Galvanizli Sac Üretimi

s?cak dald?rma galvaniz sac üretimi

Galvanizli Sac Nas?l Üretilir

Tablă zincată üretimi, yass? çelik malzeme üzerine metalik çinko kaplanmas?yla elde edilen üründür. Korozyona dayan?kl? özelli?inden dolay? birçok alanda kullan?l?r. Özellikle aç?k alanda kullan?lan malzemeler için büyük önem ta??r. Kaplama yap?lan malzeme uzun y?llar paslanmadan kullan?m sa?lar. Kaplama i?leminden sonra kromatlama ya da ya?lama yapmak çinko kaplaman?n daha kaliteli olmas?n? sa?lar.

Tablă zincată en kalite olarak adland?r?lan C yüzey kalitesine sahip olur. Bu sayede yüzeye yap?lan uygulamalarda kullan?l?r. Parlak bir görünümü vard?r. Derinlik ya da bükme i?lemlerine tabi tutuldu?unda ?ekillendirilmesi kolay olur. Kaplaman?n bir di?er art?s? da boyanabilmesidir. Yüzeyde ya? ve benzeri i?lemler varsa boyamadan önce temizlemek gerekir. Bu sayede boyayla muhte?em bir uyum yakalayacakt?r.

Otomotiv sektöründe kullan?lan malzemelere tuz testi yapmak gerekir. Testi ba?ar?yla geçen malzemeler üretimde kullan?lmaya haz?r demektir. Galvanizat malzemeler bu testten sorunsuz geçer ve arac?n çe?itli yerlerine monte edilmeye haz?r olur. Galvanizli sac bir de yap? sektöründe kullan?lmaktad?r. Çat?, kap?, profil gibi uygulamalarda ba?ar?l? sonuç vermektedir. Beyaz e?ya sektöründe cihazlar?n iç aksamlar?nda galvaniz kaplanan malzemelere ihtiyaç vard?r. Son zamanlarda d?? yüzeylerde de kullan?lmaya ba?lam??t?r.

galvaniz-sac-nedir
tabla-zincata-ce este

S?cak Dald?rma Yöntemiyle Galvanizat Sac Üretimi

S?cak dald?rma yöntemi sanayide en çok kullan?lan tabla zincata üretim yöntemidir. Çinko 419,5oC s?cakl?kta eriyen bir metaldir. 450-460oC gibi daha yüksek s?cakl?klara maruz kald???nda uçucu özellik gösterir. Böylece kat? haldeki demire s?cak dald?rma yöntemi ile tutunur. Yöntemin ba?ar?s? demirle çinkonun kuvvetli bir ?ekilde tutunmas?ndan dolay?d?r. Ülkemizde bu i?lem otomatik ve yar? otomatik makineler arac?l???yla yap?l?r. Banyo s?cakl???, dald?rma süresi, so?utma gibi i?lemlerde de?i?iklik yap?ld?kça kaplaman?n görüntüsünde farkl?l?klar olu?acakt?r.

Elektro Dald?rma Yöntemiyle Galvanizli Sac Üretimi

Galvanizat păr üretiminde kullan?lan bir di?er yöntem is elektro galvaniz kaplama yöntemidir. Elektrolit dolu bir kazana anot ve katot elektrotlar?n?n dald?r?lmas? gerekir. Anota çinko, katoda ise demir malzeme ba?lan?r. Anottan gelen elektronlar katodun yüzeyine yap???r. Son a?amada pasivasyon yap?l?r ve kaplama i?lemi tamamlan?r.

Galvanizli Sac Kaliteleri

  • DX51
  • DX52
  • DX53
  • DX54
ro_RORomân?