Çelik Boru üretimi

paslanmaz sac boru üretimi, paslanmaz boru imalat?, paslanmaz diki?li boru, paslanmaz korkuluk borusu, paslanmaz çelik boru fiyatlar?, paslanmaz çelik fiyatlar?

Çelik Boru üretimi

Borunun iki yöntemle üretilmektedir : kaynakl? veya diki?siz , her iki i?lem için de ilk ad?m ham çeli?i daha kullan??l? bir forma dönü?türmektir .

Ham çelik, bir f?r?nda ham maddelerin eritilmesi ve ala??mlar?n ilave etmesi ve safs?zl?klar?n giderilmesi yoluyla bile?imin kontrol edilmesi yoluyla üretilir. Erimi? çelik slab yapmak için kal?plara dökülür veya levha, kütük için sürekli  döküm makinesine aktar?l?r . Bu ham çelik, özel ebatlardaki borulara yuvarlanabilen veyahut içi bo? bir boruya gerilebilen bir forma dönü?türülmelidir.

Çelik boru üretimi yap?m?nda kullan?lan iki ana çelik ürünü vard?r:

 • 2.200?F’ye ?s?t?lan plakalardan yap?l?r. Is?, yüzeyde bir kireç olu?umuna sebebiyet verir, bu da kireç temizleme ve yüksek bas?nçl? temizleme ile giderilmelidir. Bir defa temizlendikten sonra, çelik levha, çelik rulo halinde sar?larak s?cak haddelenir. Sülfürik asit ile yüzey temizlenir, suyla y?kan?r ve boru yap?m? için hammadde olarak büyük rulolar halinde sar?l?r. Rulonun geni?li?i yap?labilecek paslanmaz borunun çap?n? belirler.
 • Çelik kütükler direk sürekli döküm makinesinden veya döküm külçelerinden ikincil bir ürün olarak üretilebilir. Külçe, ?iki yüksek f?r?n? olarak adland?r?lan yivli ve stoklanm?? merdaneler aras?nda yuvarlan?r ve gerilir. Bir çelik kütü?ü boruya dönü?türmek için, boru özellikleri için ihtiyaç duyulan boyutlara sahip kat? bir kütük olu?turmak üzere ba?ka bir haddeleme ve germe dizisi gerekir.

Kaynakl? Çelik boru Üretimi

Rulo sac aç?l?r ?s?t?r ve kenarlar?n? yukar?ya do?ru büken oluklu merdaneler süresince yuvarlan?r. Bu i?lem, iki kenar?n birbirini uzun bir silindir olu?turacak ?ekilde bulu?mas? için tam olarak büküldü?ü silindirik bir tüp üretir. Bir kaynak i?lemi ile kenarlar? birle?tirir ve boruyu kapat?r.

 1. Sürekli kaynak i?leminde (Roll forming), kaynak silindirleri borunun kenarlar?n? birbirine do?ru bast?r?r; bu da, art?k saca uygulanan ?s? sebebiyle dövme izi olu?turur. Kaynak esnas?nda metal element ilave edilmez ve son silindirler borunun çap?n? ve et kal?nl???n? spesifikasyonlara göre düzenlenir.
 2. Elektriksel kaynaklama
  Elektriksel kaynaklama, Ruo sac?n boru ?eklinde so?uk haddelenmesi d???nda sürekli kaynaklamaya benzer bir i?lemi takip eder. Kenarlar? kaynaklama s?cakl???na kadar ?s?tan bak?r diskler döndürülerek boru kenarlar?na ak?m verilir. Kaynak silindirleri, dövme kayna?? olu?turmak için boru kenarlar?n? birle?tirir.
 3. Spiral kaynak
  Spiral kaynak ve çift tozalt? ark kayna??, daha geleneksel kaynak teknikleri olu?turmak için kaynak malzemesi ilavesi kullan?r.

Diki?siz Çelik boru üretimi nas?l yap?l?r?

Diki?siz borular kaynak gerektirmeden üretilir. ?çi bo? merkezi olu?turmak için delmeden önce kat? çelik kütü?ün ?s?t?lmas? ve gerilmesi ile olu?turulurlar. Kütükler a??r? s?caklara ?s?t?l?r ve daha sonra kütü?ün gerilmesi için yüksek bas?nç alt?nda yuvarlan?r. ?çi bo? merkezi boyutlar?na göre düzenli yapmak için bir delici kullan?l?r. Boruyu istenen özelliklere uygun hale getirmek için bir dizi freze i?lemi gerçekle?tirilir.

Borular, ucunda birle?tirme tertibat? kullan?lmadan önce son i?lem ad?m? olarak bir do?rultma makinesinden geçirilebilir. Küçük delikli borulara ekseriyetle di?li irtibatlar tak?l?r, ancak daha büyük delikli borulara normalde borunun ucuna kaynaklanm?? flan?lar tak?l?r. Ölçüm makineleri bitmi? borunun boyutlar?n? kontrol eder ve kalite kontrol emeliyle borunun yan taraf?ndaki ayr?nt?lar? damgalar

ÇEL?K BORULAR NASIL KULLANILIR?

Çelik borular için iki ana uygulama kategorisi vard?r: yap?sal kullan?m ve ta??ma kullan?m?. Tüm borular d?? çaplar?na göre boyutland?r?l?rken, iç çap çeper kal?nl???na göre de?i?ecektir.

Yap?sal kullan?m

Çelik borular?n yap?sal kullan?mlar? bina ve in?aatta olabilir. Çelik borular genel olarak çelik konstrüksiyon yap?lar?ndan kullan?lmaktad?r. ?n?aat iskelesinde ya da makine imalat?nda da çelik borulara rastlamaktay?z.

ÇEL?K BORULAR NASIL KARAKTER?ZE ED?L?R?

Çelik borular?n nas?l belirtildi?i ve bu özelliklere göre borunun tam özellikleri ile ilgili belli standart vard?r. Malzeme (ASTM) Amerikan Derne?i ile beraber Amerikan Makine Mühendisleri Derne?i (ASME) ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) boru spesifikasyonlar? için en çok müracaatlan kurulu?lar?n baz?lar?.

Özellikler üç ana kategoriye ayr?labilir:

Çelik boru boyutlar?

Boru ebad? ?Nominal Boru Ebad?? veya NPS olarak verilir. NPS numaralar?n?n daha küçük borular için olan orijini (<NPS 12), daha büyük çapl? borular için olan orijinden farkl?d?r. Bununla birlikte, belirli bir NPS numaras?n?n tüm borular? ayn? d?? veya d?? çapa sahiptir. ?ç çap, metalin et kal?nl???na ba?l? olarak de?i?ecektir. Bunun nedeni, ayn? yap?sal çeliklerin, duvar kal?nl???ndan ba??ms?z olarak belirli bir NPS numaras?n?n tüm paslanmaz borular? için kullan?labilmesidir.

 

Çelik Boru A??rl?k hesaplama

Bir borunun a??rl???, d?? çap? tan?mlayan , çelik et kal?nl???n?a göre hesaplanabilir. Yöntem, sabiti belirlemek için kal?nl???n 1 inç ba??na feet kare ba??na 40,8 pound teorik a??rl???n? kullan?r.

W = 0.02466 (D-t) x t, (kg/m)

 

D : Boru D?? Çap? (mm)
t : Boru Et Kal?nl??? (mm)
W : Boru Birim A??rl??? (kg/m)

ÇEL?K BORULARIN BELGELEND?R?LMES?

Üreticiler, ürünün kimyevi çözümleme ve mekanik özellik kar??lad???n? do?rulamak için bir Malzeme Testi Raporu yani sertifika veya Test Raporu haz?rlan?r. Ürüne ait tüm verileri içermektedir.

A?a??dakiler bir Sertifkaya tipik parametreler ?unlard?r:

 • Karbon muhtevas?, ala??mlar ve kükürt içeren kimyasal bile?im
 • Malzeme büyüklü?ü, a??rl?k, tan?mlama ve kalite
 • ??leme ve malzeme ?s? numaras?
 • Çekme dayan?m?, akma dayan?m? ve uzama gibi mekanik özellikler

 

ro_RORomân?