212M36 Çelik: Mekanik Özelliklerinin ve Uygulamalar?n?n Daha Yak?ndan ?ncelenmesi

212M36 Çelik: Mekanik Özelliklerinin ve Uygulamalar?n?n Daha Yak?ndan ?ncelenmesi

212M36 çeli?i, iyi çekme dayan?m? ve mekanik özelliklere sahip orta karbonlu bir çeliktir. Kimyasal bile?imi, genel mukavemetine ve dayan?kl?l???na katk?da bulunan karbon, manganez, silikon ve kükürt gibi elementleri içerir. Ayr?ca 212M36 çeli?i yüksek sertle?ebilirli?e sahiptir ve yüksek çekme mukavemeti ve a??nma direnci gerektiren uygulamalar için uygundur.

212M36 çeli?inin mekanik özellikleri aras?nda 700-850 MPa çekme mukavemeti ve 450 MPa akma mukavemeti bulunur. Ayn? zamanda iyi süneklik ve toklu?a sahiptir; bu da onu otomotiv, makine, in?aat ve genel mühendislik gibi endüstrilerdeki uygulamalara uygun hale getirir.

Otomotiv endüstrisinde di?li milleri, akslar ve krank milleri gibi bile?enlerin imalat?nda 212M36 çeli?i yayg?n olarak kullan?l?r. Yüksek çekme mukavemeti ve a??nma direnci onu bu uygulamalar için ideal k?lar.

Makine ve in?aat endüstrilerinde di?liler, miller ve yüksek mukavemetli ba?lant? elemanlar? gibi a??r hizmet bile?enlerinin üretiminde 212M36 çeli?i kullan?l?r. Mekanik özellikleri onu a??r yüklere ve zorlu çal??ma ko?ullar?na dayanmaya uygun hale getirir.

Genel olarak 212M36 çeli?i, yüksek çekme mukavemeti, dayan?kl?l?k ve a??nma direnci gerektiren endüstrilerde yayg?n olarak kullan?l?r ve bu da onu çe?itli mühendislik uygulamalar? için çok yönlü bir malzeme haline getirir.

ошибка: Контент защищен !!
ru_RU???????