Paralajmërim ligjor


Të gjitha llojet e të dhënave, komenteve dhe vlerësimeve në faqen e internetit “CelikFiyatlari.com” janë përgatitur nga “Çelik Prices” bazuar në kushtet aktuale të tregut dhe burimet që besohet të jenë të besueshme që nga data e përgatitjes.

Informacioni për investimet, komentet dhe rekomandimet e përfshira këtu nuk janë brenda fushës së konsulencës për investime. Shërbimi i konsulencës për investime ofrohet individualisht, duke marrë parasysh preferencat e individëve për riskun dhe kthimin. Përmbajtja, komentet dhe rekomandimet e përfshira këtu nuk janë aspak udhëzuese, por janë të një natyre të përgjithshme. Këto rekomandime mund të mos jenë të përshtatshme për situatën tuaj financiare dhe preferencat e rrezikut dhe kthimit. Prandaj, marrja e një vendimi investimi bazuar vetëm në informacionin e përfshirë këtu mund të mos japë rezultate që plotësojnë pritshmëritë tuaja.

Informacioni i përmbajtur këtu është përgatitur nga “Steel Prices” për qëllime informacioni të përgjithshëm. Komentet dhe rekomandimet e përfshira këtu bazohen në opinionet personale të atyre që bëjnë komente dhe rekomandime dhe nuk duhet të interpretohen si një rekomandim blerje-shitje ose premtim kthimi i ndonjë instrumenti investimi. Këto pikëpamje mund të mos jenë të përshtatshme për situatën tuaj financiare dhe preferencat e rrezikut dhe kthimit. Prandaj, marrja e një vendimi investimi bazuar vetëm në informacionin e përfshirë këtu mund të mos japë rezultate që plotësojnë pritshmëritë tuaja. Kjo përmbajtje, e cila në asnjë mënyrë nuk është udhëzuese, synon të japë informacion në përgjithësi; Duhet të theksohet se kjo përmbajtje mund të mos përmbajë informacion të mjaftueshëm për të mbështetur vendimet tregtare të klientëve dhe investitorëve të tjerë. Celikfiyatlari.com, partnerët e tij dhe kompanitë me të cilat bashkëpunon nuk mund të mbajnë përgjegjësi për rezultatet e investimeve të ardhshme dhe transaksioneve tregtare që do të kryhen bazuar në informacione dhe opinione të ndryshme në këto faqe, ose për çdo dëm që mund të lindë.

Plotësia dhe saktësia e çmimeve, të dhënave dhe informacionit të përmbajtur këtu nuk mund të garantohet; Përmbajtja mund të ndryshojë pa paralajmërim. Të gjitha të dhënat janë marrë nga burime që besohet të jenë të besueshme nga “Steel Prices”. “Çmimet e çelikut” nuk është përgjegjës për ndonjë gabim që mund të lindë për shkak të përdorimit të këtyre burimeve.

E gjithë ose ndonjë pjesë e Përmbajtjes në faqen tonë mund të përdoret vetëm nga pronarët e saj ose me lejen me shkrim të pronarëve të tyre. Ndalohet të bëhen ndryshime, kopjimi, marrja me qira, huazimi, transmetimi dhe publikimi i përmbajtjes pa leje. Përmbajtja nga kjo faqe nuk mund të përdoret për asnjë qëllim komercial.

 

CelikFiyatlari.com mund të përfshijë lidhje (lidhje) të adresave të internetit të institucioneve të tjera në adresat e saj të internetit. Megjithatë, ai nuk garanton saktësinë dhe ligjshmërinë e informacionit dhe përmbajtjes në adresat dhe faqet e aksesuara përmes lidhjeve të përmendura të internetit dhe nuk pranon përgjegjësi. Përveç faqes së internetit CelikFiyatlari.com dhe platformave të mediave sociale, përmbajtjet e publikuara në emër të CelikFiyatlari.com nuk duhet të merren parasysh. Përveç sa më sipër, të drejtat e pronësisë intelektuale mbi informacionin dhe dokumentet që përmbajnë markën dhe logon e CelikFiyatlari.com në këtë faqe i përkasin CelikFiyatlari.com dhe partnerëve të saj.

gabim: Përmbajtja është e mbrojtur !!
sqShqip