Boyal? Trapez sac fiyatlar?, Boyal? Trapez Sac a??rl?klar?

Boyal? çat? sac?

Trapez saclar asl?nda iki farkl? türü bulunmaktad?r. D?? cephe kaplamas? trapez saclar ve Beton alt? trapez saclar. D?? cephe kaplamas? olarak veya beton alt? trapez sac kullan?m? olarak da trapez saclar galvanizli rulo saclardan imal edilmektedir. Çat? kaplama malzemesi olan Trapez saclar?n fiyatlar? galvanizli rulo saclar ve sonras?nda yap?lan i?lem maliyetleri olu?turmaktad?r. Çmimet e fletëve të galvanizuara?na sitemizin ilgili bölümünden ula?abilirsiniz. Renkli saclardan da üretilebilmeleri estetik aç?s?ndan çelik binalar?n d?? cephe kaplamar?nda ve çat? kaplamalar?nda tercih sebebidir. Trapez sac galvaniz veya boyal? saclardan yap?ld?klar? için uzun ömürlüdürler. Korozyona ve farkl? hava ko?ullar?na uygundur. DX51 kalite galvaniz saclardan üretilirler. ?stanbul trapez sac üretim tesisimizde farkl? kal?nl?klar ve ebatlarda fletë trapezoidale prodhimi? ne mundemi.

bojë? Çmimet e fletës trapezoidale?

Trapez sac fiyatlar? kullan?lacak galvaniz sac?n kal?nl???na, boyal? galvaniz sac?n renk koduna , trapez sac?n ölçülerine ve trapez sac ebatlar?na göre de?i?mektedir. Trapez sac fiyatlar? için galvaniz  sac fiyatlar?n? sitemizden kontrol edebilirsiniz.

Boyal? saclar farkl? kullan?m alanlar?na sahiptir. En yayg?n kullan?m? çat? kaplamas? ve cephe kaplamas?d?r. Çat? kaplamas?nda genellikle panel harici yani boyal? trapez sac olarak tercih edilir. Boyal? saclar trapez formunda montajlanmas? ile çelik yap?y? ya da binan?z? ya?mur , güne? ?????ndan kaynakl? ?s?nma , so?uk hava ve kar gibi olumsuz iklim ko?ullar?na kar?? sizi korur. Boyal? saclar ayn? zamanda çat? paneli ve cephe panel imalat?nda da kullan?lmaktad?r. Boyal? panel saclar? ile boyal? trapez saclar? ayn? ürünlerdir. Boyal? trapez ile boyal? panel aras?ndaki fark panel malzemenin poliüretan malzeme ile kapl? olmas?d?r.

Boyal? çat? sac?
Boyal? çat? sac?

Boyal? Trapez sac Gebze , Boyal? Trapez Sac ?stanbul

Boyal? sac üretimi galvanizli rulo sac kullan?larak yap?lmaktad?r. Boyal? sac üretiminde kullan?lan galvanizli saclar?n galvaniz kaplamas? genellikle 100 gr /m2 olarak tercih edilirler. 100 gr/m2 galvanizli saclar?n atmosferik dayan?m? ortalama 50 y?l olarak belirtilmektedir. Galvanizli sac boya ile kaplanmas? ile ömrü 100 y?la yakla?maktad?r. Boyal? sac üzerindeki boya sac malzemenin hem zorlu iklim ko?ullar?ndan korunmas?n? hem de estetik bir görünüm sa?lamaktad?r. Rulo halindeki galvaniz sac boyal? merdane aras?ndan geçirilmesi ile tek taraf? boya kaplanmaktad?r. Boyal? sac üretimi sonras? Boyal? rulo saclar trapez hatt?na al?narak istenilen trapez formuna uygun ?ekillendirilirler. Örne?in 27/200 formuna göre ?ekillendirilen boyal? trapez saclar geni?lik olarak kapamas? genellikle 80 cm olmaktad?r.

bojë? Çmimet e fletës trapezoidale?

Boyal?  Trapez sac fiyatlar?n? belirleyen bir çok faktör vard?r. Boyal? Trapez sac fiyatlar?n? belirleyen ba?l?ca faktörler ;

 • Galvaniz sac kal?nl???
 • Galvaniz sac geni?li?i
 • Galvaniz sac kaplama kal?nl???
 • Galvaniz sac fiyatlar?
 • Boyal? sac renk seçimi
 • Boyal? sac kaplama kal?nl???
 • Boyal? sac boya fiyatlar?
 • Trapez ?ekli
 • Trapez uzunlu?u

say?labilir. Boyal? Trapez sac imalat? yap?l?rken üretim ortam?n? temiz olmas? gerekmektedir. Boyan?n üzerini çizecek herhangi bir yabanc? madde yüzeyin deformasyonuna sebep olabilmektedir. Boyal? Trapez sac yüzeyinde kabarma veya sorun olmas?n?n sebebi sadece boyadan kaynakl? olmayabilir. Kullan?lan galvaniz sac? boya kaplanmadan önce ?slanmas? veya benzeri bir pas yap?c? etkiye maruz kalmas? sonucu da olabilmektedir. Boyal? sac?n boyas?n?n kabarmas?n? dökülmemesi için galvaniz rulo sac?n birinci kalite tercih edilmesi gerekmektedir. ?kinci kalite galvaniz sac kullan?larak yap?lan boyal? trapez saclarda ileride boyan?n dökülmesi , boyan?n kabarmas? , boyal? sac?n yüzeyinde bozulmalar meydana getirebilmektedir. Trapez hatt?nda kullan?lan kal?b?n sac yüzeyini çizmemesi gerekmektedir. Trapez çekim makinesinde sac yüzeyi çizilirse o ürün hatal? ürün olarak kenara al?nmal? ve mü?teriye sevkiyat? yap?lmamal?d?r.

bojë? Forma e fletës trapezoidale ölçüleri

Boyal? Trapez saclar bir kaç farkl? ölçüde üretilir. En yayg?n kullan?lan ölü 27/200 dür. 27/200 trapez sac denmesinin sebebi trapez sac yüksekli?inin 27 mm ve hadve geni?li?inin 200 mm olmas?d?r. A?a??daki resimde 27/200 trapez sac ölçüleri verilmi?tir.

galvanizli trapez sac,27/200 trapez sac, d?? cephe kaplamas?, d?? cephe kaplama malzemesi, renkli d?? cephe kaplama sac?, d?? cephe sac kaplama
galvanizli trapez sac,27/200 trapez sac, d?? cephe kaplamas?, d?? cephe kaplama malzemesi, renkli d?? cephe kaplama sac?, d?? cephe sac kaplama
 • 27/200 Boyal? Trapez sac
 • 38/151 Boyal? Trapez sac
 • 40/245 Boyal? Trapez sac
 • 55/300 Boyal? Trapez sac
 • 56/180 Boyal? Trapez sac
Boyal? Trapez sac
Boyal? Trapez sac

Boyal? Trapez sac a??rl?klar?

Kal?nl?k (mm) 1 mt A??rl??? Plaka A??rl??? (kg./Plk.)
2000 mm. 3000 mm. 4000 mm.
0.30 mm 2380 kg 4760 kg 7140 kg 9520 kg
0.35 mm 2530 kg 5.060 kg 7590 kg 10.120 kg
0.40 mm 2930 kg 5860 kg 8790 kg 11720 kg
0.45 mm 3340 kg 6680 kg 10.020 kg 13.360 kg
0.50 mm 3.750 kg 7.500 kg 11.250 kg 15000 kg
0.55 mm 4.365 kg 8730 kg 13.095 kg 17,460 kg
0.60 mm 4980 kg 9960 kg 14.940 kg 19.920 kg
0.70 mm 5770 kg 11.540 kg 17.310 kg 23.080 kg
0.80 mm 6560 kg 13.120 kg 19680 kg 26.240 kg
sqShqip