Galvanizli Çelik Profil Faydalar?

Galvanizli Çelik Profil

Galvanizli Çelik Profil Faydalar?

Galvanizli Çelik Profil kullanman?n birçok faydas? vard?r. Galvanizli olmayan çelik profil ile kar??la?t?r?ld???nda, galvanizli çeli?in kesit faktörü 109 kata kadar daha yüksektir ve bu da kullan?m?n? yakla??k yüzde yetmi? oran?nda art?r?r. En küçük kesit faktörü, yüz yetmi? bir kesit faktörüne sahip olan 2 mm dedir.

Galvanizli çeli?in en büyük faydas? yang?na dayan?kl?l??? ile görülebilir. Galvanizli kaplama korozyona kar?? koruma sa?larken ayn? zamanda yang?na kar?? dayan?kl?d?r. En s?k yap?sal bölümlerde ve küçük somun ve c?vatalarda kullan?l?r. Koruyucu çinko tabakas?, metal s?cakl???n?n yükselme h?z?n? azaltmada önemli olan çeli?in yüzey emisyonunu azaltmaya yard?mc? olur. Bu nedenle galvanizli çelik profiller yang?na dayan?kl?l?k özelliklerini art?rm??t?r.

Galvanizli Çelik Profil
Galvanizli Çelik Profil

Galvanizli Çelik Profil dayan?m?

Yang?n direncine ek olarak, galvanizli çelik profil, bükülme ve çatlamaya daha az e?ilimlidir. Yüzey emisyonundaki azalma nedeniyle, galvanizli çelik profil daha küçük bir s?cakl?k art??? ya?ayabilir. Sonuç olarak, galvanizsiz çelik profil bölüme göre daha dü?ük s?cakl??a sahip bir metal daha uzun bir ömre sahip olacakt?r. Bununla birlikte, bir yang?n?n üretti?i ?s? yine de çeli?in gücünü etkileyecektir.

Galvanizli çelik profilin yang?na dayan?kl?l???, galvanizli olmayan çeli?e göre daha iyidir. Ayn? miktarda galvanizli çelik profil, yang?na 15 dakikaya ve 30 dakikaya kadar dayanabilir. Sonuç olarak, bir Galvanizli Çelik Profil , galvanizli olmayan muadilinden yüzde otuza kadar daha iyi performans gösterecektir. Galvanizli çelik profil bölümün ana faydas?, geli?tirilmi? s?cakl?k direncidir.

Galvanizli Çelik Profil Kaplama De?erleri

Galvanizli çelik profil avantajlar? çoktur. Normal yüklere dayanabilir ve yang?nlara dayanabilir. So?uk haddelenmi? 26 gauge çeli?i, yal?t?lmas?na izin verir ve ses dalgalar?n? azalt?r. Hafif yap?s? Galvanizli Çelik Profilden ve metal bir direkten olu?maktad?r. Ayr?ca, bir Galvanizli Çelik Profil Bölüm, kiri? dire?i deste?i olarak kullan?lmak ve çat? kiri?lerini almak üzere tasarlanm??t?r.

Galvanizli Çelik Profil , yüzey emisyonunu art?rarak yang?na direnecektir. Daha yüksek bir yüzey emisyonu, çelik bölümün yang?na daha az duyarl? olaca?? anlam?na gelir. Bu nedenle galvanizli çelik profil, galvanizli olmayan çelikten daha dü?ük emisyona sahiptir. Daha fazla yang?na dayanabilir. Ayr?ca galvanizli olmayan muadillerinden daha fazla ?s?ya dayanabilir. Bu nedenle, yap?sal bir üye için harika bir seçimdir.

Galvanizli Çelik Profil Ömrü

Galvanizli olmayan çelikten farkl? olarak, galvanizli çelik daha uzun bir ömre sahiptir. Uygun ?ekilde bak?m? yap?ld???nda a??r? s?cakl?klara dayanabilir ve çinko-karbonat tabakas?n? soymaz. Galvanizli çelik profil, dayan?kl? olmas?n?n yan? s?ra normal ?artlar alt?nda 50 y?l veya daha fazla dayanacakt?r. Bununla birlikte, korozyon ve nem konusunda endi?eleriniz varsa, yüksek kaliteli bir Galvanizli Çelik Profil Profili arayabilirsiniz.

fel: Innehållet är skyddat !!
sv_SESvenska