38NiCrMo4 KB Çelik: Zorlu Yap?sal ve Bile?en Tasar?mlar? için Mükemmel Malzeme

38NiCrMo4 KB Çelik: Zorlu Yap?sal ve Bile?en Tasar?mlar? için Mükemmel Malzeme

38NiCrMo4 KB Çelik, otomotiv, havac?l?k, makine mühendisli?i ve imalat gibi endüstrilerde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Yüksek mukavemeti ve iyi darbe dayan?kl?l???, onu di?liler, ?aftlar ve di?er a??r i? parçalar? gibi zorlu yap?sal ve bile?en tasar?mlar? için uygun k?lar. Mükemmel yorulma ve a??nma direnci, ayn? zamanda a??r yüklere ve zorlu çal??ma ko?ullar?na maruz kalan bile?enler için de onu popüler bir seçim haline getiriyor.

fel: Innehållet är skyddat !!
sv_SESvenska