Metal Trapez Sac Fiyat?

metal trapez sac fiyatlar?

Metal Trapez Sac Fiyat?

Metal Trapez Sac Fiyat?n?n maliyeti, kullan?lan profilin türüne ba?l? olarak ola?anüstü dalgalan?r. Maliyeti etkileyebilecek birkaç faktör vard?r. 18 Gauge’lik bir kontrol en ekonomik karard?r, 20 Gauge’lik bir sayfa ise en maliyetli karard?r. Trapez sac için kullan?lan çeli?in ölçüsü, Çat? türüne göre de?i?ir. Metalin kal?nl???, ne kadar kal?n olman?z gerekti?ine ba?l?d?r. Metal Trapez maliyeti, örne?in seçti?iniz profil ve kulland???n?z malzemeler gibi birkaç de?i?kene ba?l?d?r.

Normalde, Metal Trapez Plaka Fiyat? ne kadar ince olursa, o kadar ucuz olur. Normal bir Metal Trapez levhas?, her fit kare için yakla??k üç pound a??rl???ndad?r. Metre kare ba??na yakla??k 5 kg a??rl???ndad?r. Metal Trapez levhas?n?n maliyeti, kal?nl???na ba?l? olarak de?i?ir, ancak en a??r seçenekler Trapez sac metrekare 16  kg veya 20 kg olacakt?r. Benzersiz talep edilen çelik veya alüminyum levha türleri, daha uzun bir teslim süresi gerektirir ve daha maliyetli olabilir. Seçti?iniz Trapez sac türü de maliyeti etkileyecektir. Baz?lar? di?erlerinden daha maliyetlidir.

metal trapez sac fiyat?
metal trapez sac fiyat?

Foaie trapezoidală cu un singur strat

Metal Trapez Sac Fiyat?n?n a??rl??? dalgalan?r. 5kg metrekare a??rl??? olan Trapez  sac ölçüsü. 0,60 mm Trapez sac metre kare ba??na yakla??k 6 kg a??rl???ndayken, 0,70 mm Trapez  sac levhas? metrekare de 7 kg a??rl???ndad?r. Metal bir Trapez sac levha maliyeti, kontrolüne ba?l?d?r ve farkl? profil türleri, çe?itli mebla?lara mal olur. Maliyeti dü?ünürken, belirli bir tür metal Trapez sac seçmeden önce Trapez sac genel formunu dü?ünün. Tamamlanma gibi kal?nl?k da maliyeti etkileyecektir.

Metal bir Trapez sac levhas?n?n maliyeti, kal?nl???na ba?l?d?r. Standart bir çat? levhas? 5 kg a??rl???ndayken, yüksek ölçülü yani kal?n bir çat? levhas? neredeyse metrekare de 10 kg . Tabla trapezoidala de 1 mm en maliyetli seçimdir, 0,40 mm foaie trapezoidală ise en uygun fiyatl? olan?d?r. Metal Trapez levhalar?n?n kal?nl??? ve profili genel gideri önemli ölçüde etkileyebilir. Bir Trapez sac için metal bir Trapez sat?n almay? dü?ünüyorsan?z, bir seçim yapmadan önce maliyeti hakk?nda biraz bilgi edindi?inizden emin olun.

Tek Kat Metal Trapez Sac Fiyat? 

Çok çe?itli Metal Trapez Sac Fiyat? vard?r. En ucuzu 0,4 mm en kal?n? ise 1,2 mm’dir. Bu iki malzeme aras?ndaki ayr?mlar? elde etmek çok önemlidir. Daha yüksek dereceli bir ö?e daha güçlüdür. Aç?k hava yüzeylerinde daha dü?ük dereceli bir malzeme kullan?labilir. Metal bir Trapez  saca ra?men, çelik bir zemin düzenleme çerçevesine dönü?türülebilir. Önemli bir bölüm ayn? ?ekilde çe?itli amaçlar için kullan?labilir.

eroare: Conținutul este protejat!!
ro_RORomân?