direnci nedeniyle krank milleri, biyel kollar? ve di?liler gibi motor parçalar?n?n imalat?nda s?kl?kla kullan?l?r.

2. Havac?l?k endüstrisi: 36CrNiMo4 çeli?i, ini? tak?m? bile?enleri, motor parçalar? ve yap?sal elemanlar gibi yüksek mukavemet ve güvenilirlik gerektiren uçak bile?enlerinin üretiminde kullan?lmaktad?r.

3. Petrol ve gaz endüstrisi: Bu çelik, zorlu çal??ma ko?ullar?na ve yüksek stres seviyelerine dayanabilen sondaj ekipmanlar?n?n, ?aftlar?n ve di?lilerin imalat?nda yayg?n olarak kullan?l?r.

4. Makine ve ekipman imalat sanayi: 36CrNiMo4 çeli?i, mükemmel mukavemet ve tokluk özelliklerinden dolay? di?liler, miller ve akslar dahil olmak üzere çe?itli makine bile?enlerinin üretiminde kullan?lmaktad?r.

5. Enerji üretim endüstrisi: Enerji santralleri, yüksek s?cakl?k direnci ve dayan?kl?l??? nedeniyle türbin bile?enlerinin ve di?er kritik parçalar?n üretiminde s?kl?kla 36CrNiMo4 çeli?i kullan?r.

6. ?n?aat sektörü: Bu çelik, yüksek mukavemet ve a??nma ve darbeye kar?? dayan?kl?l?k gerektiren paletli dozerler ve ekskavatör bile?enleri gibi a??r i? makinelerinin üretiminde kullan?l?r.

7. Madencilik sektörü: 36CrNiMo4 çeli?i, a??nd?r?c? ortamlardaki mükemmel tokluk ve a??nma direnci özelliklerinden dolay? kaya k?r?c?lar, sondaj aletleri ve konveyörler gibi madencilik ekipmanlar?n?n imalat?nda kullan?lmaktad?r.

8. ?malat sektörü: Dövme ve tala?l? imalat gibi çe?itli imalat proseslerinde, geni? bir uygulama yelpazesi için yüksek mukavemetli bile?enlerin üretiminde 36CrNiMo4 çeli?i kullan?labilir.

eroare: Conținutul este protejat!!
ro_RORomân?