Galvaniz profil üretimi

Galvaniz profil üretimi

Profil galvanizat üretmek için öncelikle kutu profil üretimini bilmemiz gerekiyor. Kutu profil üretimi kabaca rulo sac?n dilimlenmesi ard?ndan roll form hatt? dedi?imiz hatlarda dilimlenmi? rulo sac?n iki kenar ucunun birle?tirilmesi ve kaynaklanmas? ile yap?lmaktad?r.

Galvaniz profil üretimi nas?l yap?l?r?

Profil galvanizat lleri üretebilmek için öncelikle kutu profil üretimine uygun bir çelik rulo sac temin etmemiz gerekmektedir. Kutu profil üretiminde kullan?lan ticari kalite çelikler genellikle st 37 kalite çelik, st 44 kalite çelik veya st 52 kalite çeliklerdir.

Galvaniz Kutu profil galvaniz kaplama

Acoperire galvanizată Profil cutie üretildikten sonra yap?lan bir i?lemdir. S?cak dald?rma yöntemi ile kutu profiller galvaniz kaplan?rlar.

Neden kutu profiller s?cak dald?rma galvaniz tercih edilir?

Profil galvanizat hammadde olarak s?cak haddelenmi? veya so?uk haddelenmi? saclardan yap?l?rlar. So?uk haddelenmi? çelik sac veya s?cak haddelenmi? çelik saclar korozyona yani oksitlenerek paslanmaya müsaittirler. Bu durum çeli?in ömrünü k?saltmaktad?r. Korozyona u?rayan çelik ile galvaniz kaplanarak korunan çeli?in ömrü birbirlerinden farkl?d?r. Galvaniz kaplama çeli?in ömrü kaplama kal?nl???na göre de?i?mekle birlikte ortalama 50 y?ld?r.

Galvaniz kaplama ile korunan kutu profillerin ömrü de 50 y?l gibi görülebilir.

galvaniz kutu profil
profil cutie zincat

Galvaniz kapl? sacdan üretilen Profil galvanizat birle?me yerlerinden kaynaklad??? durumda kaynakl? bölümden korozyona aç?k hale geldi?i için do?ru bir tercih de?ildir.

E?er Profil galvanizatihtiyac?n?z var ise mü?teri temsilcilerimiz ile görü?erek galvanizli kutu profil fiyatlar?n? alabilirsiniz.

Profil galvanizat üretimi Farkl? ölçülerde Galvanizli kutu profiller

Galvanizli kö?ebent üretimi ve galvanizli kutu profiller firmam?z arac?l??? ile sipari? verilebilen ürünler aras?ndad?r.

Fabrikam?z galvanizli profil ve galvanizli kutu profil üretebilmektedir. D?? kaynak kenar? ile bükülme mukavemeti 800N/mm2’dir. Firmam?z?n y?ll?k s?cak dald?rma galvaniz hatt? üretim kapasitesi 100.000 tona ula?maktad?r. Dü?ük karbonlu çelik, dü?ük ala??ml? çelik ve orta karbonlu çelikten yap?lm?? ürünler için uygundur.

Profil galvanizat ler, geleneksel galvanizli saclara ek olarak büyük profiller sunan yeni bir üretim konseptidir. iki kat üretkenlik imkan?, mü?terilere büyük profilleri iki kat daha h?zl? galvanizleme ve böylece zamandan tasarruf etme f?rsat? sunar.

Yüksek kaliteli galvanizli kutu profiller üretiyoruz. Kutu profil saclar?n özellikleri ayarlanabilir yükseklik ve kesintisiz lineer uzunluklar, yüksek dayan?kl?l?kt?r.

Profil galvanizat standart ve kalitesini yükseltmek için fabrikam?z yeni profil çelik üretimine devam etmektedir. Çok çe?itli önceden boyanm?? çelik profillere sahibiz ve bunlar? mü?terilerimizin isteklerine göre kesip bükebiliyoruz.

Çin’deki profesyonel galvanizli profil üreticileri ve tedarikçileriyiz. Fabrikam?zda üretilen yüksek kaliteli galvanizli profiller, bina, çit ve di?er alanlarda yayg?n olarak kullan?labilir. Lütfen fabrikam?zdan rekabetçi fiyatlarla sat?l?k en iyi galvanizli profilleri sat?n almakta özgür olun.

 

Galvanizli Çelik Profil
Galvanizli Çelik Profil

program, özel profillerin her mü?terinin ihtiyaçlar?n? kar??lamas?n? sa?lamak için her üreticinin ve mü?terilerinin özel gereksinimlerini belirler. Sonuç, farkl? malzemelerden ve çinko kapl? in?aat profilleri de dahil olmak üzere çe?itli yüzey kaplamalar?ndan yap?lm?? benzersiz bir özel profil portföyüdür.

Galvanizli Metalin Farkl? Çe?itleri: Galvanizleme veya bu alanda en yayg?n ad? ile galvanizleme, paslanmay? önlemek için çeli?e veya demire koruyucu çinko kaplama uygulanmas? i?lemidir. Terim, ?talyan bilim adam? Luigi Galvani’nin ad?ndan türetilmi?tir.

ro_RORomân?